MARKUS 12

1Yesu jo nwo wana zenbe aji ba anda wa kaka danra, "Apa dzun nà ada, ku ta tswi bu dzun ki da waji wari ndanda ki di hin, beri baku danra, anab. Ku du àgá shukwa ada waji jinni, ku hwa ashi wa pen jape anab kiyo, kukà we tswa ki fin ada waji. Ku nde ada waji kwa pajukun badati ki vo. Ku do don yaa kyon ki tswen dzun. 2Anyunu mbamba tiri waa hin ra ku nwa ra, ku tson anyaa dzun ku ya nya nwa hin ki bye pajukun baa na so hwan ki da waji. 3Abe baa na tsa butso ki da waji ra, be pan nwutsōn waji be daku dada, kanre ku pwadzu ka­ sen avo nyi. 4Ku ka mbyā tson apa dzun ya, be tenku fo ki cin'a be sinni ku. 5Ku ka mbyā tson apa dzun ya, be bwan re ku. Be tsa numa ba anya badati suu numa. Badati be dabe dada fanbe yo, badati be da bwanbe bwanbwan ya kindo. 6"Wasen da ra, ci ba apa dzun, ci nwu wa concon'a ki nyaken baa ku kapyen tson ya ra, ku bi tson nwua wa concon kuna ga danra, ci nwua ra beri bi panku avo pyin­ na. 7Abe baa na tsa butso ki da waji ra, be dan yi dibe danra, 'Apa wa ci kara ciri apa wari zando. I ya i ya bwan re ku don jiji i kasen kàn apa baa zando,' 8Be pan re ku, be bwan re ku, be nde kwan'a taya hwan. 9"Akake waa wa sen da ra ribi tsa. Kuri bi bwan hore abe baa na kon ada hora kata, ku bi nde ada waji kwa pajukun badati ki vo? 10Nī hwènni aji waji ba? 'Aban waa baa myi tan ngha ra, ku kasen bi kan aban wa ci ba gben waa be nde myi cin pwe bu atan kiyo. 11Wakara ci butso bu Cidon, ábu wa tsa ku kya hoi zo ra.'" 12Abe baco bu Yahudawa na nga be pan Yesu ki vo, ki be, ki cin waa be yinu danra anda waa Yesu ka ra, ku ka we dibe. Ama bena zin azin bu pajukun, ci numa ra be fanku yo, be yabe. 13Be tson abe Farisawa badati, ba abe bando bu Hiridus, be ya jiji be ya kà Yesu vo ki fin, be fo abu wa ki ndea, 14Be bi ki bye Yesu be danra, "Manu, i yinu danra u ci apa wajinderi, uri zin u zo bu apa dzun ba. U mbyàu apa dzun ka apa dzun ba. Una fyen bu ki bye nyaco bu Cidon ba wajinderi kenken. Fye waa i wa we yi Kaisar ko fyea ba? I wa re, ko ika wai ba?" 15Yesu yinu be ci pajukun baa ri bye apa, ku danra, "Ki cin ke nina ken mba fomi? Ní nde asho waji bi jiji m mbyà." 16Be nde bi ku mbyebe danra, "Acin kù wa ci kara, ci cin akù wani? Ba asin waa be kyi kiyo ra ci abu kani." Be zenku nde danra, "Abu Kaisar." 17Yesu danra, "M hun, abu wama ci abu Kaisar ni nde yi Kaisar, abu wama ci abu Cidon ni nde yi Cidon." Aji ra kyahobe zo. 18Abe Sadukiyawa baa na dan­ ra, dodo bu pajukun baa huhu anyunu wa kennu baani, be bi ki bye Yesu na mbyeku aji danra, 19"Manu, Musa tà yii danra, apa waa nwuzaa ma hu awaa ma mbaa nwu ba, ku kwan fin'a jiji ku mba nwu baku so tswi bu nwuzaa. 20Anyunu dzun bazhenza fin dzundzun kwan dzun tsupyen, wa kapyen ra ban wuwa. Dede waa ku bi dzu ta jinni hu, ku fan'a nwu ko dzundzun ba. 21Atea kwan fin bu wuwa waji, kukà dzu ta jinni hu, ku fan'a nwu ko dzundzun ba. 22Wa hwa tsara ka ci numa du, katabe kata tsupyen hora, apa dzun wa fan nwu ki nyaken baani. Ki nyaken wakara wuwa waji dzu ta jinni hu. 23Ki fín anyunu wa dodo bu baa huhu, awuwa waji ribi ci awa bu kani ki finbe? Ki cin waa katabe kata atsupyen hora be ban awuwa waji." 24Yesu danra, "Ni jan nyaco ki cin waa ni yini abu Cidon ba gben bu Cidon ba." 25Yesu ka danra, "Dede waa baa huhu ma do ra, aben wa banban ribi baani beri bi ci tsadzu zhentsōn bu Cidon." 26Yesu danra, "Ni mana mbyemi aji ki cin baa huhu, ni hwènni aji ki fin Afa bu Musa ki go kyekye wa dan aji ki cin ahin dzun raba? Ki bye waji Cidon dan yi Musa danra, 'Ami Cidon bu Ibrahim, ba Ishaku, ba Yakubu.' 27Pajukun baa huhu Cidon ma ci Cidonbe, be ci ba cindi. Ani nina jan nyaco kata." 28Adzundzun ki fin abe baa ri fyen aji bu Cidon bi, ku fo bena vya ace ba dibe. Ku yinu Yesu na ta yibe nyaco wa sansan. Ki cin wakara ku mbye Yesu danra, "Ki fin adon bu Cidon wani ciri wa kapyen wa san kari kata?" 29Yesu zenku nde danra, "Adon wa ka­ pyen wa san kari ciri, 'Ani Isra'ila ni gon tson ni fo. Cindoi Cidon ci Cindoi dzundzun vinni. 30Ní con Atani Cidon ba mikyinni kata, ba dendenni kata, kà ba kyinyeni, kà ba agbenni kata.' 31Wa hwa pyin­ na, u con nwuzau tsadzu diu; Adon wa kā baakara baani." 32Apa wa fyen aji bu Cidon ra danra, "Manu, ù dan coa, ù dan ajinderi waa ù danra Cidon ci dzundzun vinni, Cidon dzun baani ri. 33Apa ma con Cidon ba mikyin'a kata, ba kyinyea kata, kà ba gben'a kata, kuma kà con nwu­ zaa tsadzu dia, ma ci numa sanka wa bwan bupyu, tsontson nde yi Cidon." 34Ki nyaken waa Yesu foku zen aji ra ki bye nyaco wa sansan ra, ku dan yiku danra, "Dafan titi uri bi kà ndo Cidon." Ki nyaken abu wakara kata be zinzin apa dzun wa ci ba gben mikyin wa mbye aji baani. 35Ayo waa Yesu na fyen abu ki fin tan bye wa wa Cidon ra, ku danra, "Tsanini waa abe baa ri fyen aji bu Cidon danra Kiristi ci Nwu bu Dawuda. 36Denden bu Cidon hwa yi Dawuda ba cindia danra, 'Cidon dan yi Cindomi danra: U ci vo wunumi, jiji m vyin pukan pajukun baa na zeu ra be tu ben jinni ki pyen u.' 37"Dawuda ba cindia ba Kiri­ sti waji danra, 'Cindomi.' Ki bye nyaco wani hunnu kuri bi ci Nwu ki byea?" 38Ki bye ayo waa Yesu na fyen pajukun bu ra ku danra, "Ni wà dini sansan ba baa ri fyen aji bu Cidon baa na con be we buken wa ciho na kyen ki fin ti na kyen, bē kana con pajukun suu numa bena nàbe jen na kyen ki fin ti. 39Be kana con ka byecu wa ci ba hwe dede waa abi bu pajukun ma kwanna jinni dede buju wa jiji. 40Bekà ci pajukun baa ri fye abu ki vo bu abe bawuwa beri dzwa nde vo Cidon zen aji wababa gongon numa ba akàn ki finbe, beri bi pan vokwin bu fyin wa kwakyi numa kari kata." 41Dede waa Yesu tuci jinni ki go kyekye bye waa beri we abè bu Cidon kiyo ra, ku wezo na mbyà abi bu pajukun baa ná we abè ki bye waji ra. 42Awaki dzun wa tsa hwen ho angyi sho wa nyonyo kwan dzun pyinna, kwan dzun kata ci kobo dzundzun vin­ ni, ku ho we ki bye waji. 43Yesu ba abe baa bàku nde bi ki go kyekyea, ku danra, "M dan yini ajinderi awaki wa tsa hwen ra ku yi abu ka abe pajukun baa na we abè ki bye wakara ri kata. 44Abe ba dibe yinu numa ki fin mikyin­ be danra be ci ba abu hwehwe, bua ku yi ki cin gben'a, ku kpà mbyā re abu wa ki nwo ndua kata."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\