YOHANNA 8

1Ama Yesu ne cin kwen waa beri baku danra Zaitun ra neya ki don. 2Nakyabye ponpon pyuu numa Yesu nadon kasen bi ki tan wa wa Cidon. Pajukun kata ya duku ki byeri, Ku tuci jinni fyenbe abu. 3Baco hora baa ri fyen pajukun aji bu Cidon, ba abe Farisawa be kwan dzun pan awuwa dzun ki vo bwa numa ki bye ayo waa kuna godi ba awunu, Be panku numa ki vo nde bi ki bye waji yiku pantse pyen bu pajukun kata. 4Se be dan yi Yesu danra, "Manu, awuwa wa ci kara ī panku ba agyaa bena godi ba dibe ki vo bwa numa. 5Ki bye Afa bu adon waa Musa ta ra ku nui don bàvo kiyo tutu numa danra, atswi apa baakara numa í ta bwanke ba abàn, buu uri dan buu dan ke ki cin aji wakara?" 6Be mbyeku numa ki cin waa jiji be foku nu be du abye wa nde vo pan yo be mbyà boa kiyo. Se Yesu kan ki jinni na ta atō ki vivi ki jinni ba avo. 7Ayo waa Yesu kan ki jinni na ta atō ra be foji wana mbyeku mbyembye. Se Yesu gbe cin'a don ku dan yibe danra, "Ki finni hora apa dzun ma kiyo wama cia ba abu wa baba ba, ku kapyen nde abàn taku ki dia." 8Se ku kan jinni foji atō wana tata ki vivi ki jinni ba ngyi voa. 9Waa be fo aji wakara numa ra, be ho vo nwo jinni pwadzu dzundzun dzundzun ya dibe yo ki myi. Jo nwoa ki cin bu baco baa ki finbe hora. Be fan Yesu ki byeri dzun­ dzun'a ba awuwa ra vinni pantse pyen'a ci. 10Yesu gbe cin'a don ku mbye awuwa waji danra, "Awuwa apa hora kini? Ko apa dzundzun numa ki finbe táu kwen ba?" 11Ku danra, "Baani, Cindo." Se Yesu dan yiku danra, "Ami du, mri táu ba. U yau kyon u, ama ka mbyā tsa abu wa baba riba."] 12Yesu ka mbyā zen aji dan yi pajukun danra, "Ami ci abye wa yafan jinni ki fin tswen, Apa wama bàmi kata kuri kyen'a kyon ki fin bye wa nàken jinni ba, ama kuri du bye wa yafan jinni wa ci ba cindi." 13Se abe Farisawa dan yiku danra, "Una zen aji ki cin u ba diu, aji waa una zen ki cin u ra ci aji wa rimyi." 14Yesu dan yibe danra, "Ko waa mna zen aji ki cinmi ba dimi ra, ajimi waji ci aji wajinderi ki cin waa m yì abye waa m dzu yo bi nu, mkà yi abye waa mna ya yo nu. Buni ni yini bye waa m dzu yo bi ba, nikà yini abye waa mna ya yo ba. 15Nina ga kwen buni abu pajukun, ami ga fomi apa dzun kwen yo fo raba. 16Ama ko mri ma kyan fo kwen, akwenmi ri kyan ci wajinderi ndafan jinni byenbyen numa. Ki cin waa m cimi dzundzunmi ba, Atami wa tsonmi bi ra bami ci tiri ki bye dzundzun. 17Ki fin Afani bu don waa Cidon yi Musa ra, be tā kiyo danra, apa pyinna ma zen aji we dzun ki cin abu dzundzun tà danra aji waji ci aji wajinderi byenbyen numa. 18Nī mbyà mna zen aji ki cin dimi ba dimi, Atami wa tsonmi bi ra kana zen aji ki cinmi du." 19Se be mbyeku danra, "Atau waji ki bani?" Yesu nde nua don a danra, "Nī yìmi ba, fyin mbye Atami? Niri ma kyan yìmi nu, niri kyan yi Atami nu du." 20Yesu zen aji baakara ki bye ayo waa kuna fyen abu ki tan wa wa Cidon ki go kyekye bye waa beri so abè kiyo ra, ama apa dzun pan'aku ba, ki cin waa anyunu ngha mbaa raba. 21Yesu ka dan yibe danra, "Mri ya bye dzun, niri nyàmi ama niri hu ba abu wa babani ki cinni. Abye waa mri ya yo ra, niri ya kani kiyo ba," 22Yahudawa baco baa sen tswen danra, "Waa kuna danra kuri ya ki bye waa iri ya kai kiyo bara cinna bu aji waji dan ke hun? Kuri ya bwan dia bwanbwan?" 23Yesu dan yibe danra, "Nī ci pajukun baa ki jinni kire, ama bumi m dzu don bi. Nī ci pajukun baa ki fin tswen ama bumi m cimi apa wa dzu fin tswen kire bi ba. 24M dan yini danra niri hu ba abu wa babani ki cinni. Abu wa tsa m dan numa ra ki cin waa nima yini wajinderi danra m ci apa waa m ci raba, niri huhu ba abu wa babani ki cinni." 25Yahudawa hora mbyeku danra, "U ci nwu bu kani waji?" Yesu dan yibe danra, "M ci apa waa m ndi dan yini avo ndi gbogbo kapyen ra. 26Ni ci ba aji suu numa ki cinni baa mri panni kwen kiyo. Ata wa tsonmi bi ra ku ci apa wajinderi byenbyen numa. Aji waa ku dan ki cinmi ra ciri waa mkà nde na dan yi pajukun ki fin tswen." 27Be hwà yibe waa kuna zen aji waji yibe ki cin bu Ata Cidon ba. 28Ci numa ra Yesu dan yibe dan­ ra, "Anyunu waa nima nde Nwu pajukun tsòn don ra hunnu niri hun hwàyinu ba dini danra m ci apa waa m ci ra, a hunnu ni kari hwàyi danra m tsami abu dzun ba gben dimi numa ba. Ama aji baa mna zen hora kata ci aji baa Atami fyen ta yimi ri. 29Ata wa tsonmi bi ra, bami ci dzun ku fanmí ci dzundzunmi ba, ki cin waa mna tsa abu wa vya mikyin'a ko nukon." 30Ki cin aji baakara waa ku danra, pajukun suu numa yi wajinderi ki byea, 31Yesu dan yi Yahudawa baakara baa yi wajinderi ki byea ra danra, "Nima so hwan kiyo yi wajinderi ki bye ajimi numa yaya niri ci pajukun baa bàmi ajinderi byenbyen numa hun. 32Niri bi hwàyi ba aji wa byenbyen nu, aji wa byenbyen waji kari nwàdzuni rito numa ki byecu bu anya." 33Be dan yiku danra, "Ai, í ci bazhenda bu Ibrahim í kan foi anyà bu apa dzun fo raba. Tsanini una dan yii danra iri nwàdzu rito numa ki bye byecu bu anyà?" 34Yesu dan yibe danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa, apa wama tsa abu wa baba kata ku ci anya bu abu wa baba. 35Apa wama ci nyà kuri ci ken'a ki ndo numa yaya ba, ama nwu ndo ri ci ken ndo numa yaya. 36Ci numa ra nwu ndo ma nwàdzuu ki bye byecu bu anyà ra, ku nwàdzuu nwàdzudzu ajinderi ra hun, 37M yinu danra ni ci bazhenda bu Ibrahim, ko waa ci numa ra, nina nyà jiji ni bwanmi ki cin waa ni zenni nde ba ajimi baa m dan yini raba. 38Mna dan yini abu waa m ndi mbyà ki bye Atami, ani ni kana tsa abu waa Atani fyen ta yini." 39Be dan yiku danra, "Atai ci Ibrahim." Yesu dan yibe danra, "Niri ma kyan ci bazhenzhen bu Ibrahim ajinderi byenbyen niri kyan ten abe bu Ibrahim tsa abu waa ku ndi na tsa ra. 40Ama nina nyà jiji ni bwanmi ami wa dan yini aji wajinderi byen­ byen numa waa m fo ki bye Cidon. Ibrahim ndi tsaa tswi abu wakara numa fo raba! 41Nina ho vo butso bu atani." Be dan yiku danra, "I cii zhenzhen agya ba. Atai ci Ci­ don dzundzun vinni." 42Yesu dan yibe danra, "Cidon rima kyan ci atani ajinderi byenbyen numa, niri kyan con ajimi, ki cin waa m dzu byea bi kire. Ki cin waa akyon waji waa m bi ra, m bimi kyon bu dimi ba, ama ku tsonmi ri bi, 43Ake waji tsari ni fo yini aji waa m dan yini raba? Abu wa tsa ra ki cin waa ni gonni tson fo ajimi ba, 44Nī ci bazhenzhen bu atani Shetan. Abu wa vya hwan bu atani ra ciri abu waa nina ma ki mikyinni ni tsa du. Avo ndi gbogbo dzu jinni bi ku ci apa wa bwan pa. Ku hwaa ce bu abu wa byenbyen numa wa tsatsa fo raba. Ki cin waa ku baani ba aji wajinderi byenbyen numa ki fin'a ko dzundzun. Dede waa kuma kankan kuna tà atswi apa waa ku ci hun, ki cin waa ku ci apa wa kankan, kukà ci nwo akan wani kata. 45Ama bumi ni nghani wa yi wajinderi ki bye ajimi ki cin waa mna dan aji wajinderi byen­ byen numa na yini ra. 46Akani waji ki finni ri tà yimi abu wa babami ri? Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa, ake waji tsari ni zenni nde yi wajinderi ki bye ajimi ba? 47Apa wama ci nwu bu Cidon kuri fo aji bu Cidon nu. Abu wa tsa ni foni aji bu Cidon bara ki cin waa ni cini bazhenzhen bu Cidon ba." 48Abe Yahudawa baco baa sen tswen hora mbye Yesu dan­ ra, "Waa ī ndi danra ù ci apa wa ki Samariya awo wa baba neu ra, ci nuu re, ko cia nuu ba?" 49Yesu dan yibe danra, "Awo wa baba dzun babe nemi ba. Mna yi Atami hwè ama nina sinni hwèmi. 50Ami ba dimi mri nyàmi hwè yi dimi ba, ama apa dzun ki tiri wari nyà hwè yimi. Apa waji ciri wari gafan zo ji. 51Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra, apa wama pan ajimi apa waji ri hua ba ko dzundzun." 52Abe Yahudawa baco baa sen tswen baaji dan yiku danra, "Tanma numa ī mbyàyi danra, awo neu ra. Ibrahim ndi hu gbo­ gbo numa yara, abe pajukun hora baa ndi na da don bu Ci­ don ra, be hu yaho gbogbo numa ra du. Ama buu ù danra apa wama pan ajiu kuri hua ba ko dzundzun. 53Ù ka Ibrahim atai wa hu rari? Pajukun baa da don bu Cidon ka hu du, buu una so diu danra u ci kani?" 54Yesu dan yibe danra, "Mri ma kyan nyà hwe tiri yi adimi, hwè waji ri dzua jinni ba. Ama Atami yimi hwè waji ri. Atami waa nina baku danra Cindoni ra. 55Ama ko waa ni dan ku ci Cindoni ra ni yìni ku ba, bumi m yiku nu. Mma danra m yimku ba, mri kan apa wa kankan bani abu dzun­ dzun. Ama m yiku nu, m kana bà ajia. 56Ibrahim yakuni mbu mikyin ki cin waa be geku nu danra, kuri bi mbyà anyunumi ra, ku mbyà anyunu waji ku cu cucu." 57Abe Yahudawa baco baa sen tswen hora dan yiku danra, "Ajuu ngha zan'a dipa pyinna kyadzwe raba tiri, ù duu zo bu Ibrahim kini mbyà fora?" 58Yesu dan yibe danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa danra avo waa be ngha mbabe Ibrahim raba, m ci yo." 59Waa be fo numa ra be nwo abàn jiji be ta bwanku, ama Yesu yu pwadzu ki fin tan wa wa Cidon waji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\