MARKUS 1

1Aji wa ci kara ci aji wa san­ san ki cin bu Yesu Kiristi Nwu bu Cidon. 2Aji waji jo nwoa avo ndi gbogbo tsadzu waa Isha­ ya apa wa da don bu Cidon tā danra: "Wezo u mbyà fotsonmi ci kara. Mri tsonku tson kapyen bi jiji ku mbyāsan nyaco sou yo. 3Apa dzun na bānde ki fin pon danra, 'Mbyāsan nyaco bu Cindoi sansan numa so bazoa. Ní mbyāsan nyaco baa nghangha gwegwe hora ndafan jinni ku bi kyenkyon kiyo.'" 4Ci numa ra Yohanna pwadzu ya ki fin pon na tsa pajukun batisma, ku kana dan aji bu Ci­ don na yibe. Yohanna dan yi pajukun danra, be vyin pukan mikyinbe jinni, be fan abu wa bababe jinni be bi tsa batisma, Cidon ribi fan abu wa bababe ri yibe, 5Ko kani kata ki fin jen bu Yahudiya, ba pajukun baa na finka Urushalima, be pwadzu kata bi ki hwan na fo Yohanna. Ki nyaken waa be fu abu wa bababe ra, ku tsabe batisma ki fin anú waa beri baku danra Urudon. 6Yohanna dze tukpa waa be dzoku ba ahwē rakumi, kukà ci ba ageho wa tsege shon. Abujua wa jiji ci apokwin ba abyu den. 7Ku da don na dan yi pajukun danra, "Apa wari bi ra, ahwea kagben bumi, m kenmi waa m kan jinni m ten tabea ki bea ba. 8Ami na tsani batisma ba jape, ama kuri bi tsani batisma ba Denden bu Cidon." 9Dede waji Yesu dzu wa ki Nazarati ki fin jen bu Galili, Yo­ hanna tsaku batisma ki fin anú waa beri baku danra Urudon. 10Mwamwa numa ki nyaken waa Yesu pwadzu ki fin anú bu Urudon ra, ku mbyà abye hwa cucu ki don pofan jinni, ku mbyà Denden wa nyenye nabi ki cin'a tsadzu Ahwan nabi ri. 11Akyú pwadzu ki hwadon bi na dan yi Yesu danra, "Au ci Nwumi wa concon kagben." 12Mwamwa numa Denden wa nyenye ndeku ya ki hwan. 13Ku ci fin hwan anyunu dipa pyinna. Akù bu abe jon waa beri baku danra Shetan ra, bi na ken mba foku. Abupon na bye waji du, ama zhentsōn bu Cidon bi na tsazaku yo. 14Ki nyaken waa be pan Yo­ hanna tsu tan ra, Yesu do don ya ki Galili yana dan Aji wa Sansan bu Cidon na yibe. 15Kuna dan yibe danra, "Anyunu bayo ra, atsòn bu Ci­ don na dzubye ra. Ní pukan mikyinni jinni ki bye abu wa bab­ ani, ni yi wajinderi ki bye Aji wa Sansan bu Cidon." 16Dede waa Yesu na kyenkyon nwadzu ki nu teku bu Galili numa, ku mbyà Siman ba nwuzaa Anda­ rawus, bena pan aje ba andu. Be ci pajukun baa bwan je. 17Yesu dan yibe danra, "Ní bi bàmi jiji ḿ fyen tà yini nyaco waa ní bi pan pajukun." 18Mwamwa numa be fan ndube nya jinni abi bà Yesu. 19Kukà kyenkyon kpasun ya numa, ku mbyà pajukun pyinna be ci zhenza fìn dzundzun. Azen bu wadzun danra Yakubu, wadzun danra Yohanna. Katabe pyinna hora be ci zhenzhen bu apa dzun­ dzun waa beri baku danra Zabadi. Be ci fin akò na nwo andu waa beri bi we. 20Mwamwa numa Yesu babe nde. Be pwadzu ki fin akò, a fan atabe Zabadi ki fin akò ba zhenzhen baa ri tabe nwo akò, Yakubu ba Yohanna be babé Yesu. 21Be bi zan ki finka Kafar­ nahum. Byekya ra ci anyunu wa ngha nwo, Yesu kaya ki fin tan waa beri fyen aji bu Cidon kiyo ra, kuna fyen pajukun bu ki bye waji. 22Abe pajukun baa foku ra, ci abu wa kyahozo ki byebe, ki cin waa ku fyenbe ba gben bu dia, cia tsadzu abe Manu baa ri fyenbe aji bu Cidon raba. 23Ki bye waji apa dzun wa ci ba ajon wa baba ki cin'a kabi ki fin atan waji, 24a nyakyin danra, "I bau kwan ke, au Yesu wa ki Naza­ rati. U bi wa bwan ji tsui kata? M yiu nu, waa u ci Nwu tsòn wa nyenye bu Cidon." 25Yesu nya ajon nde danra "Bànde ba nuu mwamwa numa! Ú pwadzu ki cin bu apa waji." 26Ajon wa baba wa ki cin bu apa waji ra, yi apa waji vondi, kukà nyakyin gbangban numa, ku pwadzu ki cin bu apa waji. 27Aji waji kyaho pajukun zo, ko kani na mbye joa danra, "Wak­ ara azo ke hun. Wakara ci abu wa fyenfyen wa ripye re ko? Apa wa ci kara ku ci ba agben bu dia, ku nya jon nde be yiku hwe." 28Mwa­ mwa numa aji ki cin bu Yesu ka pyo fye ho bye ki fin jen bu Galili kata. 29Ki nyaken wakara Yesu do ki fin atan waa beri fyen aji bu Cidon kiyo ra, a ya ki ndo bu Siman ba Andarawus. Yakubu ba Yohanna babe ki bye waji du. 30Avyo bu Siman wa wuwa awo daku ta jinni, Dede waa Yesu zan ki ndo waji ri ra, be dan yiku waa awo da avyo bu Siman wa wuwa, ku na jinni. 31Yesu ya, aya pan voa gbeku do don so don. Awo fanku yo. Ku tsabe buju. 32Dede agyedi be ho pajukun baa dā do, ba baa ci ba ajon baa baba ki einbe kata bi yi Yesu, 33Pajukun baa ki fin tswen waji pwadzu kata bi kwan nyakyon waji. 34Yesu nwàdzu pajukun suu numa baa ci ba ado ki cincin ki cincin. Ku kān abe jon baa baba suu numa pwadzu. Ku zen'ande yi abe jon baa baba hora be zen aji dzun ba, ki cin waa be yiku nu. 35Te cin byekya, Yesu do don pwadzu ki tan aya ki bye waa pajukun baani kiyo. Ki bye waji kuna vo Cidon. 36Siman ba abe joa badati pwadzu dzwa abe bu Yesu nyaku na kyen, 37Dede waa be du Yesu ra, bena danra, "Pajukun kata na nyàu." 38Yesu zen nde a dan yibe danra, "Ci ken i ya ki bye tswen badati jiji m ya dan aji bu Cidon yibe, wakara ciri abu wa ndemi bi kire hun." 39Ki cin wakara ku pwadzu ya ki fin jen bu Galili kata na kyen na dan aji bu Cidon yi pajukun ki tan baa beri fyen aji bu Cidon kiyo, ku kān abe jon baa baba pwadzu ki cin bu pajukun. 40Apa wa we kon dzun bi duku, ku tu ben jinni na voku danra, "Ù tsaka, uma zen nde u dà gbanmi" 41Yesu mbyà cicia a nde vo goku ki dia, ku danra, "M zen nde u nwàdzu ki bye ado kon u ra." 42Mwamwa numa akon fanku jin­ ni ra, ku du wa rito. 43Yesu nuku don bavo kiyo, aka kanku sho danra, 44"Ka dada dan aji dzun yi apa dzun ba. Ya, u ya tà diu ki bye manu wa eiho, ukà yi abē nyena ci tsadzu waa Musa ndi danra ci ken ni yi abē nyena jiji pajukun be yinu danra u du wa rito ki bye akon u ra," 45Ko waa ku zen nde ba aji waa Yesu dan yiku ra, apa wa du wa nwàdzudzu ki bye ado kon'a ra, ku pwadzu ya myi yana zen aji yi pajukun ba mikyin'a kata. Ki cin wakara Yesu kabi kaa ki finka ki fa byeya numa riba. Ku ci ki yo hwan pajukun dzu kini kata yana duku ki byeri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\