LUKA 6

1Anyunu dzun Yesu ba abe baa bàku kyenkyon ka nwā­ dzu ki fin ada za dzun numa anyunu wa ngha nwo. Abe baa bàku hora gbeken adōn za ra pu we vobe na dzwan nube. 2Fari-sawa badati mbyebe danra, "Ake tsari nina tsa abu wa she­ she wa tsatsa anyunu wa ngha nwo?" 3Yesu mbyebe danra, "Ko ni hwèn foni aji ki cin abu waa Dawuda ba pajukun bandoa ndi tsa dede waa ambo ndi bwanbe raba? 4Ayo waa ku kaya ki tan wa wa Cidon ra, ku ya nde borodi waa be nde yu so kuku numa ji, aka koyi pajukun ba­ ndoa baa baku ci dzun ra. Bo­ rodi waji wakara kwaa sheshe tutu numa waa apa dzun wa zota numa ku nde go nua ma nwàdzu ba avon wari tsa butso ki bye waji ra." 5Yesu dan kwanbe kiyo dan­ ra, "Nwu pajukun ciri Cindo bu anyunu wa ngha nwo." 6Anyunu dzun wa ngha nwo Yesu kaya ki fin tan wa fyen bu, ku fyen pajukun abu kiyo. Apa dzun waa avoa wa nwe ki finbe du. 7Baco baa ri fyen pajukun aji bu Cidon ba abe Farisawa na hin Yesu zo jiji be mbyà ko kuri nwàdzu pajukun baa dā ado anyunu wa ngha nwo du re. Bena nya nyaco waa be pan Yesu ba ada dzun. 8Yesu yì aji waa bena ga ki mikyinbe nu, se ku dan yi apa waa avoa wa nwe ra danra, "U do don bi pantse pyen bu pajukun kire." Apa waji do don bi pantse ki fa byeya gede gede numa ki pyen bu pajukun baaji. 9Yesu mbyebe danra, "Adon bu Cidon dandan ke? Sansan waa í tsa apa abu wa sansan anyunu wa ngha nwo re, ko í tsa apa abu wa baba? í nwàdzu cindi re, ko í bwan bwan?" 10Yesu hinbe zo numa kata ken cin dibe ya dzwa myi, ku dan yi apa waa avoa wa nwe ra danra, "U ndafan vou." Apa waji ndafan voa, avoa yafan jinni sansan numa. 11Ama pajukun baaji kanbe akya ri. Bena dan ba dibe danra, "Iri bi tsa Yesu wa­ kara nini kara?" 12Anyunu dzun numa Yesu pwadzu neya ki cin kwen jiji ku ya vo Cidon. Ku pan Cidon wa vovo ciyo vovo afitse tse abye yafan weku ki cin cara. 13Waa abye yafan jinni wa numa ku ba pajukun baa bàku nde jiji be bi ki byea. Ki finbe ku ce du pajukun dzwe nwa pyinna kiyo danra, be ci fotson'a. 14Siman waa Yesu tsoku zen danra, Bit­ rus ra, ba Andarawus nwuzaa, ba Yakubu, ba Yohanna, ba Filibus, ba Bartalamawus, 15ba Matiyu, ba Toma, ba Yakubu nwu bu Alafayas, ba Siman waa beri baku danra apa wa fifi tswen, 16ba Yahuda nwu bu Yakubu, ba Yahuda Isikariyoti wa nde Yesu hwenji ra. 17Dede waa Yesu ba abe fo­ tson'a dzwe nwa pyinna hora gantu dzu ki cin kwen dzwa nabi numa Yesu pantse ki bye wa yafan adi numa. Pajukun suu numa baa bàku ci bye, kwan ba pajukun badati suu numa baa dzu ki tswen baa ki jen bu Yahudiya, ba finka Urushalima, ba finka badati baa ki nu teku bu Sur, ba Sidon. Be bi ki byea jiji be fo aji bua, ku nwàdzube ki bye adobe du. 18Badati ki fin­ be ci ba ajon baa baba ki cinbe, na tsa cibe, ku nwàdzube. 19Pajukun na sun jiji be du pyo waa be nde vo goku ki dia. Ki cin waa be yinu danra, ku ci ba gbentsòn dzun wari dzu ki dia ri nwàdzu pajukun ki bye adobe kata. 20Yesu gbe zoa don ku mbyà abe baa bàku ra numa ku danra, "Ani pajukun baa tsa hwen hora, ni fo vya ki cin waa ndo tson bu Cidon ki don ci buni! 21Ani pajukun baa na bwan mbo tanma ra, ni fo vya ki cin waa anyunu wa kyen Cidon ri yini koke kata! Ani pajukun baa na ku ndekuto tanma ra ni fo vya ki cin waa anyunu wa kyen niri bi vyen vyon! 22"Wa sansan bu Cidon ku kwanni kiyo, dede waa pajukun ma tson vyon bani, ma nwa honi soya kankan, bena vyenni vyon, bena ge aji beni ki cin ki cin Nwu pajukun! 23Abu baakara ma duni numa, ní cu cucu, ní pen penpen, ki cin waa avokwin-ni wa ciho numa ci tiri ki don na bazoni. Andi gbogbo bayakube ndi tsa abe baa da don bu Cidon numa du. 24"Ama Ḿm̀ hunni, ani pajukun baa ci ba abu ki vo! Ki cin waa ni kapyen fo vinni vya buni kire ra. 25Ḿm̀ hunni! Ani baa na pyenzu tanma ra, ambo ribi bwanni tiri. Ḿm̀ hunni! Ani baa na vyen vyon tanma ra, niri bi pe mikyin ku ndekutó tifi. 26Ḿm̀ hunni! Ani baa pajukun kata na she shini, andi gbogbo bayakuni ndi na she shi bu pajukun baa ndi na so dibe danra, be ci pajukun baa da adon bu Cidon numa du, ama be ci pajukun baa kankan." 27Yesu dan yibe danra, "Ani baa na gon tson fo ajimi ra, mna dan yini ko kani kata ku con apa wari zeku, pájukun baa ma con­ be ajiu ba, u tsabe abu wa san­ san. 28Pajukun baa ri zen aji tsabau cin, u pya wa sansan bu Cidon webe yo. Pajukun baa ri tsou ce, u vo Cidon webe yo, 29Apa wama tau pyuta ki tsonkyi go dzun u pukan go dzun yiku kwan yo. Apa wama hore tukpau don, ká hwa denku wa ho buken u kwan yo ba. 30Ko kani kata wama vou abu yo, u yiku. Apa wama da fyereu dukya, ka bàku danra ku ho ka­ sen bi yiu ba. 31Tswi abu waa uri con pajukun be tsau ra, au ma u tsabe numa du. 32"Uma ri cón pajukun baa con u vinni, uma con u baa zeu ba, uri bi du wa sansan ke ki pyen bu Cindo? Ko pajukun baa yibe Cidon bama, na tsa numa. Bena cón pajukun baa conbe vinni. 33Uma na tsa abu wa san­ san yí pajukun baa na tsau abu wa sansan ra vinni ávokwin ke uri pan ki bye Cidon? Ko pajukun baa yibe Cidon ba ma, bena tsa numa. 34Uma ri ji pajukun ton baa una so hwan ki dibe danra, beri hwa kasen yiu maari vinni, ávokwin ké uri pan ki bye Cidon? Ko pajukùn baa yibe Cidon ba ma, na yi dibe ton numa du. 35Mna dan yini ní con pajukun baa ri zeni, ní tsabe abu wa sansan, nima yibe ton, niká nde mikyinni sen so yo danra be hwani ba. Numa niri du vokwin­ ni hwehwe numa, niri ci bazhen­ zhen bu Cidon wa ki don wá ci ba hwe kari kata. Pajukun baa baba, baa ri tsabe Cidon mgba­ gye ba, katabe Cidon na tsabe abu wa sansan. 36Ni hwi cici bu pajukun ci tsadzu Atani wa ki don na hwi cicini ra." kapyen gbe nwa atsu hin wa kan ci zou ra hunnu, ú mbyà bye sansan wa gbe nwa akyi bu abu wa dzu ta nwuzau ki zo ra." 37Yesu na fyen tà yi pajukun danra, "Niká mbye apa dzun kwen ba, ki cin waa Cidon kúká bi mbyeni kwen ba du, Niká ge kwen bu pajukun ba, ki cin waa Cidon kúká bi ge kwenni ba du. Ní fan abu wa baba bu pajukun yibe, jiji Cidon ku fan abu wa baba buni yini du. 38Ní yi pajukun abu tafan vo, Cidon ku yini numa du. Cidon ri yini abu mu vo surududu numa ri nyanya ki jinni. Ambò waa niri mba abu kiyo ri yi apa ra, Cidon kari mba yini numa." 39Yesu dan yibe cinna bu aji wa ci kara! "Apa wa gbànzo ri gbe apa wa gbànzo agà? Kuma tsa numa katabe pyinna ri dzu ya nyabe ki fin shi ba? 40Ko ma kani kata waa be mana fyenku abu, ku kaa cindoa wana fyenku bu raba. Ama ko kani wama dzu abu wa fyenfyen ki vo bu cindoa wa fyenku abu ra hunnu, kuri ci tsadzu cindoa wa fyenku bu ra. 41"Ki cin ke una mbyà abu wa titi wa dzu ta nwuzau ki zo, ama u gau ba buu waa atsu hin kwa­ kyi kwa numa kan ciyo raba? 42Ko uri bi tsanini dan yi nwuzau danra, 'Nwuza cikpo m gbe nwa abu wa ki zou ra don,' ama buu u gau ba atsu hin wa kwakyi kwa wa kan ci zou raba? Kai, au apa wa ta ban nde vo yu nyaken, 43Yesu dan yibe danra, "Ahin wama ci hin wa sansan kuri nwaa nwahin wa baba ba. Ahin wama ka ci hin wa baba kuri nwaa nwahin wa sansan ba. 44Ko atswi hin wani kata beri mbyà yiku nu ki bye nwaa. Apa ri dua nwa tin ki bye hin tswí ba. Apa kari pyaa nwa kwaji ki bye atswí ba. 45Apa wajinderi wa tsa abu wa sansan, ki bye abu waa kuri tsa ri ta abu wa sansan wa ki fin mikyin'a waa ku ci baku. Apa wa tsa abu wa baba, ki bye abu waa kuri tsa ri ta tswi abu wa babaa waa ku ci baku ki fin mikyin'a. Aji wari pwadzu ki nu bu apa ri tari tswi mikyin waa apa ci baku." 46Yesu mbyebe danra, "Ki cin ke nina bami danra, 'Cindo, Cin­ do,' ama ni tsani abu waa m dan yini ba? 47Ko kani kata wama bi byemi gon tson tsa butso ba abu waa ku fo ki byemi, m tà yini tswi apa waa ku ci. 48Ku ci tsa­ dzu apa wa kashi dzon wuru­ dudu numa yaya ki jinni ya du aban hunnu, ku hun nde tan myi cin'a. Ki nyaken wakara dede waa acù ta jape mu gbanyo, jape da atan waji dada atan pantse gyu, ko di ma ku ndea ba, ki cin waa ku pantse gangan numa ki cin aban ra. 49Ama apa wama fo ajimi kuma pan tsaa butso baku ba, ku ci tsadzu apa wa myi tan bua ki cin von, ku kaa shi ku jo nwo tan waji ki cin aban ba. Ki nyaken wakara dede waa acù ta jape mu gbanyo da atan waji gbogbo numa atan waji dzu hun jinni ra. Atan waji dzu hun jinni ba gben gbuu numa!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\