LUKA 9

1Yesu ba fotson'a kwan dzun dzwe nwa pyinna hora nde bi kwan pyen'a ki bye dzundzun ku yibe gben ba byon ki cin bu awo wa baba wani kata, bé nwàdzu pajukun baa dā do ki bye tswi dobe wani kata. 2Ku tsonbe tson ya jiji be ya dan yi pajukun aji ki cin ndo tsòn bu Cidon wa ki don, bé nwàdzu pajukun ki bye adobe. 3Ku nube don danra, "Niká nde abu dzun pan voni ya baku ba, ko agà, ko andú, ko borodi, ko abè, ko buken wa wewe ki dini kú ci dzundzun kuká zan pyinna ba. 4Fin ndo waa nima kayo bema panni san­ san ni ci gbán fin ndo waji ya zan anyunu waa niri do fan atswen waji. 5Nima ka ki fin ndo waa pajukun zenbe nde yini zo vyon be panni ba, anyunu waa niri pwadzu ki finka waji ra, ni da vivi ki beni nyabe ki nyakyon ndobe, ci àmà bu abu wa baba wa ki cinbe hun." 6Be do don dzwa gon da hora numa kata ya be myi, bena dan Aji wa Sansan bu Yesu na yi pajukun, bena dàgban pajukun baa dā adō ki bye adobe ko kini kata. 7Akù Hiridus wa ki fin jen bu Galili waa ku fo aji ki cin butso waa Yesu ba abe fotson'a na tsa ra numa, mikyin'a gedzu, ki cin waa pajukun badati na danra, "Yohanna wa tsa batisma ra Ci­ don ba doku pwadzu ki shimbi ba cindi ra!" 8Badati na danra Diya pwadzuri bi nde dia na ta. Badati dan bube danra a dzun­ dzun ki fin abe baa ndi da adon bu Cidon gbogbo ra do ri ki shimbi pwadzu. 9Hiridus danra, "Ami geken cin bu Yohanna don ra, ama apa wakara waa mna fo aji ki cin'a ra, akani?" Hiridus na con ku mbyà Yesu. 10Ayo waa abe fotson hora kasen bi ra, be mà yi Yesu abu waa be ya tsa zan myi kata yiku. Yesu hobe ku tsa tswa numa fan pajukun jinni be ya ci zo dibe ki finka dzun waa beri baku danra Baitaseda ra, 11Ama waa pajukun fe yi numa ra, be bàku ki nyaken yaya ki bye waji. Ku panbe, ku zen aji yibe ki cin ndo tsòn bu Cidon ki don, ábe baa na nya ku dàgbanbe ki bye adobe kukà nwàdzube. 12Waa anyunu na nga wa nde nua tswa jinni numa, se abe fo­ tson'a kwan dzun dzwe nwa pyin­ na hora bi duku ba aji danra, "Ú do gafan pajukun hora jiji be ya ki da ki da, ba goka hora be ya nya buju be ji, be ya du bye wa nana kiyo kata, ki cin waa abye waa i ciyo kire ra apa dzun baani kiyo." 13Ama ku dan yibe danra, "Ní yibe buju be ji." Be danra, "Ī baini ba buju kire, se gan bu bo­ rodi kwan dzun tswanna ba aje pyinna. Ko una con i ya hwen buju bi yi pajukun baa na kara kata?" 14Pajukun bawunu azo dibe numa zan dubu tswanna. Yesu dan yi fotson'a hora danra, "Ni gafanbe be ci ndo ndo ko wani ando wani kata ku ci apa dipa pyinna kya­ dzwe " 15Be tsa numa, be gafanbe jinni ando ndo. 16Yesu ho agan bu borodi atswanna ba aje pyinna hora ki voa, ku nde zoa ta don ku mbu mikyin yi Cidon, Ku koken gafanbe, ku nde yi abe fotson'a bé nde gafan yi pajukun baa kwanna ando ndo hora. 17Pajukun hora kata ji buju zezu. Buju waji be ji dati afyanube ra be zaho mu tikshe dzwe nwa pyinna. 18Anyunu dzun waa Yesu do ya ci kankan na vo Cidon, abe fo­ tson'a baku ki bye waji du. Yesu mbyebe danra, "Pajukun na dan­ ra, m ci kani?" 19Be dan yiku dan­ ra, "Pajukun badati na danra, u ci Yohanna wa ndi na tsa batisma, ama badati na danra, u ci Iliya, badati na danra, a dzundzun ki fin abe baa ndi na da adon bu Cidon gbogbo ra dori pwadzu ki bye mbi ba cindi." 20Yesu mbyebe danra, "Abuni pa? Nina danra, m ci kani?" Bitrus dan yiku danra, "Au ci Kiristi waa Cidon tsonku bi ra." 21Yesu nu abe fotson'a hora don bàvo kiyo gbangban numa danra, "Niká dada dan yi apa dzun danra m ci Kiristi ba." 22Yesu ka dan yibe danra, "A Nwu pajukun ci ken ku wa fyin atswi tswi ki vo bu baco baa ciho, ba baco baa na fyen tà yi pajukun aji bu Cidon, beri ngha­ ku, beri bwanku, ama anyunu wa hwa tsara Cidon ri ba doku don pwadzu ki bye aki." 23Ki nyaken wakara se Yesu dan yibe kata danra, "Ko kani kata wama con wa bami, se ku fan abu wa ki mikyin'a kata be jinni, ku wa fyin jijimi. Ci tsadzu waa mri hu aki ki cin hin wa shon gege ra, ko dede wa kini kata kú mbyā dia soso waa ku tswan hin wa shon gegea ku bàmi. 24Ko ma kani kata wama con ku kon cindia wa ki fin tswen kire, kuri nyani ba cindi wa ci kenken. 25Apa wama du vinni abu wa ki myi kire ama kuma nyani ba cindi wa ci kenken, abu waji waa ku du ra tsa faku ki bye ke? 26Ko kani kata wama pan tsenni ki cin waa ku ci apa wa bàmi, kuma ka pan tsenni wa nde ajimi dan yi pajukun, anyunu waa mri kasen bi ki bye hwemi, ba ahwè bu Atami Cidon, ba zhen­ tsōn bu Cidon baa beri tsonbe kyen dzun bami bi ra, Nwu pajukun ri pan tsenni bu apa waji du. 27Mna dan yini aji wajinderi pajukun badati baa na fo ajimi kire ra, beri hube ba, se bema mbyà tsòn bu Cidon ba azo." 28Ki nyaken anyunu tsuntsa waa Yesu zen vinni ajia baakara, ku neya ki cin kwen dzun jiji ku ya vo Cidon. Ku nde Bitrus, ba Yohanna, ba Yakubu be baku ne cin kwen waji kyen dzun ya. 29Dede waa Yesu na vo Cidon ra azén'a ki cin vyin pukan jinni kata na zunzun nyanya numa ci tsadzu anyunu. Tukpa wa ki dia ci mbu purututu numa. 30Be wezo mbyà pajukun pyinna baku na vya ce, be ci Musa ba Iliya. 31Be pwadzu bi ki fin ahwè bu abye wa yafan jinni ra. Aji waa be ba Yesu na vya ace ki cin'a ra ki cin aki waa kuri ya hu ki finka Urushalima ki cin waa jiji ku tsa bàn butso waa Cidon tsonku bi dan ku tsa ra. 32Bitrus ba bandoa baa bàku na byeri aná bwan janbe, be fen dze jinni be mbyà zén bu Yesu wana zun nyanya numa ra. Be mbyà Musa ba Iliya pantse baku. 33Waa Bit­ rus mbyà Musa ba Iliya ri do yabe yaya rara, Se Bitrus dan yi Yesu danra, "Cindo abye wa­ kara san tsadzu katai iri cii kire ri. San kari ai fotson u hora í be apu kwan dzun tsara, adzundzun jiji buu adzundzun jiji bu Musa, adzundzun jiji bu Iliya." Ku yia abu waa kuna dan raba. 34Kuna dan aji wakara numa bàande ba nua raba, se anandi bi be gon tsukenbe ba nwini kata. Be zin­ zin waa be dzona ki fin anandi ra. 35Be fo akyu ki fin anandi ra na danra, "Wakara ci Nwumi waa m ceku cece so, ni gon tson ní fo ajia!" 36Ki nyaken wakara be wezo mbyà Yesu dzundzun'a vinni pantseri ki bye tori. Be ho vo be nube. Ki fin anyunu baaji baakara abe fotson baaji vya dabe ace ki cin abu waji wakara waa be mbyà ra yi apa dzun fo ba. 37Nakyabyea Yesu ba fotson'a kwan dzun tsara baa bāku kyen dzun neya ki cin kwen ra, be gantu dzu cin kwen dzwa nabi jinni. Pajukun suu numa ya shon Yesu ki nyaco. 38Apa dzun ki fin pajukun baa bi shon Yesu ki nya­ co ra, da ndekuto gbangban numa na danra, "Cindo gbagba ú wezo dzwa nwumi wa wunu ra ki di. Ku ci dzundzun tori numa maari vinni waa m ci baku. 39Awo wa baba ki cin'a. Awo waji ma neku ra, ri yiku da ndekuto, ri ndeku bwan jinni bwanbwan ri tenku fo, har fyecon ri pwadzu ki nua. Kuri ndoaku ju mwamwa ba. 40M vo fotson u hora danra bé kanre awo wa baba waji pwadzu ki cin'a, ama be tsakabe ba." 41Yesu danra, "Ani pajukun baa tanma, nī cini ba wajinderi ba, nī gban cin kagben, mri bi gban ke ci bani numa se nukon?" Se ku dan yi apa waji danra, "Ya, u ya nde nwuu waji bi kire." 42Ávo waa nwu waji na bibi tiri ki nyaco numa awo waji gbeku da jinni adia na vonvon tetete numa. Ama Yesu nya awo waji nde, nwu waji gban, ku ndeku kasen yi ataa. 43Pajukun kata ken nwo ki ein butso bu Cidon wa ba hwe wakara. Waa abu baa Yesu tsa ra kata na ken pajukun hwo tiri ra, ku dan yi abe fotson'a horà danra, 44"Ní gon tson ní fo aji baakara ki tsonni sansan, a Nwu pajukun apa dzuh ri ndeku ya dzo pajukun ki vo." 45Ama be hwa yibe cinna bu aji waji wakara ba. Aji waji cia koh numa ki byèbe, be hwa yibe ba, ama azin na zinbe waa be mbye aji ki cin'a. 46Abe fotson'a hora na sun hwe ba dibe danra, "Akani ki fin'i ri ci ba hwe kári?" 47Yesu yì aji waa bena ga tó fita mikyinbe ranu, se ku gbe nwu wa titi dzun numa bi so go kyekyea. 48Yesu dan yibe danra, "Ko apa wani wama zen nde ba tswi nwu wakara ki fin zenmi kū zen nde bami. Apa wama. zen nde bami kū zen nde ba Atami wa tsonmi bi. Ki finni hora, apa wama nde cin'a na jinni kári, ku ci ba hwe kári." 49Yohanna dan yi Yesu danra, "Cindo, i mbyà apa dzun nde zen u na kan dzu awo baa baba kiyo ki cin bu, pajukun, ī kanku sho danra ku fan jinni ki cin waa ku baani ki fin'i." 50Yesu dan yiku danra, "Niká kanku sho ba, ki cin waa apa wama nghau ba, ku ci apa buu?" 51Anyunu dati titi numa waa Cidon ri nde Yesu kasen ya ndoa ki don, Yesu nde zén'a so ndafanfan foji wa yaya ki Uru­ shalima. 52Ku tson abe fotson'a napyen kapyen ya jiji be ya nya hdo kyon soku yo ki tswen wa titi numa bu Básamariya. 53Ama baa sen tswen nghabe ki cin waa be mbyàyi danra, Yesu so zén'a ndafan wa yaya ki Urushalima. 54Dede waa abe fotson'a Yakubu ba Yohanna mbyà numa ra, be dan yi Yesu danra, "Cindo, uri con i bā apyù dzu don bi ji bwanbe?" 55Ama ku kā pukan zo numa ku nyabe nde. 56Ki nyaken wakara be ya kà kyon ki da dzun. 57Be ki nyaco kyenkyon naya numa se apa dzun bi dan yi Yesu danra, "Mri bàu ya ko ki bye wani kata waa uma ya yo." 58Yesu dan yiku danra, "Ātán ci ba ashibe waa beri na yo, anyi baa pen don ci ba ndobe waa beri na yo, ama Nwu pajukun dua abye waa ku nde cin'a gòn yo ba." 59Se Yesu dan yi apa dzun danra, "U bàmi." Apa waji danra, "Cindo, ú yimi pyo jiji m kasen ya nde atami jì hunnu m kasen bi bàu." 60Ama Yesu dan yiku danra, "Fan pajukun baa huhu be jì bazhenzabe baa huhu. Ama au ú ya dan yi pajukun aji bu ndo tsòn bu Ci­ don ki don." 61Apa dzun dan yi Yesu danra, "Cindo, mri bàu, ama ú yimi pyo jiji m ya dan yi pajukun baa ki ndomi hunnu." 62Yesu dan yiku danra, "Ko kani kata wama nde anè pan voa na nane kata hunnu kuma nya zo ba nyaken ku ken'a wa ka ndo tsòn bu Cidon ba."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\