MARKUS 14

1Fan nyunu pyinna hunnu ri ci anyunu wa kyepanpan ba cinkwan bu paska bu Yahudawa ba cin wa kwankwan bu borodi wa gbugbu waa be gbanbe yist kiyo ba. Abe manu baa ciho ba abe manu baa fyen aji bu Cidon bena nwe Yesu nwenwe jiji ku da ajikù, bé du nyaco waa be panku nde bwan. 2Ama be danra, beká nga be panku dede anyunu baaji ba, ki cin ke ba, pajukun ribi do ba aken wa nunu. 3Dede waa Yesu ki Baitanya do ya du abe akù manu baa ciho ki ndo Siman wa ndi dā do kon, jiji ku du nyaco waa ku nde Yesu ayo waa Yesu na ka gbu awuwa dzun kàbi ba turubasa bu aban dzun waa beri baku danra alaba­ sta ba abyu wa nyenye wa nufyin sansan numa waa beri baku dan nard wa ci ba abè suu. Ku pofan nu turubasa a fare byu we Yesu ki cin'a. 4Pajukun badati baa na bye waji ra, bena zen aji ngongo ba dibe danra, "Ki cin ke be nde abyu wa ci ba abe suu numa tsaba nya hwan numa. 5Ki cin waa kuri ma kyan nde hwen iri du ngyi sho kiyo kagben dipa tswanna ndo shizhen, beri kyan nde vyon baa tsa hwen yo." Be sinniku kyinye. 6Yesu danra, "Ni fanku yo. Tsanini nina sinniku kyinye? Ku tsa abu wa sansan ki byemi. 7Ki cin ke ba, baa tsa hwen hora be ci kire bani yaya, nima con abu wa sansan wa tsa­ be, niri tsabe ko anyunu wani kata ama ami mri bi cinmi kire bani yaya ba. 8Ku tsa abu waa ku tsaka, ku wemi byu ki di avo waa m ngha humi raba. 9Mna dan yini aji wajinderi ki bye wani kata ki fin tswen waa bema dan aji bu Cidon kiyo beri bi gbè aji bu waa ku tsa ra kiyo jiji be kyepan baku." 10Ki nyaken bu wakara a Yahuda Isikariyoti, a dzundzun ki fin abe dzwe nwa pyinna hora, ku do ya du abe akù manu baa ciho jiji ku du nyaco waa ku nde Yesu hwen. 11Dede waa be fo abu wa ki nde bu Yahuda Isikariyoti numa ra, be mbu mikyin baku. Be genu baku danra, beri yiku abè. Ki nyaken wakara Yahuda na nya nyaco bu waa kuri bi tsa ku nde Yesu hwen yibe. 12Ki fin anyunu wa kapyen bu anyunu baa beri ji borodi wa gbugbu waa be gbanbe yist kiyo bara, dede waa beri bwan àdòn bé kyepan ba anyunu paska ra, abe baa bà Yesu be mbyeku danra, "Abye wani waa una con i mbyāsan jiji ú bi ka agbu bu paska ra kiyo?" 13Ku ce baa bàku kwan dzun pyinna ku dan yibe danra, "Ní kaya ki finka niri shon ba wunu dzun wa tswan àkwìn jape ki cin'a. 14Ní baku ya ki ndo waa kuma ya ka yo, ní dan yi wa sen ndo danra, 'Manu danra atan kyon'a ki go wani re? Abye waa kuri ba baa bàku ji buju bu paska kiyo.' 15Wa sen ndo ribi ta yini atan wa ki don wa kwakyi wa ci ba byecu kata ki fin'a. Ní mbyāsan buju so bye waji bazoi." 16Abe pyinna do don pan nyaco foji wa yaya ki finka. Waa be ya zan numa be mbyà abu baa ku kyan dan yibe ra. Be mbyāsan buju bu paska. 17Dede agyedi numa Yesu ba baa bàku, be bi kà. 18Dede waa be na jinni na kà agbu ra Yesu danra, "Ḿ dan yini ajinderi, a dzundzun ki finni baa bami na ji buju ra ribi ndemi ri hwen." 19A mikyinbe gedzu, be jo nwo wana dan adzundzun dzundzun, wa­ kara na danra, "Ami re." wakara na danra, "Ami re." 20Ku danra, "A dzundzun ki finni dzwe nwa pyinna baa kwanna kara, apa wana nde borodi ban ki bye abo ki fin kwe dzundzun bami ra. 21Nwu pajukun ribi hu tsadzu waa be ndi ta so ra. Ḿm̀ hun! Afyin ribi ken apa wari bi ndemi hwen ra ki di. Sanfo waa be ndi ká mbabe ku ba." 22Ayo waji waa bena kà agbu ki vo numa Yesu nde borodi ki voa, ku pya wa sansan bu Ata Cidon we borodi waji ki cin. Ki nyaken wakara ku bu gafan jinni ho gafan yibe. Ku danra, "Ní pan. Wakara ci adimi." 23Ku nde avyé ki nyaken waa ku pya Ci­ don ra, nde yibe. Katabe kata be wa jan ki fin avyé waji. 24Yesu dan yibe danra, "Wakara ci asa­ mi wa dzu we jinni jiji bu pajukun suu numa. Asa wakara hwa nuge ci wajinderi." 25Yesu danra, "Ḿ dan yini ajinderi mri bi wami jape nwa hin anab riba se anyunu wari bi ra hunnu m hun kari mbyā wa byon jape nwa hin anab ki ndo Ata Cidon." 26Be tsò vyon na she Cidon. Ki nyaken wakara be do don pwa­ dzu neya ki cin kwen waa beri baku danra Zaitun. 27Yesu dan yibe danra, "Ka­ tani, niri bi she gbanfan jinni fan­ mi ci dzundzunmi ci tsadzu waa be ndi ta danra: Cidon danra, 'Mri bi na pyenni ya Galili.'" 29Bitrus nde nua don dan yiku danra, "Ko pajukun badati kata ma she gban­ fan jinni fan u yo, ami ribi she fan u jinni ba." 30Yesu danra, "M dan yiu ajinderi: Kapyen waa akwìn tagben ku da ndekuto wa hwa pyinna ki fin afitse wa ci kara, ùri bi tson nutson dzwa atsara danra ù yimi ba." 31Bitrus dan te dia nde jinni danra, "Ko kuma kànmi nya­ co aki mri bi zen bau ka ba." Kata abe baa bàku be dan numa anu dzundzun katabe. 32Be do don ya ki bye dzun waa beri baku danra Jestamane. Ku dan yi abe baa bàku danra be tuci jinni ki bye wa ci kara dèdè waa kuri vo Cidon ra. 33Ku nde Bitrus, ba Yakubu, ba Yo­ hanna, ku jo nwo wana wa fyin ba mikyin wa tsaba jinni. 34Ku dan yi abe baa baku ya ra danra, "Mikyinmi pe kagben tsadzu aki ku bwan remi. Ani ni ci kire ni nwe nwo na bazomi." 35Ku kyen kpasun ya titi numa ku dzu be jinni, ku vo Cidon danra, "Nyaco dzun ma ci tiri waa mri bi nwa­ dzu ki bye ayo bu fyin wana bi ki pyenmi ra, ri san. 36Atami Ata Cidon wa tsaka wa tsa koke kata, ú pan re fyin waa mna wa kara don ki byemi. Ú tsa abu waa mikyin u con, bà abu waa mikyinmi con ba." 37Yesu kasen bi dube bena na ana. Ku dan yi Bitrus danra, "Siman ù na ana ra hun? U tsakau wa còn ana, u nwe nwo titi numa ba?" 38Ku ka dan yibe danra, "Nína nwe nwo nina vo Cidon sheji waa niká bi ko ki bye tswe bu Shetan ba. A mikyin na con ama adi zen'ande ba." 39Ki nyaken wakara Yesu kà mbyā kà kasen ya, ya vo Cidon. Kukà mbyā kà dan tiri aji wa kyan kapyen ra. 40Kukà kasen bi dube, be foji ana wana nana tiri; azobe ndanda kata ba ana. Be nyani ba aji waa be dan yiku. 41Ku ya, kukà kasen bi wa kwan tsara, ku mbyebe danra, "Nina foji ana wa nana ba anwo wa nghangha tiri? Mba tiri ra numa, anyunu bayo ra. Mbyà tanma Nwu pajukun kà ra ki vo bu pajukun baa tsa abu wa baba ra. 42I do don i ya, ni mbyà, apa wari ndemi ri hwen ra ku kire tanma." 43Mwamwa numa waa Yesu na zen aji waji ki tiri ki vo numa, Yahuda dzundzun ki fin abe dzwe nwa pyinna hora ho abi bu pajukun bé nwoa bi, ba gisingiri, ba atsō nda, ba acukon. Pajukun hora ciri manu baa ciho ba manu baa ri fyen aji bu Cidon, baco baa sen tswen tsonbe ri ya. 44Aku apa wari nde Yesu hwen ra ku kapyen tà yibe abu waa kuri ya tsa ba Yesu kata ra. Ku danra, "Apa waa nima mbyà mma kapyen ya baku bà kwan mikyin ki bye dzundzun ho nui ma dzun ciri Yesu hun. Ní pan reku sansan kyoo numa ki vo ya baku." 45Dede waa ku zan numa ku ya ki pyen bu Yesu ya bà kwan mikyin ki dzun baku danra, "Cindomi," a bà kwan mikyin bu con baku ki dzun. 46Be pan re Yesu a tseku gan numa. 47Adzundzun ki finbe baa pantse na bye waji ra, gbe nwa re gisin­ giria, a ge ken re tson bu anya bu manu wa ciho dzun. 48Yesu danra, "Nī bi ba atsō, ba acukon ci tsadzu m ci apa wa gbanco? 49Anyunu wani kata m bani ci dzun ki tan wa wa Cidon mna fyenni abu, ama ni panmi ba. Ábu wakara tsa numa ki cin waa ku we dzun ba aji bu Cidon waa be ta ra." 50Katabe baa bàku ra, be she gbanfan jinni soo numa fanku yo. 51Nwu mafan dzun bàku ki nyaken, ku dzea abu dzun ba. Ku ho agbagidi maari vinni ya dia, 52Be nga jiji be pan re ku, ku dzu du myi ba asho, she fan agbagidi babe ki vo, she nwo rinyi ya. 53Be nde Yesu hwa pyen ya du manu wa ciho wa kapyen, abe akù manu, ba baco baa sen tswen, ba abe manu baa fyen aji bu Cidon ho cinbe kwan bye dzundzun kata. 54Akyan Bitrus bà Yesu na kyakya kaya ki fin pyin ndo bu manu wa ciho wa kapyen. Ku ci bye dzundzun ba baa ri kon tswen nari vye pyu. 55Abe manu baa ciho ba abi bu baa sen tswen baa kwan hora, bena nya be du pajukun baa ribi dan ada bu Yesu jiji be du abye wa nde vobe pan yo, be bwan re ku. 56Pajukun suu kan­ kan sen Yesu ki cin, ama ajibe kata wadzun wa we ba dibe baani. 57Badati do don tse, a kankan senku ki cin danra, 58be fo ku danra kuri dagban atan waa beri wa Cidon wa ci kara waa be myi ba avo ra. Ki fin anyunu tsara kuri myi wadzun waa be myibe ku ba avo ba. 59Ko waa be dan numa ra, ajibe cia nu dzundzun ba. 60Akù bu manu wa ciho do don tse don ki pyen bu baco bandoa, ku mbye Yesu danra, "U ciu ba aji wa zenzen ki cin aji baa pajukun hora na dan ki cin ura ba?" 61Ama Yesu poanu dan aji dzun ba, ku bànde ba nua gyu numa. Kati, akù manu wa ciho ka mbyeku danra, "Ù ci Yesu Kiristi Nwu bu Cidon wa ci ba hwe?" 62Yesu zenku nde danra, "Ami ciri Kiristi. Uri mbyà Nwu pajukun ri tuci ki vo wunu bu Cidon wa ci ba gben. Kuri bi ki fin anandi ki hwadon." 63Amanu wa ciho ra gbeya tukpaa danra, "Ki cin ke ina nyà apa dzun ku dan adaa? 64Ani ni fo aji waa ku zen sinni Cidon ranu hun. Ki byeni niri dan dan ke?" Katabe be nya beku nde nu danra ci ken se be bwanku. 65Badati jo nwo wana tu con taku ki di, be beku vo ki zo, a taku pyuta danra, "Ú dan yii apa wa tau pyuta ra." Abe baa kon tswen kosen Yesu ba agba wa dada. 66Dede waa Bitrus ki fin pyin bu atan kwen wa ki jinni ra, anwu wa wuwawa wa manu wa ciho ra, 67mbyà Bitrus nari vye pyu. Ku mbyàku zo numa ku danra, "Au du ù ci apa bu apa wa dzu ki Nazarati waa beri baku danra Yesu ra." 68Bitrus tson'a danra ku fo yia cinna bu aji waa kuna zen raba. Ku do don pwadzu ya ki taje, se akwìn tagben da ndekuto wa kapyen. 69Nwu wa wuwa ra mbyàku ka jo nwo wana dan yi abe baa tsena bye waji ra danra, "Apa wa ci kara ci dzundzun ki finbe du." 70Kati, Bitrus ka mbyā kà tson'a. Cifo titi numa kati abe baa pantse na bye waji ra dan yi Bitrus, danra, "Acoa, ù ci dzun­ dzun ki finbe, ki cin waa au du, u ci apa wa ki Galili." 71Ku jo nwo wana dàn aki danra, "Cidon ba dia yinu, ko titi m yimi apa wa ci kara waa nina zen aji ki cin'a raba." 72Gbogbo numa akwìn tagben da ndekuto wa hwa pyinna ra. Bitrus kyepan ba aji waa Yesu ndi dan yiku danra kapyen waa akwìn ku da nde­ kuto wa hwa pyinna ra, kuri tson nutson ba ajia dzwa atsara. Avoa, ba abea hu dzu ta jinni, ku dzu ta jinni se ndekuto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\