LUKA 15

1Anyunu dzun pajukun baa pan buwe, ba pajukun baa tsa abu wa baba suu numa tswàtswi bi ki bye Yesu jiji be foku. 2Se abe Farisawa ba baco baa ri fyen tà yi pajukun aji bu Cidon na nwinde nwi ki cin bu Yesu danra, "Apa wakara pan pajukun baa tsa abu wa baba, kuna ji buju ki dzun babe." 3Yesu dan yibe cinna bu aji dzun danra, 4"Apa dzun ki finni ma ci ba àdòn dipa tswanna, adzun­ dzun ki finbe ma jan kuri tsa­ nini? Kuri fan'a àdòn dipa nyena kyadzwe nwa tsunyo hora jinni ki bye waa bena ji buju kiyo, ku ya nya adzundzun wa jan ra keke ku nya panku ba? 5Ayo waa ku nya fyoku ra, ku mbu mikyin, ku ndeku da hwan'a 6kasen bi ki ndo. Ku ba abe bajoa, ba bajo ndoa nde danra, 'Ní bi mbu mikyin zami yo ki dzun bami, ki cin waa àdònmi wa jan ra, m nya fyoku ra!'" 7Yesu danra, "Ci numa ba apa dzundzun wa ndi ri tsa abu wa baba, tanma kuma pukan mikyin'a bi ki bye Cidon, mna dan yini ki ndo Cidon ki don beri mbu mikyin ki cin'a kari pajukun dipa nyena kyadzwe nwa tsunyo baa na ga danra bena tsa abu wa we hwan bu Cidon, ama be pukanbe mikyin­ be bi ki bye Cidon ba." 8Yesu dan yibe danra, "Awuwa wama ci ba asho dzwe, adzundzun ki fin'a ma jan, kuri tsanini? Kuri mua pyu ku za san ndoa nyenye numa ku nya fyoku ba? 9Waa ku nya fyo asho waji ra, kuri ba abe joa hora, ba pajukun baa ci bajo ndoa hora danra, 'Ní bi ní mbu zami mikyin yo, ki cin waa abèmi wa jan ra, m nya fyoku ra!'" 10Yesu danra, "Ci numa mna dan yini, zhen­ tsōn bu Cidon ki don ri mbu mikyin ki cin bu apa dzundzun wa tsa abu wa baba, tanma ku pukan mikyin bi ki bye Cidon." 11Yesu na danra, "Apa dzun ci ba zhen baci bawunu kwan dzun pyinna. 12Se anwu wa ken niken ra vo ataa danra, 'Ata ki fin tswén ú hora, ú gafan u nde ndo bumi yimi.' Se atabe gafan tswen'a ndo pyinna yi zhenzhen'a kwan dzun pyinna hora. 13Du anyunu pyinna numa vinni anwu wa ken niken ra, ho tswén bua hwen vinni kata, ku do don foji kyon wa yaya ki finka dzun nana numa ya ci dia yo ki bye. Ku ho abèa bwan vinni kata ki bye waji ki cin abu baa ri gbe mikyin bu apa ki fin tswen azota numa nya hwan. 14Ki nyaken waa ku ho mbyà abèa bwan vinni kata ra, ambo wa kwakyi numa ko ki tswen waji, ku kan apa wa tsa hwen. 15Ku ya nde dia bà ba apa dzun ki tswen waji, apa waji tesuku ya pyuku adzù ki da. 16Nwu wakara na con ku du buju ku ji zezu, ko tswi buju waa adzù hora na ji ra, ama ku dua apa wa yiku buju waji ba. 17Anyunu dzun ku dzwa cin ga hwan gaga ku mbyàyi abu wa babaa ku danra, 'Mbyà, pajukun baa na tsa butso ki vo bu atami, be ci ba buju hwehwe numa bena ji nghangha, ama ami ci kire na hu ba ambo! 18Mri kasen ya ki ndo tanmi mri ya dan yi atami danra, ata m tsa abu wa baba ki pyen bu Cidon, m ka tsau abu wa baba ki pyen u du. 19M kenmi waa ú bami danra nwuu riba, uma zen nde ú ndemi so abu dzundzun ba pajukun baa na vou, na tsa butso ra!' 20Se ku do don pan nyaco foji kyon wa yaya ki bye ataa. "Dede waa kuna bi ki tiri nya­ co nana numa ra, ataa tazo mbyàku numa se cicia tsaku ku dosho ya shonku ki nyaco, hwan panku be mikyin'a. 21"Nwu waji dan yi ataa dan­ ra, 'Ata m kenmi waa u bami danra, nwuu ba, m tsa abu wa baba ki pyen bu Cidon, m tsa abu wa baba ki pyen u kata du!' 22Ama ataa ba zhen nya bua hora nde danra, 'Mwamwa, ní ho tukpa wa san kari kata bi dzeku yo. Ní nde akan bi paku ki voa, ní ho tabe bi dzoku yo ki bea. 23Ní pan mafan ana wa kwan kari ra bwan jiji í ji buju wa sansan í mbu mikyin. 24Ki cin waa nwu wakara ndi hu ra, tan­ ma ku ci ba cindi, andi ku jan ra ki hwan, ama tanma ku kasen bira ki ndo ra.' 25"Se anwu wa ciho ra ya jan gban da yana tsa butso, Dede waa ku kasen nabi ki ndo numa ku dzwa tiri ki go ndo numa tiri, ku fo bena gba bu gbejo weyo. 26Ku ba dzundzun ki fin zhen nya bu ataa ra, ku mbyeku danra, 'Ake waji tsari ki ndo kire jinna numa?' 27Anya waji dan yiku danra, 'Atéu kasen bi ra. Ki cin wa ci kara atau bwan mafan ana wa kwan kari ra, ki cin waa nwua kasen bi ki ndo rito numa ra.' 28Nwu wa ciho ra ngongo cia wa dandan ba, ku nghaa wa kaya ki fín ndo, ataa pwadzu bi duku za nde zaza numa yiku jiji ku kaya ndo. 29Ama nwu waji dan yi ataa danra, 'Ata, aju suu numa m ci vou na kofyin wau tsadzu anya, ko anyunu dzundzun numa m dà fou aji raba, ama ko abyín dzundzun numa ù yi fomi danra m pan bwan tsa buju kiyo, m ba bajomi nde be bi ji ba, 30Ama nwu buu wa ya ho tswén u tsaba jinni ki cin bawuwa gbaza nya hwan numa ku ya dàndàn kasen bi ù pan mafan ana wa kwan kari kata bwan yiku!' 31Ataa dan yiku danra, 'Au nwumi ko anyunu wa kini ù bami ci dzun, koke kata waa m ci baku d buu. 32San kari í tsa buju í mbu mikyin í cu cucu ki cin bu téu wa ndi hu ra, kuka kasen ci tiri riju, ku ndi jan ra, i fyoku ra.'"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\