LUKA 16

1Yesu dan yi abe fotson'a hora danra, "Apa dzun ci apa wa sen abu ki vo, ku nde apa dzun kū ba tswén'a kata yi apa waji ki vo kuna weku zo kiyo. 2Se apa dzun bi dan yiku danra, 'Apa waa ù ba atswen u kata yiku ki vo ra, ho tswén u baaji ji kata ra.' Se wa sen abu ki vo ra, ba apa waa ku ndi ba tswén'a kata yiku ki vo ra nde bi mbyeku danra, 'M fo be danra una bwan tsaba tswénmi. Tanma ú ta yimi cinna bu nyaco waa u tsa ba tswénmi kata. Ù fyeu wa ci cin bu tswénmi baa m ndi ba yiu ki vo ra riba.' 3Apa waji na ga aji ki mikyin'a danra, 'Cindomi ma kanmi sho, mri bi dumi butso wa tsatsa riba, mri bi tsanini. M dumi gben wa na kaa ne tanma ba, mma dan m kan apa wa vovo kyen abu wa pan tsenni. 4M hun, m yi abu waa mri tsa tanma ra, ko bema kánmi pwadzudzu ki bye butso, badati ri panmi vo pyinna ki ndobe,' 5Pajukun baa ci ba aton bu cindoa ki cinbe ra, apa wakara babe nde bi kwan dzun ki byea. Apa wa kapyen bi zan numa apa waji mbyeku danra, 'Ton bu cin­ domi wa ki cin u ra ci panna?' 6Apa waji dan yiku danra, 'Kuna panmi ton abyugbon àkwìn dipa tswanna.' Se apa waji dan yiku danra, 'Mbyà afa bu aton wa jiji buu ci hun, nde u kodzu kasen kan àkwìn dipa pyinna kyadzwe.' 7Apa dzun ka bi bua, apa waji mbyeku danra, 'Ton bu cindomi wa ki cin u ci panna?' Ku dan yiku danra, 'Ci abà za dipa tswanna.' Apa waji dan yiku danra, 'Mbyà afa bu aton wa jiji buu ci kara, ú tā danra kuri pan u dipa nyena.' 8Cindo bu apa waji mbyà abu waa apa waji tsa ra ku dzua ki nyaco ba ra ku dan yiku danra, 'U ye kyinye kagben.'" Yesu danra, "Pajukun baa ki fin tswen tanma yìri tswi nyaco waa beri dzu ba san jobe baa tanma, ka pajukun baa be ta yibe bye wa yafan jinni rari ba kyinye." 9Yesu na danra, "Ci numa mna dan yini, ni tsa butso ba dukya bu fin tswen wakara wa ki voni ra nina pan ajo kiyo yi dini, ki cin waa ayo waa abu waji ma vin jinni ki vonni ra, niká nyani ando wa ci kenken waa niri bi ciyo ba. 10Apa wama tsa butso ba abu wa titi ki fin nyaco wajinderi ndafan jinni byenbyen, ku kari tsaka wa tsa butso ba abu wa ciho ki fin nyaco wajinderi ndafan jinni byenbyen. Apa wama tsaa butso ba abu wa titi ki fin nyaco wajinderi byen­ byen ndafan jinni ba, ku kari tsa­ kaa butso ba abu wa ciho ki fin nyaco wajinderi byenbyen ndafan jinni ba. 11Nima tsani butso sansan ki fin nyaco wajinderi byenbyen ndafan jinni ba dukya waa ni du ki fin nyaco wa ki myi wa ki fin tswēn kire raba, akani ribi zen nde ri nde abu wa byenbyen wa ci bu Cidon yini ki voni? 12Nima soni hwan ki bye tswén bu apa panní cin'a bi dzun sansan ba, akani ribi zen nde ri yini tswén buni bu dini? 13"Anya dzun wari ci ba cindo pyinna baani. Ko kuri nde cin na jinni yi wadzun ku sinni wadzun. Ci numa ra niri nde kani mikyin­ ni yi Cidon ndafan jinni ba Mammor kata ba." 14Waa Farisawa fo vinni aji baakara kata waa Yesu dan ra, be vyenku vyon, ki cin waa be ci pajukun baa vya abè kagben. 15Se Yesu ka dan yibe danra, "Ani na ta dini ki pyen bu pajukun danra ni ci pajukun baa sansan ama abu wa ki finni se Cidon yi ri. Abu waa pajukun ri mbyà danra ci abu wa sansan ki zobe ra, ci abu wa shendi numa ki bye Cidon. 16"Adon bu Musa ba afa baa baa da adon bu Cidon ta hora, tsa butso ba gben numa keke bi zan dede waa Yohanna wa tsa batisma bi ra. Pan ki we bu Yo­ hanna wa tsa batisma pajukun du aji fo ki cin Aji wa Sansan bu ndo tson bu Cidon ki don. Pajukun na sunsun na kabi kiyo. 17Cia ba fyin waa abye wa ki don ba abye wa ki jinni be ji jinni ba, ama adon baa Cidon yi Musa ta fín Afa ra ko adon dzundzun numa kiyo ri jia jinni ba. 18"Ko kani wama bwan aben bu awaa kuma ban wuwa pye, kuna tsa aso baku. Awuwa waa anua ma bwan aben baku apa dzun ma nde bàn aso wa tsatsa kuna tsa baku, cia awaa ba." 19Yesu na danra, "Apa dzun ki tiri ku ci apa wa ci ba abu ki vo, atswén baa ku dze dia kata ci atswén baa ci ba abè numa cia wa dandan ba. Ko anyunu wani kata ku ci fin abè wa bwanbwan tsa abu wa vya mikyin'a ka dia. 20Apa dzun wa tsa hwen dzun ki tiri du, beri baku danra Liazaru. Adia kata ci zo fyon jagba numa, Ko anyunu wani kata beri tswanku bi so nu nyakyon bu apa wa sen dukya ra. 21Apa wakara na nya afyanu buju waa beri ji fyen dzu dzu ki cin atswà na nya jinni ku fyi ji. Abá nabi ngyoku fyon waji yo. 22Anyunu dzun apa waji hu, nwutsōn bu Cidon bi nde cindia ya so bye waa Ibrahim ci kiyo ra. Ki tiri ki tiri anyunu dzun apa wa ci ba abu wa ki vo ra, bi hu be ndeku ji. 23Ku ya ka ki kindo ki fin pyu na wa fyin suu numa. Ku gbère zoa ki don numa ku mbyà Liazaru apa wa tsa hwen ra ki bye wa nana numa zan ci mikyin bu Ibrahim na ngha dia nwo ki bye, 24Apa wa sen dukya ra na ba Ibrahim nde gbangban numa dan­ ra, 'Atami Ibrahim, ú wezo mbyà­ mi ú hwi cicimi. U tson Liazaru bi ki byemi ku nde ngyi voa dzo bye jape titi numa ndebi tami ki ne­ nemi jiji akyumi ku tashuma, ki cin waa m ci fin fyin suu numa ki fin pyu kire!' 25lbrahim dan yiku dan­ ra, 'Nwumi, ú kyepan ba ayo waa ù ndi ci ki fin tswen ra, u ndi du abu baa sansan kata ù fo vya babe. Dede waa Liazaru ci ki fin tswen ra kuna wa fyin, ama kire tanma kuna mbu mikyin fo vya, au na wa fyin. 26Wakara ciari aji waa mri dan yiu vinni ba, Ki yobai ba dii ashi wa dzon wurududu numa nage jinni kiyo. Ki cin wa ci kara apa wama con ku gbekyan bi kire nyaco baani. Kà ci numa apa dzun ri kyan kaa ki byei kire ya ki byeni ki bahun ba!' 27Apa wa ndi ci ba abu ki vo ra, dan yiku danra, 'Ata, mna vou, u gbagba uma zen nde u tson Liazaru ya ki ndo atami, 28jiji ku dan yi bazhenzami baa kwan dzun tswanna baa ci kiyo ra, ku dan yibe beká dzu nyacomi waa m dzu ra be bi ka ki fin fyin wakara riba.' 29Ibrahim dan yiku danra, 'Afa bu Musa ba afa bu pajukun baa da don bu Cidon ndi ta ra ki tiri ki vo bu bazhenzau hora, se bé gon tson be fo ajibe kiyo.' 30Ama apa waji dan ra, 'Au tami Ibrahim, apa dzun ma dzu kindo ya dan yibe beri gon tson foku, be fan abu wa bababe jinni.' 31Ama Ibrahim dan yiku danra, 'Bema gonbe tson fo Musa ba baa da adon bu Cidon ba, ko apa dzun ma dzu ki kindo kire ya dan yibe beri fobe ku ba.'"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\