LUKA 1

1Tiyofilus, andi pajukun hwe­ hwe numa nga dibe bé tā aji ki cin abu baa tsa ki byei kata. 2Be tā aji waa be ndi fo ki nu bu pajukun baa ndi mbyà abu wa tsa ba zo dibe. Be fo aji waji ba tson dibe, be dan yi pajukun Aji wa Sansan bu Yesu Kiristi. 3Ci numa ra, au Tiyofilus wa ci ba hwe kairi kata. M mbye pajukun baa ndi yì anwo bu baa ndi tsa kata avo ndi jo nwoa kapyen, m mbyà danra san kari m tā afa yiu ki cin aji baaji ate ba ate, 4jiji u mbyàyi wa byen­ byen bu abu baa be dan yiu ra. 5Ki we bu Hiridus akù wa ki Yahudiya, avon dzun kiyo beri baku danra Zakariya, ku ci apa wa ki fin abi bu Abija. Awaa beri baku danra Alisabatu, ku ci dzun­ dzun ki fin zhen bube avon du. 6Zakariya ba awaa kata bena kyenkyon ndafan jinni sansan numa ki pyen bu Cidon. Bena kon adòn bu Cidon sansan numa kata, bena tsa koke kata we hwan bu Cidon ndafan jinni sansan numa. 7Ama be mbabe nwu ba dibe ba, ki cin waa Alisabatu ci zakenku. Kati, katabe pyinna hora kata be kan ahweton ra. 8Waa ayo mba tiri waa avon baa ki ndo Abija ri tsari butso ki tan wa wa Cidon ra, be ka mbo ka ngyi pan ki cin bu Zakariya ku ya tsari butso ki tan wa wa Cidon ku ya tsòn abu baa nufyin sansan yi Cidon. Anyunu waa Zakariya kaya ki tan wa wa Cindoi Cidon ku tsòn abu baa nufyin baaji. Dede waa kuna tsòn yi Cidon abu wa nufyin sansan waji ki tiri ki vo numa, pajukun suu numa na myi na pya Cidon weku yo. 11Ki bye ayo waji wakara nwutsōn bu Cidon tà dia yi Za­ kariya. Ku pantse ki go kyekye vo wunu bu Zakariya ki cin kyen­ kyen ki don, ki bye waa kuna tsòn abu wa nufyin sansan waji kiyo ra. 12Waa Zakariya mbyàku numa adia fen jinni, azin panku. 13Ama nwutsōn dan yiku danra, "Ka zin u zin ba Zakariya, ki cin waa Ci­ don pan ndedzwau ra. Awau Alisabatu ri mba nwu wa wunu yiu, uri tsoku zen danra, Yohanna. 14Niri cu cucu, mbu mikyin Pajukun suu numa ri cu cucu, anyunu mbambaa, 15Anwu waji ri ci nwu wa ci ba hwe suu numa ki pyen bu Cindoi Cidon, kuká wa cen ba, ko ajan dzun wa gbangban, avo anyunu waa beri mbaku dzu ki fin bu ayoa dzu ta jinni ra, Denden bu Cidon ri baku ci dzun, avo waa ku ki tiri ki fin bu ayoa. 16Kuri vyin pukan zhenzhen Isra'ila suu numa bi ki bye Cindobe Cidon, 17Kuri ci fotson wa ho nyaco. Denden bu Cidon ba gbentsòn'a ri baku ci dzun ci tsadzu waa ndi ci ba Iliya ra. Ku ciri apa wari hwa ata ba bazhenzhenbe be pukan mikyinbe be ban vyon ba dibe. Pajukun baa gban cin baa ri tsabe abu wa we hwan bu Cidon bara, kuri hwa be pukan mikyinbe bi bye Cidon be tsa abu wa we hwan bu Cidon. Ci numa ra kuri mbyāsan mikyin bu pajukun bu Cidon so nyaco ge cin u." 18Zakariya mbye nwutsōn bu Cidon ra danra, "Mri bi tsanini hwa yinu? Ami kanmi ahweton ra, awami du kan hweton ra." 19Nwutsōn bu Cidon ra dan yiku danra, "Ami ciri Jibraila. Ami ri pantse ri ki pyen bu Cidon ko nukon. Ku tsonmi ri tson dan m bi zen aji bau, m dan yiu aji wa vyavya wakara. 20Ama wezo u mbyà, ki cin waa u nghau wa yi wajinderi ki bye aji waa m dan yiu ra, aji waji ribi dzu numa anyunu waa amba wa mbamba ma mba tiri ra. Numa ra, ki cin waa u nghau wa yi wajinderi ra, uri tsu nu, uri zen kau aji ba, se anyunu waa aji baa m dan ra, ma tsa ra hunnu." 21Pajukun ci na bazo Za­ kariya ki myi, be nyani abu wa tsa ku ya ci jan gban hwe numa ki tan wa wa Cidon ra. 22Ayo waa ku pwadzu bi dube ra, ku dan kaa aji dzun babe ba. Se pajukun hwa yinu danra, ku mbyà abu dzun ki zo mbu ki tan wa wa Cidon. Ku zen aji babe ki bye avo wa tata ki cin abu wa duku ra, ku ci tiri tsu nu. 23Anyunu waa butso bu Zaka­ riya vinni ra, ku kasen ya ki ndo. 24Ki nyaken wakara se awaa Alisa­ batu nyefín, ku nde dia yu zan ason tswanna ku pwadzua ki myi ba. Ku danra, 25"Wakara ci butso bu Cidon, tanma ra hunnu ku yi ason'a mbu dzwami ki di, ku nwàdzumi ki bye tsenni ki zo bu pajukun." 26Dede waa afin bu Alisabatu zan ason shizhen numa ra, Cidon tson nwutsōn'a ya ki finka dzun wa ki Galili, beri ba finka waji danra, Nazarati. 27Cidon tsonku ya ki bye nwu mafan wuwa dzun wa ci tiri kon, beri baku danra Mariyamu. Wunu dzun wa ci nwuda ki bye Dawuda wa na akù beri baku danra Yusufu, ku genu ba nwu wa wuwa waji danra kuri ndeku ban. 28Nwutsōn bu Cidon ra bi ki bye Mariyamu a dan yiku dan­ ra, "Nashan-yii, au wuwa waa Cidon yi son'a mbu dzwau ki di, Cindoi Cidon bau ci dzun!" 29Waa Mariyamu fo aji wakara numa tonton taku pyuu. Kuna ga ki mikyin'a danra cinna bu aji wakara dan ke hun? 30Se nwu­ tsōn bu Cidon dan yiku danra, "Ka zinzin ba, Mariyamu, ù du mwe wa sansan ki bye Cidon ra. 31Mbyà, uri nyefin uri mba nwu wa wunu, uri baku danra Yesu. 32Kuri ci apa wa ci ba hwe, beri baku danra, Nwu bu Cidon wa ci ba hwe kari kata. Cindoi Cidon ri ndeku na Akù za byecu bu ataa Dawuda. 33Kuri na tson ki cin zhenda bu Yakubu keke numa yaya ko nukon. Atson bua ri tea jinni ba." 34Mariyamu mbye nwutsōn bu Cidon danra, "Abu wakara ribi tsanini ci numa, ami wa yi fomi wunu fo raba?" 35Nwutsōn bu Cidon dan yiku danra, "Denden bu Cidon ribi ki byeu, Cidon wa ba hwe kari kata ribi gon tsuken u jinni ba gbentsòn'a, ci numa ra, anwu waa uri mba ra, apa wa Nyenye, Nwu bu Cidon. 36Mbyà Alisabatu nwuzau wa wuwa, pajukun ndi na baku danra, ku ci zakenku, ku kan ahweton ra, tanma ku fò ason tswanna ba fin ki di. 37Abu dzun wa kagben bu Cidon baani." 38Mariyamu dan yiku danra, "Ami nwu nya bu Cidon m ci kara, abu baa u dan ra, Cidon ku hwa ku ci numa." Se nwutsōn bu Cidon ra do fanku ki byeri yaa dia yo ri. 39Ki nyaken wakara Mariya­ mu do ya mwamwa numa ki cin kwen ki finka dzun wa ki Yahudiya. 40Ku ya ki ndo Zaka­ riya ya nà Alisabatu. 41Ayo waa Alisabatu fo ajen wa nana bu Mariyamu numa ra, anwu ki fin bu Alisabatu kpa dia ya kankan. Denden bu Cidon tu bi ki cin bu Mariyamu we mu mikyin'a. 42Ku zen aji ba gben numa danra, "Ci­ don ku kwan u kiyo, au wuwa wa du mwe wa sansan ki fin bawuwa kata. Nwu waa uri mba ki fin u ra ci ba wa sansan bu Cidon. 43Ami ci abu wa tsake hunnu waa ayo bu Cidon ku do numa bi nàmi jen! 44Dede waa m fo akyuu waa una nàmi jen ra, anwu wa ki finmi do kpasun ya kankan ba cucu wa cucu. 45Ci-don ku kwan u kiyo, ki cin waa u yi wajinderi danra, aji waa Ci­ don dan ra ribi tsa numa!" 46Mariyamu she Cidon ba avyon wa tsotso ri danra, "Mikyinmi na shē zen bu Cindomi. 47Mikyinmi fo vya ba Cidon, aku wa nwami, 48ki cin waa ku kyepan bami, ami wa ci anyaa wa wuwa, m kenmi abu dzun ba. Ki pyen kire pajukun kata ri bami danra u fo vya. 49Ki cin abu wa kwakyi waa Cidon wa ka koke kata tsa yimi. Aku waa zen'a Nyenye. 50Pajukun baa zinzin'a hora, kuri hwibe keke yaya ki cin bu bazhenzhenbe, ba bazhendabe ki nyakenni. 51Ku ta agbentson'a ba voa, pajukun baa ri ndēdi ba abu wana cìbe ki mikyinbe ra, Cidon kan gafanbe nya cincin ra. 52Pajukun baa ndanda hora ku gbebe dzu don wa jinni ra. Pajukun baa cibe abu dzun ki zo pajukun bara, Cidon gbe dobe so don ra. 53Pajukun baa bwan mbo Cidon yibe buju wa sansan be ji. Pajukun baa ci ba abu ki vo, ku do gafanbe jinni avo nyi. 54Pajukun zhenzhen Isra'ila baa ci anyaa hora ku tsazabe yo, ku hwi cicibe. 55Tsadzu waa ku ndi dan yi Ibrahim danra, pan ki cin u numa yaya ki bye zhenzhen u ba bazhendau ki nyaken." 56Mariyamu ba Alisabatu ci ndoa zan ason tsara hunnu ku do kasen ya ki ndoa. 57Waa ason fin bu Alisabatu mba wa mbamba rara, ku mba nwu wa wunu. 58Bajo ndoa, ba bazhenzaa be fo abu wa sansan wa kwakyi waa Cidon tsa yi Alisa­ batu ra, be mbu zaku mikyin yo ki dzun. 59Anyunu waa ku zan anyunu tsuntsa ra be ndeku ya jiji be kyuku abukua yo. Be ndi na con be tsoku zen'a yo danra Za­ kariya, ku ji azen bu ataa. 60Ama ayoa dan yibe danra, "Cia numa ba, iri baku danra Yohanna." 61Be dan yiku danra, "Ki fin atsuu kata apa dzun jia zen wakara ba." 62Se bena zen aji ki bye avo wa tata yi ata nwu jiji be mbyeku azen waa kuna con be tso nwu ra. 63Se ku nya abu dzun wa ta abu, ku tā yibe danra, "Azen'a danra, Yohanna." Ko kani kata nwoa ken jinni pyi. 64Mwamwa numa anū bu Zakari­ ya pofan jinni, Cidon fenfanku ne­ nea yo ku tsayi wa zen aji danra, "M nya son bu Cidon." 65Abajo byecube baa ci ndo tebe ra kata azin panbe. Pajukun zen aji ki cin abu wakara ka fye ho cin kwen baa ki Yahudiya ra kata. 66Pajukun baa fo aji wakara kata, bena ga aji ki fin mikyinbe na mbye danra, "A nwu wakara ribi ci tswi nwu ke kara?" Pajukun yi danra Cidon sen nwu waji vo ki dn. 67Denden bu Cidon tu bi ki cin bu Zakariya ata bu anwu waji we mu fin mikyin'a kata, kuna da adon dan yi pajukun abu waa Denden bu Cidon ta yiku ra danra, 68"Wa sansan ku kwan Cindoi Cidon bu zhenzhen Isra'ila kiyo, ki cin waa ku bi tsaza pajukun bandoa yo, ku bi hwa pen rebe ki bye abu wa bababe. 69Ki fin ndo nwu nyaa Dawuda ku ce apa dzun yii, ku ci ahyu wari ku nde danra, kuri nwàdzui ki bye abu wa babai. 70Tun avo ndi gbogbo pajukun baa Cidon ndi cebe bé da adon yi pajukun ra ndi dan numa danra, 71Cidon genu bai danra, kuri nwadzui ki vo bu pajukun baa ri zei, ba baa ci ba gben wari nghai. 72Cidon genu ba bayakui hora danra kuri hwi cicibe kuri kyepan ba anu wa gege waa ku ge so jijibe ra. 73Ku ge nuge ba Ibrahim ku dàn aki danra kuri nwàdzui ki vo bu pajukun baa zei. 74Kuri pofan'i nyaco wa nwàdzudzu ki vo bu pajukun baa zei, í waku iká zinzin ba. 75Í tsa abu kata ndafan jinni sansan numa we hwan'a nde ya zan anyunu wa kennu bui." 76Zakariya na danra, "Au nwumi pajukun ri bau danra apa wa da don bu Cidon wa ci ba hwe kari kata. Uri kapyen napyen bu Cindoi jiji u mbyāsanku nyaco waa kuri bi dzu. 77Uri ya dan yi pajukun danra, beri nwàdzube ki fin abu wa bababe, beri fan abu wa bababe yibe. 78Cindoi Cidon wa hwi cicii kuri yii abye wa yafan jinni bu cindi ci tsadzu waa anyunu ri vyin pwadzu ki nyunupon ribi ra. 79Kuri yafan bye dzwa di bu pajukun baa na fin afitse, ba baa na nga aki wa huhu ra kuri tà yii nyaco waa í dzu í kyenkyon ki fin mikyin wa na jinni." 80Yohanna nwu waji hwe kan apa ki di, ba gben mikyin kata. Ku ci ki hwan pan numa keke ya zan anyunu waa kuri nde zoa tà yi pajukun ki fa byeya numa ki pyen bu zhenzhen Isra'ila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\