YOHANNA 20

1Mariyamu Magadaliya na dodo anyunu Lahadi pon­ pon pyuu numa, avo waa abye na tsa biri biri numa tiri ku yara ki cin mbi bu Yesu ra. Waa ku ya zan bye waji numa ku mbyà be ganre abàn wa kwakyi waa be ndi nde be nu shimbi ra don ra, 2Ci numa ra ku nde sho bi dzwa bye Siman Bitrus, ba apa wa hun wa bà Yesu waa Yesu con ajia kagben ra. Ku dan yiku danra, "Be nde kwan bu Cindoi pwa­ dzu ki shimbi yara, ī yii bye waa be nde ya so yo ba." 3Se Bitrus ba apa wa hun wa bà Yesu ra be ho sho so zenbe na ya ki cin mbi waji. 4Apa dzun wa hun wa bà Yesu ra shesho ge pyen bu Bitrus, ku kapyen bu Bitrus ri ya zan ki cin mbi waji. 5Ku yezo ya shimbi waji numa, ku mbyà adòn bufyen waa be ndi mbyā Yesu adiki kiyo ra wena ki fin shimbi. Ama ku kayaa ki shimbi waji ba, 6Se Siman Bitrus na nyaken'a ba asho bi zan numa, ku kaya ki fin shimbi waji. Ku wezo ku mbyà adòn bufyen wena ri ki bye waji azota ri. 7Adon bufyen waa be ndi ho kponku ki cin'a ra kenken dia wena kankan numa ki tiri ki bye waji du. 8Se apa dzun wa hun wa bà Yesu ra, wa ndi ka­ pyen ya zan ki shimbi waji ra, ku kaya ki fin shimbi waji du. Ku mbyà numa ku zen nde yi wajinderi ki bye aji waji. 9Nde numa keke bi zan anyunu waji ra, be ngha hwà yibe ba cinna bu aji waa be ndi tā ki fin Afa bu Cidon danra, "Ci ken Yesu ri do don ki bye aki raba." 10Pajukun bando Yesu baa bàku ra kasen yabe ki ndobe ri. 11Mariyamu pantse tiri ki go shimbi ki byeri na kundekuto. Waa kuna kundekuto ra, ku kan jinni ku yezo ki shimbi waji. 12Ku mbyà zhentsōn bu Cidon kwan dzun pyinna dze bufyen ki dibe tuci na jinni. Wadzun tuci ki cin­ na bu Yesu bye waa be ndi nde­ ku hwa yo ra, wadzun ka tuci ki nwo bea, 13Be mbyeku danra, "Awuwa una kundekuto ki cin ke?" Ku dan yibe danra, "Ki cin waa be nde kwan bu Cindomi Yesu don ra, mkà yimi bye waa be ndeku ya so yo ba." 14Waa ku dan aji waji numa, se ku pukan zoa numa ku mbyà Yesu tseci, ku yia danra apa waji ci Yesu ba. 15Yesu mbyeku dan­ ra, "Awuwa, una kundekuto ki cin ke? Una nya kani?" Mariya­ mu na ga danra ko apa waji ci apa wa sen ada wa ki byeri ra, Ci numa ra ku dan yiku danra, "Cindo, uma ndeku ri ya so bye dzun, tà yimi bye waji waa u ndeku ya so yo ra jiji m ya ndeku don." 16Yesu dan yiku danra, "Mariyamu!" Mariyamu vyin pu­ kan zo mbyàku numa, ku dan yiku ki nu Yahudawa danra, "Rabboni." Cinna bu Rabboni ciri "Manu," 17Yesu dan yiku danra, "Ká hwan panmi ba, ki cin waa m ngha kasen yami ki bye Atami raba tiri. U ya jiji ú ya du ba­ ndomi ú dan yibe danra mri yaya ki bye Atami ba Atani, Cidonmi ba Cidonni." 18Mariyamu Magadaliya ya dan yi abe bandoa baa bàku danra, ku mbyà Yesu nu ba zoa, kukà dan yibe aji baa Yesu dan yiku ra kata. 19Bi zan anyuzota numa ki fin anyunu Lahadi waji pajukun baa bà Yesu bi kwan na fin tan te nu nyakyon tsuken jinni ki fin ki cin waa bena zinzin bu abe Yahuda­ wa. Tsa biri numa Yesu pwadzu bi dube ki finbe ku dan yibe dan­ ra, "Ní ho mikyinni we jinni." 20Ki nyaken waa ku dan vinni aji wa­ kara numa ku tà yibe voa, ba pyo goa. Waa abe pajukun bua baa bàku mbyàku ki bye waji numa ra vyabe kagben. 21Yesu ka mbyā dan yibe danra, "Ní ho mikyinni we jinni. Ci tsadzu waa Atami tsonmi bi ki fin tswen wa ci kara ra, m kana tsonni naya numa du." 22Ki nyaken waa ku dan numa ra, se ku ho nwo webe ki di, ku dan yibe danra, "Ní pan Denden bu Cidon. 23Apa waa nima fan abu wa babaa ma yiku kata, Cidon ri fan numa yiku du. Ama apa waa nima fanni abu wa babaa ma yiku ba, abu wa babaa cici ki cin'a ra hun." 24Andi kapyen waa Yesu ta dia yi pajukun bua baa bàku ra, Toma apa wa hwa dzwe nwa pyinna ki fin pajukun baa bà Yesu, nwu kutswen ku baani ki finbe babe. 25Waa ku bi zan numa abe pajukun badati baa bà Yesu hora dan yiku danra, "ī mbyà Cindoi ra." Toma dan yibe danra, "Mma mbyàmi abanfyon bye waa be ndi kanku kusa kiyo raba, jiji ḿ go vo kiyo, ba pyo goa waa be ndi waku tso kiyo raba, ḿri bi zenmi nde danra ci aji wajinderi ba." 26Ki nyaken waa anyunu tsuntsa tsa nwādzu numa, abe pajukun baa bà Yesu ka ho dibe ya kwan fin tan, Toma babe ki finbe du, ko waa be pan nu nyakyon tsuken jinni ki fin tan kata ra, Yesu kaya dube ki finbe ki fin tan. Ku dan yibe danra, "Ní ho mikyinni we jinni." 27A hunnu ku dan yi Toma danra, "Nde ngyi vou bi go vomi kire jiji ú mbyà, kati, ukà nde ngyi vou bi go ki go kyekyemi kire. Úká á apa wa pyan hwan riba, ama ú zen nde danra cimi!" 28Toma nde nua don dan yiku danra, "Ù ci Cindomi, ù ci Cindomi." 29Yesu mbyeku danra, "Ù zen nde ba aji wakara ki cin waa ù mbyàmi ba zo ra? Pajukun baa mbyàmi ba azo ba, ama be zen nde pan vo ki bye abu baa be dan ki einmi ra, Cidon ku sanbe sansan." 30Yesu ndi tsa abu baa ken nwo suu numa duzo bu pajukun baa bàku. Be tā mbyàbe abu baaji kata ki fin afa wakara ba. 31Abu baa be ta kire ra, be ta numa ki cin waa ní zen nde dan­ ra Yesu ci Nwu bu Cidon jiji ni du cindi ki byea ki cin waa nī zen nde baku ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\