MARKUS 11

1Dede waa bena bi dzubye ba tsonkà Urushalima, ki bye pyinna baa beri babe danra Bai­ tafaji ba Baitanya ki go cin kwen waa beri baku danra acin kwen bu Zaitun, Yesu tson baa bàku kwan dzun pyinna danra, 2"Ni ya ki bye nwu tswen baa titi ki pyenni, Dede waa nima kaya fin tswen waji numa niri mbyà nwu jakyi waa apa dzun ne foaku fo raba, sa ci jinni ni fenreku bi. 3Apa dzun ma mbyeni danra ki cin ke nina fen nwu jakyi rare, ni dan yiku danra Cindoni na conku, ku kari nde tson kasen mwamwa numa bi yiku." 4Be foji kyon ya zan ki fin tswen waji, be mbyà nwu jakyi sa ci nyakyon sukpa. 5Be fenreku don. Ayo waa bena fen ra, pajukun baa kwankwan na mbyà zo ra, mbyebe danra, "Ki cin ke nina fen nwu jakyi ra?" 6Be dan yibe ci tsadzu waa Yesu danra apa wama mbyebe aji be dan yiku ra. Ci numa be zen nde yibe fenfan. 7Be fenre nwu jakyi bi yi Yesu, Be ten ho bukenbe byan gan bu jakyi waji Yesu ne ci cin'a. 8Pajukun badati suu numa ten ho bukenbe byan nyaco, badati ge jebu hin ki hwan bi byan nyaco jiji Yesu ku ne jakyi te abe ki cin'a nwadzu. 9Pajukun baa na pyen'a, ba baa na nyaken'a na sheku danra, "Nashan-yii Abagaidu! Cindoi Ata Cidon ku kwan ahwè bu apa wana bi ki fín zen'a ra kiyo. 10Cidon ku kwan hwe bu tson wana bi tanma, wa ndi ci tson bu yakui Dawuda ra. Ahwè kata ci bu Cidon." 11Yesu kaya ki finka Urushali-ma, ku ya ki fin tan waa beri ya wa Cidon kiyo, ku wezo mbyà koke kata. Anyunu ko ra, ku pwadzu ba abe dzwe nwa pyinna hora ya ki Baitanya. 12Byekyaa waa be kasen dzu wa ki Baitanya bi ra, ambo bwanku ra. 13Ku wezo ki pyen ku mbyà ahin tin dzun wa ci ba je, ku ya ki nwoa ko kuri bi du nwaa re. Ayo waa ku zan nwo tin ra, ku dua nwa tin waji ba ko dzundzun ki cin waa ayo ngha mbaa waa ahin tin waji ku nwa raba. 14Yesu ya hin tin waji nde danra, "Apa ribi dada dua nwa hin ki diu riba." Abe baa bàku ra be fonu. 15Be bi fo ki Urushalima, Yesu kaya ki fin tan wa wa Cidon ku jo nwo wana kan abe pajukun baa na tsa ati ki fin'a pwadzu myi. Ku tesu atswà bu baa na za abe ra ta jinni, kukà te adudu bu baa na hwenji ba ahwankpa ra nya jinni. 16Ku kānden pajukun danra beká tswan abu dzun kabi ki fin tan bu Cidon ba. 17Yesu fyen ta yibe dan­ ra, ko be tabe danra, "Atanmi ribi ci atan bye waa tsu pajukun wani kata ki fin tswen ribi vo Cidon kiyo ba?" Kukà danra, "Ama ani, ni ndeku kan tsadzu abye wa gban co." 18Abe manu baa ciho ba abe manu baa fyen aji bu Cidon, be fo aji waji numa, be nya nyaco waa be bi bwan re ku don ki cin waa azin panbe. Abe abi bu pajukun baa kwan ki bye waji ra, aji waji kyahobe zo. 19Dede waa anyunu ko numa Yesu ba baa baku pwadzu ki fin tswen. 20Byekyaa aponpon numa bena nwadzu ki nyaco, se be mbyà ahin tin waa Yesu yaku nde ra, ku vyo mbyà je kata ra, ku nwenwe kwan ba aden'a ki jinni kata. 21Bitrus kyepan ba abu wa tsa ra, ku dan yi Yesu danra, "Manu wezo jiji u mbyà ahin waa ù yaku nde ra, ku hu ra." 22Yesu dan yibe danra, "Ci ken ni yi wajinderi ki bye Cidon." 23Yesu danra, "Mna dan yini kara, apa wama dan yi kwen wa ci kara ba wajinderi ki mikyin'a danra, ku gbedzu ya ta fin teku, kuma dan'a ba hwan pyinna ba, kuri bi gbe­ dzu. 24Ci numa mna dan yini dan­ ra nima vo koke kata ki bye Cidon ba wajinderi danra ni du abu waji, gbogbo numa niri duku dudu. 25Ko ayo wani waa apa ma pantse na vo Cidon, ku fan abu wa baba bu pajukun baa daku aji ra yibe, a hunnu ataa Ata Cidon wa ki don hun ribi fan abu wa baba bua ri yiku. [ 26Ama apa ma fan'a abu wa baba bu pajukun baa daku aji ra ma yibe ba, ci numa Ataa Cidon ri fan'a abu wa baba bua ri yiku ba]." 27Be kasen bi zan ki Urushali-ma. Ki fin yo waa kuna kyenkyon ki fin tan bye waa beri wa Cidon kiyo, abe manu baa ciho, ba manu baa fyen aji bu Cidon ba baco badati bi ki bye Yesu. 28Be mbye­ ku danra, "Ki bye gben bu kake waa una tsa abu wa ci kara, akani yiu gben wakara ri?" 29Yesu dan­ ra, "Mri mbyeni aji. Nima tsaka wa dan yimi dnnaa hunnu mri dan yini agben bu waa mna tsa ra," 30Ku mbyebe danra, "Batisma bu Yohanna dzu vo bu Cidon re, ko dzu vo bu pajukun? Ní dan yimi cinnaa." 31Bena ye yepye ba dibe, bena danra, "Ima danra dzu vo bu Cidon bi, kuri mbyei danra tsanini i nghai wa yi wajinderi ki byea re, 32Ko i danra dzu vo bu pajukun bi maari re." Bena zin azin bu pajukun ki cin waa pajukun yi wajinderi danra Yohanna ci apa wa da adon bu Cidon wajinderi. 33Be dan yi Yesu danra be yìbe ba, Yesu ka dan yibe danra, "Ami du, mri dan yimni ko ki bye gben bu kake waa mna tsa numa ba."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\