LUKA 3

1Ayo waa Tibariya Kaisar zan aju dzwe nwa tswanna ki bye atson ra, Bilatus Babuntu ci akù wa ki Yahudiya, Hiridus ci akù wa ki Galili, Filibus nwuzaa ci akù wa ki Ituriya ba Tarukuni, Lisaniya ci akù wa ki Abelene. 2Hanana ba Kayafas ciri avon baa ciho kari kata. Dede waji wakara Yohanna ci ki yo hwan Cidon yi ajia pwaku jiji ku nde ajia dan yi pajukun. 3Yohanna do ya kyen shukwa bye baa ki nu nú waa beri baku danra, Urudon ra kata. Kuna dan yi pajukun danra, "Ni vyin pukan mikyin bi ki bye Cidon, ni gadi ba abu wa babani, be tsani batisma, Cidon ri fan abu wa babani yini." 4Ishaya apa wa da adon bu Cidon ta ki fin Afaa danra, "Apa dzun na da ndekuto ki yo hwan danra, 'Ní fyan san nyaco jiji Cindoi ku bi dzwa. Ní gbe ndafan nyaco baa nghangha gwegwe hora jinni soku yo. 5Ní za jen wemu ponshi wani kata. Ní dagban gondon ba cin kwen wani kata we jinni be ji ban jinni. Nyaco baa nghangha hora, ní gbe ndafanbe. Nyaco baa baba baba hora be ji ban jinni pyasi numa. 6Pajukun kata ri mbyà waa Cidon ri nwàdzu pajukun ba azo.'" 7Pajukun suu numa bi ki bye Yohanna jiji ku tsabe batisma. Yohanna dan yibe danra, "Ani agwa hora! Akani dan yini ri danra ní she nwàdzu ki vo bu kyinna wari bi ra? 8Ní tsa abu wa ta danra, nī pukan mikyinni bi ki bye Cidon ra ajinderi! Niká cani co ba Ibrahim danra ku ci Yakuni ba. Mna dan yini Cidon tsayi wa vyin pukan aban baa na kara be kan zhenzhen bu Ibrahim. 9Tanma numa be nde gatiri hwa nwo hin na ge ra. Ko hin wani kata wama nwaa nwa wa sansan ba beri ge kenku nde­ ku ta yaya ki pyu." 10Pajukun mbyeku danra, "Numa ra, í tsa­ nini?" 11Ku dan yibe danra, "Apa wama ci ba tukpa pyinna ku gbe dzun dze apa wa nyani baku. Apa dzun ma ci ba buju ku kodzu yi apa wa nyani." 12Pajukun baa ri pan buwe bi ki byea, bena con ku tsabe batisma. Be mbyeku danra, "Manu bui iri tsanini?" 13Ku dan yibe danra, "Niká ge abè kwan cin buwe wa panpan ba." 14Se banuken badati bi ki byea du. Be mbyeku danra, "Ai du iri tsanini?" Ku dan yibe danra, "Ko abè, koke kata niká dafye pajukun yo ba gben, ko ba akan wa kankan ba. Ní mbyà abè sonni waa bena hwani ra, mba tiri ra numa." 15Pajukun hora kata na ga aji ki fin mikyinbe ba cucu wa cucu ki cin bu Yohanna danra, ko dzun tiri ku ci Kiristi ho. 16Se Yohanna dan yibe kata danra, "Apa dzun wa kami ba hwe suu numa nabi ki tiri ki pyen. Ko aju tabea ma, m kenmi waa m kan jinni m fenfan ba. Ami mna tsani batisma ba jape, ama aku wari bi ra, kuri tsani batisma ba Den­ den bu Cidon ba apyu. 17Kuri bi ba abí wa tā za ki voa jiji ku tā vinni aza kata. Kuri tā ngyiza we fin age, ama kuri ho tsin'a ya tsontson ki pyu wari den'a jinni ba, ko nukon!" 18Yohanna dan yi pajukun Aji wa Sansan bu Yesu ku gbebe tson ki bye nyaco tswi tswi. 19Ama Hiridus wa na akù, Yo­ hanna gbeku nde suu numa ki cin waa ku fyere awa bu nwutaa nde ban avo waa ku hua raba, ba tswi abu baa baba badati baa ku tsa. 20Ki nyaken wakara abu wa baba waji neku kwankwan kiyo, ku pan Yohanna hwa tan. 21Ki nyaken waa Yohanna tsa vinni pajukun kata batisma ra ku tsa Yesu ki nyaken. Dede waa Yesu na pya Cidon numa se abye hwadon pofan jinni, 22Den­ den bu Cidon tu dzu don nabi ci tsadzu ahwan numa bi ki cin'a, Akyu dzu don bi na danra, "Au ci Nwu wa conconmi. Mikyinmi na fo vya bau tutu." 23Dede waa Yesu pan butso bu abu wa fyenfyen ra, ku zan aju didzun kyadzwe ra. Pajukun na so ki fin mikyinbe danra, Yesu ci nwu bu Yusufu. Be yi danra Yusufu ci nwu bu Heli. 24Heli ci nwu bu maliki, Maliki ci nwu bu Yanna, Yanna ci nwu bu Yusufu, 25Yusufu ci nwu bu Matatiya, Matatiya ci nwu bu Amos, Amos ci nwu bu Nahum, Nahum ci nwu bu Asali, Asali ci nwu bu Najaya, 26Najaya ci nwu bu Mayata, Mayata ci nwu bu Matatiya, Matatiya ci nwu bu Shimi, Shimi ci nwu bu Yuseka, Yuseka ci nwu bu Yahuda, 27Yahuda ci nwu bu Yohanna, Yohanna ci nwu bu Risa, Risa ci nwu bu Zerubabel, Zerubabel ci nwu bu Shalatilu, Shalatilu ci nwu bu Niri, 28Niri ci nwu bu Maliki, Maliki ci nwu bu Adi, Adi ci nwu bu Kusane, Ku­ sane ci nwu bu Alamadama, Ala­ madama ci nwu bu Ari, 29Ari ci nwu bu Yosi, Yosi ci nwu bu Ya­ rima, Yarima ci nwu bu Matati, Matati ci nwu bu Lawi, 30Lawi ci nwu bu Simiyon, Simiyon ci nwu bu Yahuda, Yahuda ci nwu bu Yusufu, Yusufu ci nwu bu Yu­ nana, Yunana ci nwu bu Aliyaki-mu. 31Aliyakimu ci nwu bu Malaya, Malaya ci nwu bu Ma­ nana, Manana ci nwu bu Matati, Matati ci nwu bu Nathana, Nathana ci nwu bu Dawuda, 32Dawuda ci nwu bu Jesse, Jesse ci nwu bu Obida, Obida ci nwu bu Boaz, Boaz ci nwu bu Salamuna, Salamuna ci nwu bu Nahshon, 33Nahshon ci nwu bu Aminadabu, Aminadabu ci nwu bu Arama, Arama ci nwu bu Farisa, Farisa ci nwu bu Yahuda, 34Yahuda ci nwu bu Yakubu, Yakubu ci nwu bu Ishaku, Ishaku ci nwu bu Taraha, Taraha ci nwu bu Nahura, 35Nahura ci nwu bu Saruja, Saruja ci nwu bu Rau, Rau ci nwu bu Falaja, Falaja ci nwu bu Abiru, Abiru ci nwu bu Shela, 36Shela ci nwu bu Kanana, Kanana ci nwu bu Arafashada, Arafashada ci nwu bu Shemi, Shemi ci nwu bu Nuhu, Nuhu ci nwu bu Lamaka, 37Lamaka ci nwu bu Matushalaha, Matushalaha ci nwu bu Enok, Enok ci nwu bu Yarada, Yarada ci nwu bu Mahalayilu, Mahalayilu ci nwu bu Kanana, 38Kanana ci nwu bu Anosha, Anosha ci nwu bu Seti, Seti ci nwu bu Adamu, Adamu ci nwu bu Cidon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\