YOHANNA 4

1Farisawa fo danra pajukun baa na bà Yesu ku kana tsabe batisma ra foji wana kwankwan kiyo suu numa ka pajukun baa na bà Yohanna rari. 2(Cia Yesu ba dia na tsabe batisma waji riba, ama pajukun baa bàku na tsabe yo ri.) 3Waa Cindoi Yesu yì danra aji wakara fò ki tson bu Farisawa rara, ku do don fan bye Yahudiya jinni pan nyaco foji wa yaya ki Galili. 4Kapyen waa apa ku zan ki fin jen bu Galili se kuma gbekyan Samariya hunnu. 5Waa ku kyenkyon dzu ki fin jen bu Samariya na ya ra, ku dzu finka dzun waa beri baku danra Sika ci dzubye ba ada waa Yakubu ndi ko yi nwua Yusufu ra. 6Ashi buga bu Yakubu ci tiri ki bye waji du. Ayo waa Yesu ya zan ki bye buga waji ra, ku tuci go kyekyea ki cin waa adia zaho jinni ba akyon wa kyenkyen ra. Ku zan ki bye waji dede waa anyunu ci yoba bwa numa. 7Awuwa dzun ki Samariya bi jiji ku ko jape. Yesu voku danra, "Yimi jape m wa." 8Ayo waji ra baa bàku fanku jinni ki byeri kaya ki finka jiji be ya hwen buju wa jiji. 9Awuwa waji mbyeku danra, "Tsanini au wa ci nwu Yahudawa una vo jape wa wawa ki byemi ami wa ci apa wa ki Samariya?" (ki cin waa abu dzun kwan'a Yahudawa ba pajukun baa ki Samariya ba). 10Yesu zenku nde a dan yiku dan­ ra, "Uri ma kyan yi abu waa Ci­ don ri ga yi apa nu, uri ma kyan ka yì apa wana vou jape wa wawa yo ranu, úri kyan voku kú yiu jape wari yi apa cindi ra ú wa kuri kyan yiu wa," 11Awuwa waji danra, "Cindo, ashi buga waji dzòndzòn, ùkà duu abu wa gbe jape ba, ù duu jape wari yi apa cindi ra kini? 12Ùkā Yakubu Yakui wa ndi ka buga waji yii, kukà ko jape waji wa, kukà ho bazhenzhen'a ba bupyua bi wa jape wakara ri?" 13Yesu dan yiku danra, "Apa wama wa jape wa ki fin buga wa­ kara ambo jan kari bwanku tiri, 14ama apa wama wa jape waa mri yiku ra, ambo jan ri bwan'aku riba ko titi. Jape waji waa mri yiku ra ri ci tsadzu ponshi jape wari dzu jape wari yiku cindi wa ci kenken." 15Awuwa waji voku danra, "Manu ú yimi tswi jape waji wakara m wa jiji ambo jan kúká bwanmi riba, jiji ḿká bi na ko jape kire riba." 16Yesu dan yiku danra, "Ya ú ya ba anuu nde kú bi." 17Awuwa waji dan yiku danra, "M bami wunu ba." Yesu dan yiku danra, "Waa ù danra u bau wunu bara ù dan aji wajinderi. 18Ki cin waa ù ndi bàn wunu dzwa tswanna ra, a wunu waa ù baku ci tanma ra ku cia nuu ba, wakara ù dan aji wajinderi." 19A wuwa waji danra, "Manu, m mbyà yinu ki byeya numa danra ù ci apa wa da don bu Cidon. 20Andi gbogbo abe bayakui baa ki Samariya ndi ri wa Cidon ki cin kwèn wakara kire, ama buni Yahudawa ni danra abye wa fye wa wa Cidon se Uru­ shalima." 21Yesu dan yiku danra, "Ayondo, ú yi wajinderi ki bye ajimi, anyunu nabi ki tiri ki pyen kire waa pajukun ri wabe Ata Ci­ don ki cin kwèn wakara ko Uru­ shalima vinni ba. 22Ani pajukun baa ki Samariya ni yini apa waa nina waku raba, ama bui Yahuda­ wa i yì apa waa ina waku ranu. Ki cin waa nyaco waa Cidon ri nwà­ dzu pajukun ra ri pwadzu dzu di bu Yahudawa ribi. 23Anyunu nabi tiri ki pyen, ko m danra anyunu waji zan ra waa pajukun ri wa Ata ki bye nyaco wa sansan. Beri waku ba mikyin dzundzun ajinderi byen­ byen numa. Pajukun baa ri waku ki bye nyaco waji wakara be ci tswi pajukun baa Cidon ri nyà hun. 24Cidon ci Denden, ci numa ra pajukun baa ri waku ra, be waku ki bye Denden ba mikyin dzun­ dzun ajinderi byenbyen numa," 25Awuwa waji dan yiku danra, "m yinu danra Almasihu waa beri baku danra Kiristi ra kuna bi, dede waa kuma bi ra kuri pofan fin bu koke kata." 26Yesu dan yiku danra, "Ami wana zen aji bau kara m ciri apa waji." 27Ki bye ayo waji bwa numa baa bà Yesu kasen bi. Dede waa be mbyà Yesu na zen aji ba awuwa ra numa yi nwobe ken jinni. Ama apa dzun baani wa mbye awuwa waji aji danra, "Una nyà kake?" Apa dzun baani wa kà mbye Yesu danra, "Ki cin ke una zen aji ba awuwa ra?" 28Awuwa waji fan agu ta byeri pan nyaco wa dzwa kasen ba nyaken foji kyon wa yaya ki fin­ ka. Ku yana dan yi pajukun dan­ ra, 29"Ní bi ní mbyà apa dzun wa dan mbyàa aji ki cin abu baa m tsa ra kata yimi, ko dzun tiri ba, ku ci Kiristi ho?" 30Se pajukun baaji pwadzu ki finka so zénbe foji wana bibi ki bye Yesu, 31Ayo waa wuwa waji kaya ki finka ra abe baa bà Yesu vo Yesu danra, "Manu, bi ú kà agbu." 32Yesu dan yibe danra, "m ci ba buju dzun waa ni yini ba." 33Waa be fo numa ra be mbye dibe danra, "Apa dzun tsa buju rì bi yiku re ko?" 34Yesu dan yibe danra, "Buju bumi ciri m tsa abu we hwan bu apa wa tsonmi bi ra jiji mkà tsa bàn nu butso waa ku nde kwami ki vo ra. 35nī danni danra fan ason nyena tiri hunnu beri ben buju ba? Ama mna dan yini, ní gbe zoni ki don ní wezo ki da ní mbyà buju byen mbamba tiri wa benben ra. 36Apa wa ben buju pan vokwin nu butsoa gbogbo numa ra. Kuna gbe pajukun nabi jiji be du cindi wa ci kenken. Ci numa ra apa wa ndi ma tà buju avo ndi gbogbo ba apa wa ben buju ki nyaken kata beri cu cucu anu dzundzun. 37Anda waa be ka danra, 'Apa wa nàná ken, apa wa benben ken,' ra ci aji wajinderi. 38Mna tsonni tson jiji ni ya ben buju ki bye waa ni tàni buju kiyo ba. Pajukun badati ndi kofyin yara, tanma numa nina jí afyin waa be ndi kò so jinni ra ri." 39Pajukun baa ki Samariya suu numa baa pwadzu dzu finka waji bi ra, be yi wajinderi ki bye Yesu gbogbo numa ra, ki cin aji waa awuwa ra danra Yesu dan yiku abu baa wuwa waji ndi tsa ra kata. 40Ci numa ra dede waa pajukun baa ki Samariya bi fo bye Yesu numa, be vo Yesu danra jiji ku ci byeri babe. Yesu zen nde ci bye waji babe zan anyunu pyinna. 41Pajukun suu numa ka yi wajinderi kwan yo ki cin aji waa be fo Yesu na dan ra. 42Be dan yi awuwa waji danra, "Tanma numa ī yii wajinderi ki cin anu aji buu ra riba, ama ki cin waa i fo ajia ba dii ra, ī yinu byenbyen numa dan­ ra, ku ci apa wa nwadzu pajukun ki fin tswen." 43Ki nyaken waa anyunu pyin­ na hora tsa nwadzu ra Yesu do don foji kyon wa yaya ki Galili. 44Ki cin waa aku ba dia ku mbyà yinu danra apa wa da don bu Cidon cia ba hwè ki tswen'a ba. 45Ama waa ku ya zan ki Galili numa pajukun baa ki Galili pan­ ku vo pyinna. Ki cin waa be ya ki Urushalima ki bye cinkwan bu paska be mbyà abu waa ku tsa ki bye cinkwan ranu ba azo dibe. 46Ayo waji Yesu kasen ya ki Kana wa ki Galili ki bye waa ku vyin pukan jape cobo kan jape anab ra. Apa dzun wa ndanda numa ki Kafarnahum nwua na nga aki wa huhu ki vo. 47Waa apa waji fo danra Yesu do ki Yahudi­ ya bi ki Galili ra, ku do ya bye Yesu ya voku danra, ku ya ki Kafarnahum jiji ku ya nwàdzu nwua wana nga aki wa huhu ki vo ra. Ki cin waa nwu waji ki nu aki. 48Ci numa ra Yesu dan yibe dan­ ra, "Níma mbyàni abu baa kya­ hozo, ba abu baa ken nwo ba, niri zènni nde yi wajinderi ki bye ajimi ba." 49A baco wa ndanda waji ra dan yiku danra, "Manu, ú bi ge ba mbwari avo waa anwu waji ngha ken'a nwo raba tiri ra." 50Yesu dan yiku danra, "Kasen yau ki ndo nwuu ri gbángbàn." Apa waji yi wajinderi ki bye aji waa Yesu dan yiku ra, ku pan nyaco foji kyon wa yaya ki ndo. 51Waa ku naben ba ndo numa zhen baci bandoa bi shonku ki nyaco dan yiku danra nwua gban ra. 52Ku mbyebe danra ado waji fan nwua jinni adede wani waji re? Be dan yiku danra "Ana dede akan dzundzun wa nyuzota awo waji fanku jinni." 53Ci numa ra ata bu nwu waji hwayi danra ci dede waa Yesu dan yiku danra nwua ri gbangban ra. Ci numa ra aku ba pajukun baa ki ndoa kata yi wajinderi ki bye Yesu. 54Abu wa ken nwo wakara waa Yesu do dzu ki Yahudiya bi tsa ra ci abu wa ken nwo wa kwan pyinna waa ku tsa ki Galili hun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\