LUKA 2

1Ki fin ayo waji wakara akù Kaisar augustus da don dan­ ra, ko kani kata ku kasen ya ki tswen bu Yakua bye waa ku dzu yo bi jiji ku yibe ta azen'a ki fin afa, ki cin waa jiji be hwèn vinni pajukun baa ki fin tswen kata. 2Wakara ciri apa wa hwènhwen waa be jo nwoa kapyen hwèn ki Suriya ki we waa atswen ki vo bu Kariniyas. 3Se ko kani kata do ya ki tswen ndoa jiji ku ya ta zen'a ki bye afa. 4Yusufu do ki Nazarati ki fin jen bu Galili dzu ki fin jen bu Yahudiya ya zan ki finka bu Dawuda waa beri baku danra, Baitalami, ki cin waa ku ci nwuda bu Dawuda. 5Yusufu ya ki bye waji jiji ku ya ta azen'a ba azen bu Mariyamu waa ku geku nu danra kuri banku ra, aku Mariyamu kwaa ci ba di pyinna. 6Waa be ya zan finka Baitalami numa akyòn mu tsu­ ken bye ki finka kata, be dube ndo kyon waa be ka yo ba. Ayo waa be ci tiri ki Baitalami ra afin bu Mariyamu byen mba tiri wa mbamba ra. Ku mba anwu mbafyen'a wa kapyen ci nwu wa wunu. Ku ndeku pen ki bye ayoke tukpa ndeku hwa tan bupyu ki bye ago waa beri ji buju kiyo ra. 8Ki go kyekye dzun numa ki fin jen waji pajukun baa za bupyu wena ki fa byeya numa ki dika na kon bupyube afitse. 9Nwutsōn bu Cindoi Cidon bi ta dia yibe ki bye waji. Abye wa yafan jinni bu Cindoi Cidon dzu don bi yafan bye wàà numa shu­ kwabe jinni. Pajukun baa na kon bupyu hora mbyà numa adibe na vonvon, azin panbe suu numa. 10Se nwutsōn bu Cidon ra dan yibe danra, "Niká zinzin ba, Mbyà, m tswan Aji wa Sansan wa cu cucu suu numa bi dan yini. Aji waji ci aji waa pajukun kata ribi fo. 11Jinna afitse wakara be mbani anwu wa wunu yo ki finka bu Dawuda wa na akù. Apa wari bi nwàdzuni, ku ci Cindoi Yesu Kiristi. 12Amà bu abu waa niri mbyà ciri, niri ya du nwutishe wa rijan be ndeku kpon bye ayoke ki fin tan bupyu ki bye ago waa beri ji buju kiyo ra." 13Be dan bé cifo numa, mwamwa numa be mbyà abi bu zhentsōn bu Cidon badati tu dzu ki don hwehwe numa bi kwan ba nwutsōn bu Cidon wa kyan bi kapyen ra, katabe kata foji azen bu Cidon wana sheshe na danra, 14"Ahwè ci abu Cidon wa ki hwa cucu kari kata ki don, pajukun baa ki myi kire baa du mwe wa sansan ki bye Cidon ra, du mikyin wa na jinni ra!" 15Ki nyaken wakara abe zhen­ tsōn bu Cidon hora do kasen yabe ki hwadon ri. Abe baa ri za bupyu hora gen ace ba dibe dan­ ra, "Í do don í ya ki Baitalami tanma numa, í ya mbyà abu wa kò ki bye waji waa Cindoi pwai tson aji waji ra." 16Mwamwa numa be do ya du Yusufu ba Mariyamu, be mbyà anwu wa rijan hwana ki bye ago waa bupyu ri ji buju kiyo ra. 17Ayo waa be mbyà nwu waji numa be dan yi pajukun aji waa nwutsōn bu Cidon dan yibe ki cin bu nwu waji ra. 18Pajukun kata baa fo aji waa baa za bupyu daa yibe ra, a nwobe ken jinni. 19Mariyamu ndea aji waji hwasa kiyo ba, kuna ga aji ki cin'a ki fin mikyin'a. 20Pajukun baa za bupyu baaji kasen ya ndo, bena she zen bu Cidon koco naya ki cin abu waa be fo, ba abu waa be mbyà ba azobe, ci numa ci tsadzu waa Cidon dan yibe ra. 21Ki nyaken waa nwu waji zan anyunu tsuntsa numa, ciri anyunu waa bé kyuku abukua yo, anyunu waji be tsoku zen danra Yesu tsadzu waa nwutsōn bu Cidon ndi dan yibe avo waa be ngha nyebe fin'a ki di raba. 22Waa anyunu mba tiri waa bé ya kēn dibe bwi ci tsadzu waa Cidon dan yi Musa ra, se be nde nwu waji ya ki Urushalima jiji be ya ndeku ndafan yi Cidon. 23Ci tsadzu waa be ta ki fin Afa bu Cindoi danra, "Ko nwu wa wunu mbafyen wani bema mba kata be nde ndafan yi Cindoi Cidon." 24Cidon ka dan ki fin Afaa dan­ ra, "Bé ho hwankpa ko hwan­ fyen apyinna, ko zhen hwankpa pyinna be tsòn wa Cidon kiyo." Ayo waa Yusufu ba Mariyamu ya ra, be pan hwankpa ya tsòn wa Cidon kiyo. 25Apa dzun ki finka Urushalima beri baku dan­ ra, Simiyon. Ku ci apa wa tsa abu we mikyin bu Cidon ndafan jinni sansan, kuna bà Cidon ba mikyin dzundzun. Ku nde zoa hwa hyaco na ge cin waa ku mbyà apa wari nwàdzu zhenzhen Isra'ila. Denden bu Cidon ba Simiyon ci bye dzundzun. 26Ku dan yi Simiyon ki zo mbu danra, "Uri huu raba, se uma mbyà Apa waa Cidon ri tsonku bi ra hunnu." 27Denden bu Cidon suku ya ki tan wa wa Cidon dede waa Yusufu ba Mariyamu nde Yesu nwube ya jiji be ya tsaku bu tswen ci tsadzu waa adon waa Cidon yi Musa dan ra. 28Se Simiyon pan nwu waji ki don ki voa numa ku she Cidon danra, 29Cindoi Cidon, "Ami nwu nyau, tanma mikyinmi na jinni ra, Uma zen nde, u fanmi jinni m bi duu ri, ci tsadzu waa u genu ra. 30Ki cin waa azomi mbyà apa waa u nde yii ku nwàdzu pajukun kata ra, 31Ù tsonku bi jiji bu pajukun kata ki fin tswen wakara. 32Ku ci abye wa yafan jinni ki pyen bu pajukun baa yibe Cidon ba, ku kari yi zhenzhen Isra'ila hwe." 33Aji waa Simiyon dan ki cin nwu waji ra, ata nwu, ba ayo nwu, a nwobe ken jinni. 34Simiyon yibe nde wa sansan, Ku dan yi Mariyamu danra, "Wezo u mbyà, a nwu wa ci kara be ndeku so jiji wa koko ba wa dodo bu pajukun suu numa ki fin zhenzhen Isra'ila. Cidon tsonku bi jiji ku tà yi pajukun abu waa be ndi yibe ba, ama pajukun suu numa ri zen aji tsaba ku. 35Beri geu gisingiri ki mikyin u. Jiji aji baa yuyu baa dzona yo ra, be dzu we ya." 36A wuwa dzun ki tiri beri baku danra Hannatu nwu bu Fa­ nirila ki ndo bu Ashira. Andi ku ban wunu be ci ba dibe zan aju tsupyen anua dzu ta jinni hu fan­ ku yo. Ki nyaken wakara ku ban'a wunu dzun riba, ku ci awuwa wa da adon bu Cidon ri. 37Ku ci nukyon numa keke ya zan aju dipa nyena nwa nyena. Kuri gaadi ki tan wa Cidon ba. Kuna vo Cidon anyutu ba afitse ba anusen wa sensen. 38Dede waa Yusufu ba Mariyamu ci ki fin tan wa wa Cidon jiji be nde Yesu ndafan yi Cidon ra, aku Hannatu waji bi dube kiyo. Han­ natu she zen bu Cidon ku mbu mikyin yiku, ku zen aji ki cin anwu waji yi pajukun kata baa ndi ho zobe so nyaco bé mbyà anyunu wa nwàdzudzu bu Uru­ shalima ra. 39Ki nyaken waa Yusufu ba Mariyamu tsa vinni koke kata rito numa ci tsadzu waa Cidon dan ki bye adon ra, be kasen yabe ki Galili ki finkabe Nazara­ ti. 40Nwu waji na hwe, kuna du gben di. Ku ci ba ayì wa yiyi hwehwe, wa sansan bu Cidon ki cin'a. 41Ko aju wani kata ataa ba ayoa ri ya ki Urushalima ki bye cinkwan bu paska. 42Waa Yesu zan aju dzwe nwa pyinna numa ku babe kyen dzun ya du. 43Ki nyaken waa be ji vinni paska ra, Yusufu ba Mariyamu do kasen naya ki ndo, ama anwu waji pan abe cifo titi numa ki Urushalima hunnu. Ataa ba ayoa yibe ba. 44Bena ga danra, ku ci fin bi bu pajukun. Be do ponpon keke anyunu kobe ki cin, be ndeku nayo na nya ki fin bavyonbe, ba azo mbyàyi badati. 45Waa be kasen bi ki Urushalima be ndeku nayo na nya tiri de. 46Anyunu wa kwan tsara be duku ki tan wa wa Cidon. Ku tuci ba manu baa ri fyen tà yi pajukun aji bu Cidon. Ku nde tson gon jinni na fobe, kuna mbyebe aji. 47Pajukun kata baa fo aji bua waa ku ci ba ayì wa dan yafan fin aji baa be mbyeku ra, yi nwo bu ko kani kata ken jinni. 48Ataa, ba ayoa waa be mbyàku numa anwobe ken jinni du. Ayoa mbyeku dan­ ra, "Nwumi tsanini u tsai numa? Ami ba atau mikyin'i gedzu i ndeu nayo nyanya numa." 49Yesu dan yibe danra, "Ake waji tsari nina nyami? Nī yini waa ci ken m ci fin tan bu Atami ba?" 50Ama be hwa yibe cinna bu aji waa ku dan yibe raba. 51Se Yesu do babe kyen dzun ya ki Nazarati, ku nde cin na jinni yibe. Ayoa pan aji baaji kata so fin mikyin'a. 52Yesu na hwe kwan yo ba yi, ba hwe ya ki pyen. Ku du mwe wa sansan ki pyen bu Cidon ba pajukun du.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\