LUKA 12

1Ki bye ayo wakara pajukun suu numa ho dibe bi kwan bye dzundzun, bena pi dibe na te dibe abe. Yesu ka­ pyen jo nwo aji wa zenzen ba abe fotson'a hunnu danra, "Ní wa dini sansan ba tswi nwe bu Farisawa waa beri ta aban nde vo yu nyaken ra. Be ci tsadzu abu waa beri nde we ki bye mbu borodi ri yiku nde fu ra. 2Abu dzun wa yu kuku numa ci waa anyunu dzun beri fubeku ta myi ba baani. 3Ci numa ra ko aji ke kata waa nima danku ki fin tsū pajukun ribi foku fofo kata ki bye wa yafan jinni van numa. Aji waa nima te nyakyon tsu yo byu byubyu ba dini zen ki tan atson abá foa ba, atson kwin foa ba, beri bi foku ki ti gbuu numa. 4"Ani bandomi hora, niká zin­ zin bu pajukun baa ri bwan dini ba, ki nyaken be cibe ba abu dzun wa tsatsa riba. 5Ḿ dan yini apa waa ní zinzin'a ci Cidon. Ku ci ba gben waa ku bwanni kukà ci ba agben waa ku honi nyaya ki fin pyu wari den'a jinni ba. Mna dan yini ku ciri apa waa ní zinzin'a hun! 6"Beri hobe aja tswanna ri hwen ki cin kobo pyinna ba? Ama ki finbe Cidon ri mujia ba ko dzundzun tori numa kiyo ba. 7Ama buni ko ajin wa ki cinni ma Cidon hwènbe hwènhwén so. Ci numa ra, niká zinni azin ba, ki cin waa ahwèni ka bu aja ri nana numa. 8"Mna dan yini ko kani kata wama dan aji ki cinmi yi pajukun fo danra ku ci apa bumi, Nwu pajukun ri dan aji ki cin'a ki byeya numa ki pyen bu zhentsōn bu Cidon. 9Ama ko kani kata wama tson nutson ki cinmi dan­ ra ku yimi ba, Nwu pajukun ri tson nutson ki cin'a ki pyen bu zhentsōn bu Cidon numa, mri danra, m yimku ba du. 10"Ko kani wama zen aji wa baba ki cin bu Nwu pajukun Ci­ don ri fan abu wa babaa ri yiku, ama apa wama zen aji tsaba Denden bu Cidon, Cidon ri fan'a abu wa babaa yiku ba. 11"Anyunu waa bema honi ya ki pyen bu baco baa ki tan wa fyen abu bu Yahudawa hora, ko abe akù ba baco baa sen tswen baa ni ki vobe, niká geni kyin ba. Niká danra, Iri bi dan dan kere? Iri bi dzuni re' ba? 12Dede wa ci kara Denden bu Cidon ri dan yini tswi aji waa ni ya dan." 13Ki fin pajukun baa kwan ki bye Yesu ra, adzundzun ki finbe dan yibe danra, "Cindo, ú dan yi nwuzami danra, í gafan tswen baa atai hu fan soi yo ki nyaken ra." 14Yesu dan yiku danra, "Apa, akani ndemi ri so apa wa ga akwen, ko apa wa gafan azo aji bu ayepye wa ki yobani?" 15Kukà dan yibe kata danra, "Ní wa dini sansan niká ngingi bu abu ba. Ki cin waa ko apa wama ci ba abu ki voa suu numa kúká soa hwan danra, cindia ri dzu bye abu waa ku ci baku ki voa ra ri dzu ba." 16Yesu ka dan yibe cinna bu aji dzun danra, "Apa dzun wa ci ba abu ki vo, buju sanku ki da suu numa. 17Kuna ga aji ki fin mikyin'a danra, 'Mri bi tsanini kara? M dumi bye waa mri ben bujumi we yo ba.' 18Ku danra, 'Abu waa mri bi tsa baani, se mri bi dagban venmi hora we jinni m myi baa kwan ka baakara, jiji m du bye wa ho bujumi ngà yo, m ho tswenmi badati so yo. 19Mri dan yi dimi danra: En hen, tanma m ci apa wa sen bu ki vo, m ci ba buju wari panmi ya zan aju suu numa ki pyen kire. Mri ngha nwo, mri ji, ri wa, mri tsa abu wani kata wa vya hwanmi waa mri con!' 20Ama Ci­ don dan yiku danra, 'Au apa wa jeje! Ki fin tsu wa jinna ra, mri nde cindiu, abu baa u ho konso hun hora kata uri fan yi kani?'" 21Yesu danra, "Ci numa apa wama du abu ki vo, ho so jiji dia ra, ki bye Cidon ku ci apa wa tsa hwen." 22Yesu dan yi abe fotson'a hora danra, "Ci numa ra niká we bonban ki cin buju wa jiji danra iri bi ji ke, iri bi wa ke re ba, ko iri bi dui tukpa kini dze dii re bá. 23Cindi bu apa kari buju, adi bu apa kari tukpa, 24Ní wezo ni mbyà anyi wa pen don, be nàbe ada ba, be babeni ba agè wa so buju ama Cidon yibe na ji, bena wa, Ani hweni ka abu nyi ri! 25Ki finni apa dzun mana we hwan danra, kuri huhu ra, azin waa kuna zin ra, ri kpa nyunua ya pyen? 26Nima kenni waa ni tsaka abu dzun wa titi numa ba, ake tsari nina we hwan ba azin wa zinzin ki cin abu badati. 27ní wezo ní mbyà ambyì hin ki hwan waa bena hwe ra, beri tsabe fyin kwà tukpa webe ki di ba, beri tsabe butso dzun ba. Ama mna dan yini ko akù Solomon kwan ba yàkū abè waa ku ci baku ra, ba tukpaa, ba adi wa mbyámbya bua kata, ku san'a mbamba ko dzundzun ki fin ambyì hin hora ba. 28Cidon mana mbyāsan ambyì hin ki hwan ri yi adibe ci zunzun numa wa mbyàmbyá, ambyì hin wa ci sansan numa ki zo jinna, a kyen ku nwe tsaba jinni be mu gbeku taya ki fin pyu, fyin mbyeni ani pajukun baa wajinderi ken'a ni ba? Ci­ don ri mbyāsanni adini yo ka bu mbyì hin hora ri. 29Ci numa ra niká we bonban ki cin abu waa niri nya ri ji nuni, ba abu waa niri nya ri wa nuni ba. Niká gaf­ an mikyinni pyinna ba. 30Pajukun baa yibe Cidon ba na nya abu baakara na sunsun kiyo, ama Cidon yi mikyinni nu waa nina con abu baakara du. 31Ama abu wa san kari ciri ni kapyen nya ndo tsòn bu Cidon ki don hunnu bé hun kwanni abu badati baa nina nya ki nyaken." 32Yesu danra, "Niká zinni azin ba, ani abi bu pajukun baa titi wakara, ki cin waa Ata Cidon ri mbu mikyin suu numa waa ku yini Ndo tson'a. 33Ní ho tswenni hwenji kata ni ho abèa yi pajukun baa tsa hwen. Ní mbyāsan ashuku wa sansan numa wari yàa ba so dini yo, ni ho abèni konso yo ki don sansan numa ki bye waa avyú ri zan kaa kiyo ba. Apī ri ji tsaba kaaku ba. Abèni ri ci don ki byeri ri vin'a jinni ba. 34Ki cin waa abye waa u ho tswen u so yo ra mikyin u ri ci gban yo. 35"Ní da akapyoni gangan numa pantse ba pyuni ki vo na ji pyù. 36Ni ci tsadzu zhen nya baa ci na nwe cin bu wa sen ndo wari kasen dzu kyon ribi ra. Dede waa kuma bi zan ra, kuma da vo ki nyakyon, beri pofanku nyakyon yo mwa­ mwa numa. 37Dede waa wa sen ndobe bi dube bena nwe cin'a nwenwe ci bazoa, be nabe ana ba ra, kai! be ci ba mikyin wa mbu­ mbu. Mna dan yini wa sen ndo wakara ri da dia kapyo gan numa ri gbebe tuci cin atswà, kuri tsa buju ba dia yibe ji. 38Ko kuma kasen bi ayotsu, ko kuma bi akwin da ndekuto, kuma bi du anya hra ci na nwe cin'a numa, beri mbu mikyin. 39Ama ní yinu sansan, béma danra wa sen ndo ri yì ayo waa avyú ribi ndoa nu, kuri mbyā dia nwe nwo nwenwe ci, kuri zen'a nde yi avyú dagbanku ndo kabi vyiku vyú ki ndo ba. 40Ci numa ra, ni nwe nwo nwenwe ci, ki cin waa Nwu pajukun ri kasen bi ayo waa ni soni hwan ki dia danra kuri bi ba." 41Bitrus mbye ce danra, "Cin­ do, cinna bu aji waa una danra, una dan bai vinni re, ko una dan ba pajukun kata?" 42Cindoi Yesu danra, "Anya wajinderi wari tsa butsoa byenbyen numa ndafan jinni ci kani? Ku ciri apa waa wa sen ndoa ri ba ndoa yiku ki vo, kú weku zo kiyo, ku kana yi zhen nya badati bujube ki bye ayo wa mbamba tiri. 43Anya waji ma tsa butsoa sansan numa wa sen ndoa ma bi duku kiyo anyunu waji ri mbuku mikyin! 44Mna dan yini aji wajinderi cin­ doa ra ri ba tswén badati baa ku ci baku ra ri yiku ki vo. 45Ama anya waji ma ga ki fin mikyin'a danra, 'Cindomi ri bia mwamwa ba', kuma pan anya bawuwa ba bawunu ba agba foji wana dada, kuma na ji, kuma na wa pyen, 46anyunu waa anya waji soa hwan ki di bu cindoa danra kuri bi bara, se ku bi gbànku gbàn­ gbàn ki jinni tsa pwi dzwa dzun­ dzun ki bye ayo waa ku yia ba, Cindoa ri ge sha gafanku jinni nyaya ki fin pyu ki bye waa pajukun baa yibe wajinderi ba ri ya ci yo ra. 47"Anya wama yì abu waa cindoa na con ku tsa, kuma soa cin kiyo tsa abu waa cindoa dan ku tsa ba, cindoa ribi taku fyin suu numa ba akpan wa dada. 48Ama anya wama yia abu waa cindoa ri con ku tsa ba, kuma tsada abu dzun wa fye waa be daku akpan, beri daku akpan vo pyinna numa. Apa waa bema yiku abu suu ciri apa waa beri nya abu ki voa hwe kari. Apa waa bema ka yiku abu suu numa ki vo hwe kari kata, be kari nya abu ki voa hwehwe numa kari kata. 49"M bi ki fin tswen ki cin waa jiji m dzo pyù kiyo. Mna pya danra apyu waji kuri kyan se gbogbo numa! 50Mri du batisma dzun, mikyinmi tutu numa ya zan anyunu waa abu waji nwa­ dzu ra! 51Nina ga danra bibimi waa m bi ki fin tswen kire ra ki cin waa jiji pajukun be du mikyin wa we jinni? M dan yini danra cia numa ba, ama m bi wa gafan pajukun nya cincin. 52Nde kire ya pyen pajukun ma tswanna ki fin ndo dzundzun atsara ri ze apyinna ki finbe, apyinna hora kari ze atsara hora. 53Abe ata ri ze bazhenzhenbe bawuwa, bazhenzhen bawuwa kari ze abe atabe. Abayo ri ze zhenzhenbe bawuwa, zhenzhen bawuwa kari ze bayobe. Ayo bu nwu wa wunu ri ze anwua, ayo bu nwu wa wunu ri ze awa bu nwua, awa bu nwu wa wunu kari ze ayo bu nua." 54Yesu ka dan yi pajukun suu numa danra, "Nima mbyà ana­ ndi dzu anyuzota nabi numa, mwamwa numa niri danra, 'Acù ri tata'. Acù ta ajinderi. 55Awo ma sa dzu mudu nabi numa niri danra, 'Byetu dzwa ra!' Ci numa ajinderi byetu bi dzwa hwehwe numa. 56Ani pajukun baa ta aban nde vo yu nyaken hora! Nī pan yi aroho bu abu wa ki hwa­ don, ba abu wa ki jinni, ama ake tsari ni pan yini aroho bu bye myi wa tanma ba? 57"Ake tsari ni nghani wa mbyà­ yi abu wa sansan ba dini ni tsa? 58Apa wama con ku dzwa kwen u, kuri nde kwen u ya dzwa tan kwen. Avo waa ni ngha ya zanni ki tan kwen raba, u nga ni ban vyon ba dini, ki cin waa kuká ndeu ya ki pyen bu apa wa fo kwen ba, apa wa fo kwen ma ndeu yi dogori ki vo, kuri ndeu ya tsutsu ki tan. 59Uri pwadzuu kiyo ba, se uma hwa vinni abè bu kwen waa be ge yiu ra hun, m dan yiu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\