YOHANNA 6

1Ki nyaken wakara Yesu kyan teku waa beri baku dan­ ra Galili ra kasen ya ki kyan myi ki bahun. Be kari ba teku waji danra Tibariya du. 2Pajukun suu numa kana bàku ki nyaken na ya, ki cin waa be ndi mbyà abu baa ken nwo baa ku ndi na tsa ranu ba azobe ki bye waa ku ndi nwàdzu pajukun baa dā adō ki bye adobe ra. 3Yesu ba baa bàku neya ki cin kwen ki don ya tuci na jinni ki bye waji. 4Ayo waji cinkwan bu Yahudawa waa beri baku danra paska ra na dzubye wa tsatsa ra. 5Yesu ka pukan zoa numa ku mbyà pajukun suu numa tswa zén'a foji wana bibi ki byea. Ku mbye Filibus danra, "Iri dui buju kini í hwen yi pajukun baakara be ji zezu?" 6(Yesu kà Filibus vo ki fin numa jiji ku fo ndea.) Ki cin waa Yesu ba dia yi abu waa kuri bi tsa nu. 7Filibus dan yiku dan­ ra, "Ko abè nu ashuku dzundzun ma ken'a wa hwen buju kiyo yibe ji ken cin dibe ba." 8Apa dzun wa bà Yesu waa beri ba zèn'a danra, Andarawus nwuza fin dzun bu Siman Bitrus dan yi Yesu danra, 9"A nwu dzun kire ci ba agan bu borodi kwan dzun tswanna, ba aje kwan dzun pyin­ na. Ama yaku pajukun baa hwea hwea numa ci kara abu baakara ken wa tsa ke?" 10Yesu dan yi baa ri bàku danra, "Ni dan yi pajukun jiji be tuci jinni." Abye waji ci azo byen numa. Pajukun kata tuci bye waji. Ki fin pajukun baa tuci jinni ki bye waji ra kata bawunu azo dibe numa zan dubu tswanna ki bye waji. 11Yesu ho agan bu borodi baaji ku mbu mikyin yi Cidon. Ki nyaken wakara ku ho gafan yi pajukun baa tuci jinni hora kata ken cin dibe. Kukà ho aje hora gafan yi pajukun baaji numa, be ji buju zezu kata ken cin dibe. 12Ki nyaken waa be ji buju zezu rara, Yesu dan yi baa bàku dan­ ra, "Ní ho afyanu buju baa pajukun ji dati hora kwan dzun ki cin waa jiji beká tsaba jinni numa ki tswen ki byeri ba." 13Se baa bàku baaji gaho afyanu buju baa pajukun hora ji dati ki fin gan bu borodi tswanna ra kwan dzun mu atikshe adzwe nwa pyinna. 14Waa pajukun baaji kata be mbyà abu wa ken nwo wakara waa Yesu tsa ra be dan­ ra, "Ajinderi, apa wakara ci apa wa da don bu Cidon, waa Cidon ndi danra kuri bi ki fin tswen ra." 15Yesu hwàyi ba waa pajukun baaji na con jiji be nde­ ku ya natson jiji ku ci cin bu ko kani kata ken numa, se Yesu do don kyoo numa neya dia yo ki cin kwèn ya ci byeri dzundzun'a. 16Ayo waa anyunu ri nde nua tswa jinni numa se abe baa bà Yesu ya ki nu teku; 17be kaya ki fin akò jiji be kyan ya ki tswen waa beri baku danra Kafar­ nahum ki zhen ki bahun. Afitse tse dube ki nyaco ayo waji Yesu ngha bia ki byebe raba tiri. 18Awocu wa gbangban numa na sa gbugbu numa yi jape na pèn fyén. 19Waa be ya akà ya zan ci tsadzu lamba tsara ko nyena numa be wezo be mbyà Yesu kyenkyon ki cin jan tswa zénbe nabi dzubye ba akobe, se azin panbe. 20Áma ku dan yibe dan­ ra, "Cimi, níká zinni azin ba." 21Se be cu cucu panku numa kaya ki fin akò. Gbogbo numa vinni be mbyà akobe zan ra ki bye waa be kyan na yayo rara. 22Nakyabyea pajukun suu numa baa dati ki zhen ki bahun na ga danra Yesu ci tiri ki gobe ki byeri dzubye. Be yinu danra akò dzundzun vinni ndi ciri ki byeri, bekà yinu danra Yesu ndi kaa akò waji ba baa bàku ba. Ama abe baa bàku ndi nde akò waji azo dibe kyan ya dzundzun-be. 23Akò badati baa dzu ki Ti­ bariya bi ra, be bi dzubye ba abye waa pajukun hora ji buju kiyo ki nyaken waa Yesu mbu mikyin yi Cidon ra. 24Waa pajukun baaji mbyà danra Yesu ba baa bàku babeni ki bye waji ra be ka akò foji kyon wa nwā­ dzu yaya ki Kafarnahum jiji be ya shon zo baku. 25Waa be kyan ya shon ba Yesu ki kyan myi bu teku waji ki bahun numa be mbyeku dan­ ra, "Manu ù bi zan kire anukon?" 26Yesu dan yibe dan­ ra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra, nina nyà­ mi ki cin abu wa ken nwo baa m tsa raba, ama nina nyàmi ki cin buju baa ni ndi ji zezu ra. 27Níká tsa dini fyin na nyà buju wari vinvin ki jinni ba, ama ni nga ní nyà buju wari ci kenken waa Nwu pajukun ri nde yini ra. Ami waa Ata Cidon zen nde yimi anu danra m tsa numa." 28Be mbye Yesu danra, "Abu waa iri tsa san hwan u ci kake hun?" 29Yesu dan yibe danra, "Abu waa niri tsa ku san hwan bu Cidon ciri ni yi wajinderi ki bye apa waa ku tsonku bi ki fin tswen ra." 30Se be mbyeku dan­ ra, "Ma ci numa abu dzun wa ken nwo waa uri tsa jiji i mbyà ba azoi jiji i yi wajinderi ki byeu ci kake? Uri tsa kake? 31Andi abe bayakui ndi ji buju dzun waa beri baku danra 'Manna' ra ki hwan ci tsadzu waa be tā ki fin Afa bu Cidon danra, 'Ku nde buju dzu don bi yibe jiji bé ji.'" 32Yesu dan yibe danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra abuju wa hun waa be ndi yini ki hwan ra Musa yiani buju waji ri ba dia byen­ byen numa ba. Atami na yini buju wajinderi wa byenbyen wa dzu ki ndoa ki don bi. 33Abuju waa Cidon ri yiku dzu don bi jinni ki bye pajukun ra ri yi fin tswen wakara cindi." 34Be dan yiku danra, "Cindo, úna yii tswi buju wakara te dzun te dzun ko nukon." 35Yesu dan yibe danra "Ami ciri buju wa yi apa cindi waji ci kara. Apa wama bi yi wajinderi ki byemi ambo buju ba ambo jan ri bwan'aku riba. 36Tanma m dan yini gbogbo numa danra ni mbyàmi nu ba zo dini ama ni yini wajinderi ki byemi ba. 37Apa waa Atami ma nde yimi ki vo danra ku ci bumi, kuri bibi ki byemi. Apa wama bi byemi mri kanmku sho ba. 38Ki cin waa m dzu don bi ki cin waa m tsa abu wa vya hwan bu Ata Cidon wa tsonmi bi ra, bà ki cin waa m tsa abu wa vya hwanmi ba. 39Ahu wa vya hwan bu apa wa tsonmi bi ra ciri, mká fan apa dzun ki fin pajukun baa ku ho kwami ki vo ra ku jan ba, ama m ba doku don ki fin anyunu wa kennu. 40Abu wa vya hwan bu Atami ciri apa wama wezo mbyà Nwu waji kuma kà yi wajinderi ki byea apa waji kú du cindi wa ci kenken. Anyunu wa kennu mri hwa apa waji ri do don ba cin­ di!" 41Abe Yahudawa baco baa sen tswen bena nwinde ki cin'a ki cin waa ku danra ku ci buju wa dzu don bi jinni ra. 42Be mbye aji danra, "Apa wa ci kara cia Yesu nwu bu Yusufu ba? I yì ataa ba ayoa nu. Ki cin ke waji kuna danra ku dzu don bi?" 43Yesu dan yibe danra, "Ní fan nde nwini waa nina nwi ra jinni. 44Apa dzun wa tsaka wa bi bye­ mi ba dia baani, se apa waa Ata­ mi wa tsonmi bi ra ma tesuku ribi. Mri kari ba doku ki fin anyunu wa kennu. 45Pajukun baa da don bu Cidon ndi tā ki fin Afa danra, 'Cidon ri fyen pajukun kata abu.' Ko kani kata wama gon tson fo aji bu abu wa fyenfyen bu Ata Cidon kuma pan, apa waji ri bibi ki byemi, 46Tàa danra apa dzun mbyà fo Ata Cidon ba azo fo raba, se apa wa dzu byea bi ra maari mbyàku ri ba azo. 47Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra apa wama yi wajinderi apa waji du cindi wa ci kenken gbogbo numa ra. 48Ami ciri buju wari yi apa cindi waji kara. 49Abe bayakui hora be ndi ji buju waa beri baku danra, 'Manna' ra ki hwan, ko waa be ji ra be hu aki tiri kpo. 50Ama buju wajinderi wa dzu don bi ra apa wama ji buju waji kuri hua ba. 51Ami wa dzu don bira, m ciri buju waji wari yi apa cindi. Apa wama ji buju waji kuri du cindi wa ci kenken buju waji waa mri yi apa waji ra ci awi dimi, mna nde adimi na yi numa ki cin waa pajukun baa ki fin tswen be du cindi." 52Ki cin aji wakara waa ku dan rá Yahudawa kya ajinu danra, "Tsanini apa wakara ri yii awi dia jiji í dzwan?" 53Yesu dan yibe danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra nima dzwanni awi di bu Nwu pajukun ba, nima kà wani asa dia ba, ni nyani ba eindi ra hun. 54Apa wama dzwan awi dia kuma kà wa asa dia apa waji ciri apa wa ci ba cindi wa ci kenken. 55Awi dimi ba asa dimi ciri buju waji wajinderi byenbyen ba ajan wajinderi byenbyen hun. 56Apa wama dzwan awi dimi kuma wa asa dimi apa waji kan abu dzun­ dzun bami, ami ka kan abu dzundzun baku ra hun. 57Ci tsa­ dzu Atami wa ci ba cindi wajinderi byenbyen numa tsonmi bi ra, anu bu Atami waji hunnu m ci ba cindi. Ci numa ra apa wama dzwanmi kuri du cindi ki dimi. 58Wakara ciri buju wajinderi wa byenbyen wa dzu don bi ra. Wakara cia tsadzu buju wa ndi gbogbo waa abe bayakui ndi ji ki hwan raba. Ko waa be ndi ji buju waji ra, aki nwādzua ba cinbe ba, ama apa wama ji buju wa ci kara kuri du cindi wa ci kenken." 59Yesu ndi dan aji wakara dede waa ku ndi na fyen pajukun abu ki tan wa fyen bu ki Kafarnahum. 60Baa bàku fo aji waa ku dan ra, suu numa ki finbe danra, "Aji wa­ kara gban; apa wari gon tson fo aji wakara ci kani?" 61Yesu yinu ba dia danra baa bàku na nwinde ki cin aji waa ku dan ra, Ki cin wakara ku mbyebe danra, "Wa­ kara kanni aji wa nakyin? 62Níma kyan mbyà Nwu pajukun kasen ne naya ki don ki bye waa ku ndi dzuyo bi ra niri kyan dan ke? 63Denden ri yi adi cindi ri, adi cia numa azota, Aji baa m dan yini ra ciri Denden ci ba cindi. 64Ama pajukun badati ki tiri ki finni pan­ be avo ki bye ajimi ba." Avo ndi kapyen Yesu yì pajukun baa ndi nghabe wa zen nde ba ajia ranu, 65Yesu kà danra, "Ábu wa tsa m dan yini danra apa dzun wari bi kaa ki byemi baani, se apa waa Cidon ma tesuku bi byemi." 66Ki cin wakara pajukun baa ndi bàku ra suu numa ki finbe kasen ba nyaken. Be nghabe wa kyenkyon ki bye dzundzun baku ri. 67Ci numa ra Yesu mbye baa bàku baa kwan dzun dzwe nwa pyinna hora danra, "Ani du, niri kasen yani yaya du?" 68Siman Bitrus dan yiku danra, "A Cin­ do, iri ya bye kani? Au ciri ba aji wari yi apa cindi wa ci ken­ ken. 69I yi wajinderi ki byeu i kà yinu danra ù ci apa wa Nyenye wa dzu bye Cidon bi." 70Yesu dan yibe danra, "Ni yìni waa ami m ndi ceni kwan dzun dzwe nwa pyinna ba? Ama a dzundzun ki finni ci Shetan." 71Aji waa kuna zen kara kuna zèn ki cin bu Yahuda nwu bu Siman Isikariyoti. Ki cin waa Yahuda ciri apa wari ndeku hwenji, ko waa ku ci dzundzun ki fin bandoa baa bà Yesu kwan dzun dzwe nwa pyinna hora.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\