MARKUS 10

1Yesu do don fan bye waji a ya bye jen bu Yahudiya ba jen wa ki kyan nu. Abi bu pajukun bi kwan shukwaku shon dzun. Tanma tsadzu waa kuri tsa keke ra, ku fyenbe bu. 2Abe Farisawa bi jiji be ken mba foku, be mbyeku danra, aben wa kaka shea sheshe ki bye don bu Cidon ba re. 3Yesu mbyebe danra, "Andi Musa ndi nu don danra ke ki cin aji bu aben wa kaka?" 4Abe Farisawa ka dan yi Yesu danra, "Musa zen nde waa apa ku ge afa bu aben wa kaka yi awaa hunnu, ku hun fanku nyaco ku yaa ri." 5Yesu dan yibe danra, "Ki cin waa ni gban cin kacin ra abu wa hwa Musa hun ta adon wa ci kara yini ra. 6Ama dede waa Cidon jo nwo wa ka­ pyen mà tswen ra, ku mà wunu ba wuwa. 7Ki cin wakara wunu ribi pwadzu fan ataa ba ayoa, ribi ba awaa ci byecu. 8Abe pyinna kasen ribi kan dzundzun, nde ya ki pyen beri bi cibe pyinna ba, beri ci dzundzun. 9Ki cin wakara abu waa Cidon ma ho tse kwan dzun ra apa dzun ká fenfanbe ba." 10Dede waa be kasen ya ki tan ra, abe baa bàku kà mbyeku aji ki cin aji waji. 11Yesu dan yibe danra, "Apa wama ka ben ba awashea kuma tse aben ba awuwa dzun, kuna tsa awa shea ra abu wa baba ki zoa wa ta danra ku tsa aso. 12Kà ci numa ba wuwa wama ka aben ba nu shea ma ya ban wunu dzun, kuna tsa abu wa baba ki zo bu anu shea." 13Pajukun gbe baci baa titi numa bi ki bye Yesu jiji ku gobe vo ki di. Abe baa bàku kan pajukun baa ho baci nabi bye Yesu ra sho danra beká ya bye Yesu ba, 14Dede waa Yesu mbyà numa ra, ku ngongo, ku dan yibe danra, "Ni fan baci be bi ki bye­ mi, niká kanbe sho ba, ki cin ke ba, baci baa titi tsadzu baa ci kara numa beri bi kan watson ki ndo Cidon." 15Yesu danra, "M dan yini ajinderi apa wama pan'a tsòn bu Cidon ci tsadzu nwutishe wa titi ba, kuri bi kaa ki fin ndo bu Cidon ba." 16Yesu gbe ho baci hora bi ki pyen'a ku nde voa senbe ki cin, ku she Cidon ki cinbe. 17Dede waa Yesu do kyon na ya, apa dzun nde sho bi tu ben jinni ki pyen'a a mbyeku danra, "Manu wa sansan, akake waa mri bi tsa jiji m du cindi wa ci ken­ ken?" 18Yesu pofan nua mbyeku danra, ki cin ke, u bami danra, "Manu wa sansan? Apa dzun baani wa ci apa wa sansan se Ci­ don dzundzun maari vinni." 19Yesu ka mbyā ka danra, "Au yi Cidon nu: Ká bwan apa ba, ká nya wa bu apa ba, ká vyi vyu ba, ka ge aji be apa dzun ki nu ba, ka ji abu pyu ba, ú yi atau, ba ayou hwe." 20Ku dan yi Yesu danra, "Manu, m kon vinni adon baa na kara kata avo waa m ndi ci tiri nwutishe." 21Yesu mbyàku numa, ku conku. Yesu ka dan yiku dan­ ra, "Fan abu dzundzun ki tiri waa u nyani. U ya, ú ya ho tswén u waa ù ci baku kata hwen, ki nyak­ en wakara abu waa uma du kiyo kata ú ho vyon pajukun baa tsa hwen, ki nyaken bu wakara, uri ci ba dukya ki ndo Cidon. Ki nyaken wakara ú kasen bi bàmi." 22Dede waa Yesu dan numa ra, ku gbe tsuken zoa ki cin, ku pwadzu foji kyon, ku ya ndo ba mikyin wa pepe, ki cin waa ku ci ba abu suu numa ki vo. 23Yesu wezo mbyà pajukun baa ci shukwaku shon dzun ra, ku dan yi abe baa bàku danra, "Ci ba fyin apa wa sen dukya ku ka ki ndo Cidon." 24Aji waa Yesu dan numa ra ken baa bà Yesu nwo. Yesu ka mbyā ka danra "Bazhenzami, ci ba fyin apa ku kà ndo Cidon. 25Ma ribi cia ba fyin waa rakumi ku kà ki pyo bu abongyi ba, apa wa sen dukya ri kà ki ndo Cidon." 26Katabe anwo­ be ken ta, ken don, avobe ba abebe hu ta jinni. Be danra, "Ma ci numa akani ribi du wa nwà­ dzudzu ri ka?" 27Yesu mbyàbe zo, a danra, "Ki bye apa, nyaco baani, ama ki bye Cidon baa fyin ba, ki ein waa Cidon tsaka wa tsa koke kata." 28Bitrus jo nwo wana danra, "Mbyà! I fan koke kata nya jin­ ni, i bi bau." 29Yesu danra, "Mna dan yini ajinderi ko apa wani kata wama fan ndoa, ko bazhenzaa bawunu, ko bawuwa, ko ayoa, ko ataa, ko bazhen­ zhen'a, ko adaa ki cinmi, ba aji bu Cidon, 30kuri bi du vokwin ndo dipa tswanna ki fin tswen tanma, ba ando, ba bazhenza, ba bayo, ba bazhenzhen ba ada. Dede dzun kuri bi du fyin du, anyunu wa kyen kuri du cindi wa ci kenken. 31Pajukun suu numa baa ki pyen tanma, beri kasen kàn pajukun baa ki nyaken, pajukun baa ki nyaken tanma ri kasen kàn pajukun baa ki pyen." 32Be pan nyaco wana ya ki Urushalima, Yesu kyen na pyen­ be. Abe baa bàku, aji waji kya­ hobe zo azin pan pajukun badati baa bàku. Yesu gbe ho abe baa bàku dzwe nwa pyinna ya kan­ kan, kuna dan yibe abu waa pajukun ri ya tsa baku. 33Yesu danra "Ní mbyà, tanma ina ya ki Urushalima, baa fyen aji bu Ci­ don ribi pan Nwu pajukun ba vo. Beri bi foku kwen wa ya kindo. Beri ndeku yi tsu badati ki vo. 34Abe tsu pajukun badati hora ribi tenku aji ten bekà ribi tu con taku ki di, bekà ribi daku akpan, bekà ribi bwanku. Ki nyaken anyunu atsara kuri do don ba cindi." 35Yakubu ba Yohanna zhen­ zhen bu Zabadi bi ki bye Yesu, be danra, "Manu, abu waa ima vo kata gbagba ina con jiji ú tsazai yo." 36Yesu danra, "Akake waa nina con m tsazani yo?" 37Be dan­ ra, "Ina con u yii hwe jiji i ci vo wunu ba vosu bu tson u." 38Yesu dan yibe danra, "Nī yini abu waa nina vo raba. Niri bi wa kaa jan ki bye avyé waa mri wa ra? Ko niri bi tsaka batisma ki bye nyaco waa mri tsa ra?" 39Be dan yiku danra, "Iri tsaka." Yesu dan yibe danra, "Avyé waa mma wa jan kiyo, niri bi wa kiyo du, ba batisma waa beri bi tsami, beri bi tsani du. 40Ama byecu wa ki vo wunu bumi, ba vo sumi, mri bi yi kamni ba, byecu hora ci jiji apa waa be mbyā so jijia." 41Dede waa abe dzwe hora fo numa ra be jo nwo wa ngongo ba Yakubu ba Yohanna. 42Yesu ba abe dzwe nwa pyinna nde bi ki byea, ku dan yibe danra, "Ki fin atsu pajukun badati ni yinu tsadzu baa sen tswen be vo apa kagben, abe baco ri tsa tsonbe ki cinbe. 43Ki finni hora niká zen nde tsa numa ba. Apa wa mana con ku ci apa wa ba hwe ki finni kata ci ken ku kàn apa wari wa ko kani kata. 44Apa wama con ku ci apa wa kapyen ci ken ku kàn nya bu ko kani kata. 45Ci numa Nwu pajukun du, bia ki cin waa pajukun be waku ba, ama ku wabe, kukà nde cindi hwa ton wari bi nwadzu pajukun suu numa ki fin tswen." 46Be bi zan ki Jeriko, Waa Yesu ba baa bàku, ba bi bu pajukun suu numa beri do fan bye Jeriko numa ra, agbànzo dzun wari vo avo, azen'a danra Bartimawus nwu bu Timawas, ku ci kyi nyaco. 47Dede waa ku fo be danra apa wana nwadzu ra ci Yesu wa ki Nazarati, ku jo nwo wana da ndekuto dan­ ra, "Yesu Nwu bu Dawuda ú hwi cicimi." 48Pajukun suu numa na nyaku nde jiji ku bànde ba nua. Waa be nyaku nde danra ku ba­ nde ra, ku foji ndekuto wa dada gbangban, "Nwu bu Dawuda, ú hwi cicimi." 49Yesu pantse jinni, dan yibe danra, be baku nde. Be baku nde, be ka dan yiku danra, "Mbu mikyin, do don, kuna bau nde." 50Ku fen ho agbagidia nya hun, ku kā do don ya ki bye Yesu. Yesu mbyeku danra, "Akake waa una con jiji m tsau?" 51Agbànzo ra dan yiku danra, "Cindomi mna con m du azo wa mbyà bye." 52Yesu dan yiku danra, "Pan nya­ cou foji kyon, wajinderi buu yiu wa rito ra." Mwamwa numa ku du zo wa mbyà bye, ku ba Yesu foji kyon wa yaya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\