LUKA 22

1Dati anyunu pyinna waa abe Yahudawa ri kwan ki bye dzundzun ya zan anyunu tsupyen waa beri ji borodi waa be webe abu wari ndē mbu bo­ rodi kiyo ba. Cin kwanbe beri baku danra paska waa beri kye­ pan ba anyunu wa ndi gbogbo waa Cidon nwàdzu bayakui ki Masar ra. 2Abe avon baa ciho, ba baco baa ri fyen tà yi pajukun aji bu Cidon ra be ho nube ma dzun jiji be nya nyaco wa bwan Yesu, ama bena we hwan bu pajukun. 3Shetan ka ki mikyin bu Yahuda Isikariyoti. Ku ci dzun­ dzun ki fin abe baa bà Yesu kwan dzun dzwe nwa pyinna hora. 4Ku ya ki bye abe von, ba watson baa ri mbyà atan wa wa Cidon ra, kuna nya nyaco waa ku nde Yesu hwen yibe. 5Vyabe kagben, be zen nde danra beri hwaku abè. 6Yahuda zen nde ba abè waji waa be danra beri yiku ra, ci numa ku nya nyaco waa ku nde Yesu dzobe ki vo jiji pajukun béká yi ba. 7Anyunu mba tiri waa Yahudawa ri kwan cin ki bye dzundzun ri ji borodi waa be webe abu wari ndē mbu borodi kiyo ba. Ci anyunu waa beri bwan zhen dòn be ji Paska kiyo. 8Yesu tson Bitrus ba Yohanna tson, ku dan yibe danra, "Ní ya, ní ya tsai buju bu Paska yo i ji." 9Be mbyeku danra, "Ábye wani waa una con í ya tsa buju waji kiyo?" 10Ku dan yibe danra, "Ní fo, dede waa nima kaya ki finka waji numa niri shon ba apa dzun wa tswan ape jape ki cin'a. Ní bà baku ya ki ndo waa kuri ya ka yo ra. 11Ní dan yi wa sen ndo waji danra, 'Manui na mbyeu danra: Atan kyon waa mri ji Paska kiyo ba baa bàmi kini?' 12Kuri ta yini atan dzun kwakyi numa wa kwan pyinna ki don. Atswén bu butso wa tsa buju kiyo na tan waji kata." 13Be ya du koke kata ki bye waji kyoo numa ci tsadzu waa Yesu dan yibe ra. Be tsa buju bu Paska waji, 14Waa ayo mba tiri rara, Yesu tuci byecu ki dzun ba abe fo­ tson'a. 15Ku dan yibe danra, "Avo waa m ngha kami ki fin fyin raba, mna con ba mikyinmi kata waa m ji buju wakara bani hunnu, 16Mna dan yini kara, mri mbyā jimi Paska dzun riba, se butsoa ma tsa zan myi kata ki ndo tsòn bu Cidon hunnu." 17Se Yesu nde avyé ku mbu mikyin yi Cidon, ku danra, "Ní nde wa­ kara ni wa ken cin dini. 18Mna dan yini kara pan kire ya ki pyen mri wami jape bu nwa hin anab riba, se atsòn bu Cidon ma bi ra hunnu." 19Ku nde agan bu boro­ di, ku mbu mikyin yi Cidon, ku koken gafan borodi waji yibe, ku danra, "Borodi wakara ci adimi waa mri nde ri yi ki cinni. Ní tsa numa ki cin waa ni kyepan bami." 20ki nyaken waa be ji vinni buju ra ku nde avyé tan don ku danra, "Avyé wakara ci nuge wa ripye ki bye asami waa mri nde we jinni ki cinni. 21"Ama ní wezo ní mbyà! Apa wari ndemi hwenji ra bami na dzo vo ki dzun ki bye kwe kire. 22Nwu pajukun ci ken ku hu ci tsadzu waa Cidon so numa ra, ama apa waa nwo aki wari bwanku dzu byea ra, mm hun'a!" 23Se abe baa bàku hora na mbye dibe aji danra, "Akani waji na con wa tsa abu wakara ri?" 24Abe baa ri bà Yesu na sun hwe ba dibe na mbye dibe dan­ ra, a kani ki finbe ri ciri ba hwe? 25Yesu dan yibe danra, "Ní yinu abe akù baa ki fin tswen ri ta pajukunbe agbentsòn waa be ci baku, abe tsònku hora bena con be ci pajukun baa ci sansan ki pyen bu pajukun. 26Ama buni ki byeni wakara cia ri nyaco waa niri dzu ba. Apa wama con ku ci ba hwe ki finni, ku tsa anyani kata. Apa wama con ku ciri baco wa ki pyen kata ci ken ku kofyin wani. 27Apa wama tuci jinni na jiji azoa ba apa wana kyakya yiku na ji ra, akani kari ba hwe ki finbe? Apa wa tuci na jiji maari vinni ra cia ba hwe kari ba? Ci numa ami ci anya ki byeni wana tsa buju tsatsa yini ji. 28"Ama ani ciri baa yimi gben mikyin dede bu fyinmi ra, nī she fanmi ba. 29Ami ma m nde tsòn kwani ki vo ra, ci tsadzu waa atami nde kwami yo ra. 30Niri ji dzun bami, ri wa dzun bami ki ndo Tsonmi ki vo wunumi ní fo atsu bu zhenzhen Isra'ila dzwe nwa pyinna hora kwen." 31Yesu danra, "Siman Siman! Shetan vo du nyaco wa ken mba foni kata ra, ci tsadzu waa beri ven gafan aza ba atsin'a ra. 32Ama m pya Cidon weu yo, Siman, ki cin waa ú pantse bye wajinderiu gbangban, úká kokwi ba. Ayo waa uma pukan zén u kasen bi byemi ra, ú yi bazhen­ zau baa ki nyaco bu Cidon gben mikyin." 33Bitrus dan yiku danra, "Cindo, ko bema pan u ya hwa­ hwa ki tan, ami zen nde m bau ya na ki tan waji ki dzun, ko ma ci aki ma, m zen nde mri bau hu aki waji ki dzun." 34Yesu dan yiku danra, "Au Bitrus, afitse wa jinna ávo waa akwìn ngha daa ndekuto raba, uri tson nutson danra, u yimi ba, sen diu dzwa tsara." 35Yesu mbyebe danra, "Andi ayo waa m tsonni tson danra níká nde ashuku ba, niká nde abà ba, niká dzo ahobenī ba, ni ndi nyani ba abu dzun?" Be dan­ ra, "Ḿ, m̀." 36Yesu dan yibe dan­ ra, "Ama tanma ra ko kani wama ci ba ashuku, ba ndu, ku nde. Apa wama cia ba gisingiri ba, ku ho tukpaa hwen ku ho abèa ya hwen gisingiri kiyo. 37Mna dan yini aji wa ki fin Afa bu Cidon danra, 'Beri ndeku so ba apa wa tsa abu wa baba abu dzundzun'. Aji wakara be dan ki cinmi ci numa ra mri tsaku. Ko aji waji kata waa bema dan ki cinmi ko tanma mri tsaku tsa­ tsa." 38Se be dan yiku danra, "Cindo, gisingiri pyinna ki kara!" Yesu dan yibe danra, "Mba ra numa!" 39Ci tsadzu waa Yesu ri tsa kékè ra, ku pwadzu ki finka ya ki cin kwen waa beri baku dan Zaitun, abe baa bàku baku kyen dzun ya. 40Ku zan bye waa kuri ciyo pya Cidon keke ra ku dan yibe danra, "Ní vo Cidon jiji niká ka vo bu tswe ba". 41Se Yesu kpasun ya kankan numa mba­ mba waa apa ma ta aban ri zan bye waji, ku tu ben jinni vo Ci­ don. 42Ku danra, "Ata uma zen nde ú nde avyé wakara don ki byemi, ama se abu waa uma mbyà san u, ka bà aji bumi ba." 43Ki nyaken wakara nwutsōn bu Cidon bi dan gbanku mikyin. 44Yesu ci ba mikyin wa pepe hwehwe numa, ku foji Cidon wana vovo kwan kiyo gbangban. Byetu na wa dzu dia na we jinni ci tsadzu agege asa. 45Se ku do ki bye waa ku vo Cidon kiyo ra kasen bi bye abe baa bàku, ku dube be foji aná wana nana, mikyin'a bá jinni. 46Ku mbyebe danra, "Tsanini nina foji ana wana nana? Ní do don ki don ní vo Cidon jiji She­ tan kúká du nyaco wa tswani tswe ba." Yesu ku pan Yesu be ki kon mikyin'a bà kwan mikyin bàku. 47Ayo waa Yesu na zen aji ki vo numa pajukun suu numa bi ki byea. Yahuda Isikariyoti adzun­ dzun ki fin baa bàku kwan dzun dzwe nwa pyinna hora ho pajukun baa bi ra nyaco ri. Ku bi fo ki bye 48Ama Yesu dan yiku danra, "Yahuda, ù ndemi hwenji ra, hun kasen bi na bye Nwu bu pajukun?" 49Abe baa bàku badati baa baku ci dzun ra, waa be mbyà abu waa pajukun hora ri tsa ra, be mbyeku danra, "Cindo, uri con i gebe ba gisingiri?" 50Se adzun­ dzun ki fin abe baa bàku hora gbe nwa gisingiri geken tson go kyekye vo wunu bu anya bu avon wa ciho dzun wa kari kata. 51Ama Yesu dan yibe danra, "Ní fan jinni!" Se ku go vo ki tson bu apa waji atson'a kasen ci tiri kiyo kyoo numa ci tsadzu wa ndi ra. 52Abe von, ba baco baa sen tswen ba abe banuken baa ri kon atan wa wa Cidon hora, waa be bi zan jiji be pan Yesu numa, se Yesu mbyebe danra, "Ake tsari ni bi ki byemi ba gisingiri ba acukon ci tsadzu ni bi pan apa wa gbanco? 53Ko anyunu wa kini kata m bani ci dzun, ni pan­ mi ba, ama ayo wakara ci buni waa ni tsa butso ba gbentsònni bu afitse." 54Se be pan Yesu be ndeku ya ki ndo cin bu abe von kata; Bitrus na kyakya ki bahun na bàku ki nyaken. 55Ki nyaken waa be tuse pyu ki yoba bu fi bye wa fo kwen, Bitrus babe ci bye waji na vye pyu du. 56Waa nwu wa wuwa dzun mbyà Bitrus na vye pyu numa ra, ku nde zo dzwa soku ki cin ken nwo pyi numa, ku danra, "Apa wakara ci dzundzun ki fin bando bu Yesu du." 57Ama Bitrus tson nde nu hun jinni danra, "Awuwa, m yi fomi apa waa una zen aji ki cin'a ra fo raba." 58Cifo titi numa apa dzun ka mbyàku danra, "Au ma, ù ki finbe du." Ama Bitrus danra, "M'm, cimi ba!" 59Ki nyaken titi numa vinni apa dzun danra, "Ayepye baani, apa wakara baku ki dzun du, ki cin waa ku ci apa wa ki Galili!" 60Ama Bitrus ka mbyā danra, "Au apa wakara, m yimi apa waa una dan aji ki cin'a raba!" Dede waa kuna dan aji waji ngha bàande raba ma, se akwìn da ndekuto. 61Se Cindoi Yesu pukan zoa so Bitrus ki cin ken nwo pyi numa. Bitrus kye­ pan ba aji waa Yesu ndi dan yiku danra, "Afitse wa jinna ra avq waa akwìn ngha daa nde­ kuto raba, uri tson nutson ki cinmi sen diu dzwa atsara." 62Se Bitrus pwadzu dagban jinni ba ndekuto ki myi cia wa dandan ba. 63Pajukun baa na kon Yesu ra, be vyenku yyon, be ndeku nayo dada numa ba akpan. 64Be ho tukpa kpon tsuken zoa, be mbyeku danra, "Akani waji dau ri! Ú dan yii azen bu apa wa dau ra!" 65Be zenku ajibo badati hwehwe numa vyen vyon weyo. 66Nakyabyea abe Yahudawa baco baa sen tswen, ba abe von baa ciho, ba baco baa ri fyen tà yi pajukun aji bu Cidon ra, be ho dibe kwan bye dzundzun, be nde Yesu ya ki tan wa fo kwen bube jiji be foku kwen. 67"Uma ci Kiristi ajinderi byenbyen ú dan yii." Ama ku dan yibe danra, "Ko mma dan yini ma niri panni vo kiyo ba. 68Mma ka mbyeni aji niri danyimi ba. 69Ama ki pyen kire Nwu pajukun ri ci vo wunu wa ba gben bu Cidon." 70Baeo hora kata mbyeku danra, "Agbo! Abu waji u ci Nwu bu Cidon pa?" Ku dan yibe danra, "Nī dan ra." 71Be mbye dibe danra, "Iri kari nya aji dzun kwan yo tiri? Ki cin waa ai ba dii i fo aji waa ku dan ki nua ranu ba tson dii!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\