LUKA 8

1Ki nyaken wakara Yesu ya kyen ban finka baa kwakyi ba finka baa titi. Kuna dan yi pajukun Aji wa Sansan bu tsòn bu Cidon ki don. Abe baa bàku kwan dzun dzwe nwa pyinna hora, 2ba bawuwa badati baku kyen dzun. Bawuwa baaji Yesu ndi nwàdzube ki bye adobe, ku kan dzu awo baa baba baa ki cinbe. Mariyamu Magadaliya ra, Yesu kan dzu awo baa baba atsupyen ki cin'a. 3Yuwana awa bu Kuza wa ci fotson bu Hiridus wa na akù, ba Suzana, ba bawuwa badati, ba Yesu ba baa bà Yesu kata kyen dzun. Bawuwa baakara na tsazabe yo ba tswén bu dibe waa be ci baku. 4Dede waa pajukun pwadzu dzu ki finka cincin dncin bi kwan mu Yesu ki di ra ku zenbe aji ba cinna bu aji danra, 5"Apa dzun ya ki da jiji ku ya tà zaa. Waa kuna tà zaa waji numa badati fyen dzu nya nyaco pajukun na te abe ki cin'a, anyi gwa hore aza baaji ji vinni kata. 6Ngyiza badati dzu nya cin pan ago. Ngyiza waji nga dzu mwamwa numa cifo kwan yo numa ajea na foji wa huhu, ki cin waa ku dua ajen wa dzondzon wa tashuma wa nda den'a ya yo ba. 7Ngyiza badati dzu nya fin tswí. Atswí waji ba aza waji nga dzu dzun ki bye dzundzun, be hwe ki bye dzundzun, atswí ra kpon tsu­ ken aza waji. 8Ngyiza badati dzu nya cin jen wa sansan, ku nga dzu ku hwe, aza waji nwa cin cia wa dandan ba." Waa Yesu na dan numa ra, se ku dan gbangban numa danra, "Apa wama ci ba atson wa fo aji ku gon tson ku fo!" 9Abe baa bàku mbyeku nwo cinna bu aji wakara, 10Yesu dan yibe danra, "Buni ki byeni Cidon yini ayì waa ní yì aji wa dzon­ dzon ki ndo tsòn bu Cidon ki don. Ama ki bye pajukun badati bena tafan zobe ki kara ama beri mbyàbe ba. Bena fo aji kara ama beri hwa yibe ba, se mma dan yibe aji ki bye cinna bu aji hunnu beri mbyà zo, be kari hwayi aji." 11Cinna bu aji waji ci kara, "Atswī bu ra, ciri aji bu Cidon. 12Ngyiza baa fyen dzu nya jinni ki nyaco ra we dzun ba pajukun baa fo aji bu Cidon, ama Shetan bi nde aji wa ki fin mikyinbe don jiji beka yi wajinderi ki bye aji bu Cidon ku nwàdzube ki bye abu wa bababe ba. 13Ngyiza wa dzu nya cin pan ago ra we dzun ba pajukun baa fo aji bu Cidon, be zen nde ba aji waji ba mikyin wa mbumbu, ama aji waji dua nwo byecu ki mikyinbe ciyo ba. Beri yi wajinderi ama ma cifo kwan yo titi numa abyebye bu fin tswen hwa be fan aji bu Cidon jinni. 14Ngyiza baa dzu nya fin tswí ra we dzun ba pajukun baa ri nyà abu ki vo, beri lolo hwanbe so bye ajuvya ba avya wa fofo ki fin tswen be tsu­ ken azo mikyinbe, aji bu Cidon ci kaa ki fin mikyinbe ba, ri tsababa ki jinni numa ki tswen. 15Ngyiza baa dzu nya ki fin jen wa sansan ra we dzun ba pajukun baa fo aji bu Cidon be pan ba mikyin dzun­ dzun na tsa butso baku beri pan­ tse ba gben. 16"Apa dzun baani wari mu pyù ki nyaken wakara ku nde atukpe bere ku bà jinni. Ko ku bà ku nde dzo ya ki shi gudu. Ama kuri nde sen ki cin atswà jiji pajukun baa ri kabi hora kata be du abye wa yafan jinni. 17Abu dzun wa yuyu waa beri fubeku ta myi ba baani. Aji wa dzon­ dzon dzun waa beri pofanbe fin'a yafan jinni be fuku ta myi ba baani. 18Ní hwayi ba aji baa ni fo ra sansan fa! Apa wama ci ba abu ki vo, ku ciri apa waa be kari kwanku abu kiyo. Apa wama nyani ba abu ki vo, ku ciri apa waa beri fyere abu waa kuna ga danra ku ci baku ra don." 19Bazhenza bu Yesu ba ayoa bi ki byea. Waa be bi ra, be zan kabe ki bye waa ku ci kiyo raba, ki cin waa pajukun byi ken jinni kagben. 20Be dan yiku danra, bazhenzau ba ayou bi pantse na myi hun, bena con be mbyà zou. 21Áma ku dan yibe danra, "Baa na fo aji bu Cidon na tsa butso baku ra, be ciri bazhenzami ba ayomi." 22Ki tiri ki tiri anyunu dzun ki fin ayo wakara Yesu ba abe baa bàku ka akò ki nu teku, ku dan yibe danra, "í kyan ya ki zhen ki bahun." Be do kyan ya. 23Ama waa be ki fin kyon ya akò na ya numa, Yesu na ne hwa. Awo do ki fin teku ra, na sa ba gben gbugbu numa. Akò na gan na kō jape, akò na con wa sebe sese. 24Abe baa bà Yesu baku nde danra, "Cindo, Cindo, i hu ra!" Yesu fen dze jinni, ku nya awo ba jape wana na me ra nde dan­ ra, kú be jinni. Awo ba jape be jinni abye bande gyu numa, 25Yesu mbye abe baa bàku hora danra, "Ake tsari ni yini wajinderi ki byemi ba?" Anwobe ken jinni, azin panbe. Be mbye dibe danra, "Apa wakara ci tswi apa wani nya awo, ba jape nde be bé jinni?" 26Yesu ba abe baa bàku kyan teku wa ki Galili ya ki zhen ki fin jen bu Garasinawa ci potswa ba Galili numa. 27Waa Yesu pwadzu ki fin akò dzwa myi numa ku shon ba apa dzun wa ki finka bu Garasinawa hora. Apa waji ci ba awo baa baba ki ein'a, ku zen'ande na ndo ba, kuri na cin mbi, du anyunu pyinna ra kuri dzea tukpa ki di ba. 28Waa ku tazo mbyà Yesu numa ra, ku da ndekuto gbangban numa, ku dzu ta jinni ki pyen bu Yesu. Kuna danra, "Au Yesu Nwu bu Cidon wa ci ba hwe kari kata, m bau kwan ke? Gbagba, ká tami fyin dzun wa kagbenmi ba." 29Ki cin waa avo gbogbo Yesu kapyen dan yi awo wa baba ra danra, ku pwadzu ki cin bu apa waji. avo ndi gbogbo awo wa baba ra na tsa ciku sen dia suu numa ra. Kuri panku ba gben numa, bazhenzaa na kon­ ku konkon, be weku akan, ba asho wa ci ba gben, ama kuri gbekyu akan ba asho hora kata. Awo wa baba waji ri neku kaka ki hwan. 30Yesu mbyeku danra, "Azen u dan ke?" Ku danra, "Azenmi dan­ ra, Inànà." Ku dan numa ra ki cin waa awo baa baba baaji na cin'a hwehwe. 31Awo baa baba baaji vo Yesu danra, kúká hobe weya ki fin ashi wa dzon wurududu raba. 32Abi bu adzù badati na ji buju ki cin kwen ki byeri, be vo Yesu danra, "Uma zen nde í kaya ki fin adzù hora." Yesu zen nde yibe. 33Awo baa baba baaji she pwadzu ki cin bu apa waji ya ka ki fin bu adzù hora, adzù hora she gantu dzu nya ya fin teku. Be hu kata ki bye waji. 34Waa pajukun baa na zabe mbyà abu wa tsa numa ra, be dzu we myi ba sho ya dan yi pajukun ki finka baa kwakyi ba ki da ki da abu wa tsa ra. 35Waa pajukun fo numa ra, be we shò bi jiji be mbyà abu waji wa tsa ra, be bi zan ki bye Yesu. Apa wa ndi ci ba awo baa baba hora Yesu kan dzube don ki cin'a ra. Be mbyà apa waji tuci ki pyen bu Yesu ho tukpa dze dia, akyin'a kata we jinni ra. Azin panbe. 36Pajukun baa mbyà abu waji ba azobe ra, be dagban aji waji dan yi pajukun danra, be nwàdzu apa waa awo wa baba ndi neku rara. 37Se pajukun baa ki tswen bu Garasinawa hora kata dan yi Yesu danra ku pwadzube ki tswen, ki cin waa bena zinzin'a hwehwe numa. Se Yesu kasen kaya ki fin akò jiji ku kyan kasen yaa bà bua. 38Se apa waa Yesu kan dzuku awo baa baba ki cin'a ra vo Yesu danra, ku gbagba ku yiku baku kyen dzun ya. Ama Yesu nghaa ku dan yiku danra, 39"Ú kasen ya ndou, ú ya da don dan yi pajukun aji ki cin abu baa kwakyi kwakyi numa waa Cidon tsau ra." Apa waji do don kaya ki finka yana da don yi pajukun ki cin abu baa kwakyi numa waa Yesu tsa ra. 40Ki nyaken waa Yesu kyan teku kasen bi ra, pajukun kata caku kiyo caca numa, ki cin waa be ndi ho zobe soso ki nyaco na ge cin'a. 41Apa dzun azen bua danra Yayirus ku ci cin ki fin tan wa fyen bu bube Yahudawa hora. Ku ci ba nwu wa wuwa dzundzun tori numa ajua zan adzwe nwa pyinna ra. Aku Ya­ yirus bi ki bye Yesu bi tu ben ki pyen'a a voku danra, "Ú bi ki ndomi ki cin waa nwumi na nga aki ki vo." Waa Yesu do na ya numa pajukun piku kagben. 43Awuwa dzun ci kiyo da aje asa duku dududu zan aju dzwe nwa pyinna asa nghaa wa gege ki jinni. Ku bwan ji voa kata dà ado be hun, be re, apa dzun dàgban kaa­ ku ba. 44Awuwa waji bàbe ki nya­ ken pipi ya nde voa go bye buken bu Yesu numa mwamwa numa se asa wa ndi ri dzuku ra ge jinni, 45Yesu mbyebe danra, "Akani gomi vo ri?" Pajukun kata tson nwàu dibe don. Se Bitrus ba pajukun ki byeri danra, "Cindo, pajukun pi kagben, á pipi waa be pi kagben ra be hun di bau." 46Ama Yesu danra, "Apa dzun ki tiri gomi vo, ki cin waa m hwa yinu danra agben dzun pwadzu ki dimi." 47Awuwa waji mbyà nyaco dzun baani waa ku nde dia yu, ci numa ra ku bi adia na von tetete ku dzu ta pyen bu Yesu ku dan yi pajukun du zobe kata abu wa hwa hunnu ku hun go Yesu vo ki di ra, ba waa mwamwa numa asaa ge jinni ra. 48Yesu dan yi awuwa waji danra, "Nwumi, wajinderiu nwàdzuu ra, u ya sansan." 49Ávo waa kuna zen aji ki tiri ki nua numa ku ngha bàande raba, se be tson apa dzun ki ndo bu apa wa ci cin bu atan wa fyen bu abube Yahudawa ra bi zan ra ki bye Yesu ra. Ku ten Yayirus aki danra, "Nwu buu rì hua ra, úká tsa ciu Cindomi riba." 50Ama waa Yesu fo numa ra ku dan yi Ya­ yirus danra, "Ka geu kyin ba, se u yi wajinderi, nwuu ri do ba cindi." 51Dede waa Yesu ya zan ndo waji ra, ku zen'ande yi apa dzun ku baku kaya ba, se Bitrus, ba Yo­ hanna, ba Yakubu, ba ata bu nwu wa wuwa waji, ba ayoa maari vinni kàri baku ya. 52Pajukun kata foji ndekuto wana kuku na da nde­ kuto weyo. Yesu dan yibe danra, "Niká ku nde weku ki cin ba, ku hua huhu ba, kuna na ana." 53Pajukun vyenku vyon bu sinni, be yinu danra, anwu wa wuwa ra huhu ra. 54Ama Yesu pan voa, ku ba ndea ku danra, "Anwu wa wuwa, u do don." 55Denden'a ka­ sen bi dia, ku do don mwamwa numa. Yesu dan yibe danra be yiku buju ku ji. 56Nwo bu ata nwu waji ba ayoa ken jinni. Ama Yesu dan yibe danra, beká dan yi apa dzun abu wa tsa raba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\