MARKUS 15

1Mwamwa numa abyekyaa aponpon numa abe manu baa ciho, ba baco, ba baa fyen aji bu Cidon, ba pajukun badati baa na ki fin cinkwan waji, katabe kata be zen aji ki cin aji waji. Be tsere Yesu nde hwa pyen ya yi Bilatus. 2Bilatus mbyeku danra, "Au ci Akù bu Yahudawa?" Yesu danra, "Ù dan ra." 3Abe akù manu baa ciho be mbyà bo bu Yesu suu numa ki cin abu badati. 4Bilatus ka mbye Yesu aji kwan yo danra, "Ù ciu ba aji dzun wa zenzen ki cin aji baakara ba? Gon tson, ú fo abou waa pajukun hora na dan ki cin u ra." 5Kati, Yesu poanu dan aji dzun ba. Abu waji ken Bilatus nwo. 6Ko ki fin aju wani kata waa bema tsa cinkwan bu paska Bilatus ri ten nwa apa dzun waa beri con ki tan pwadzu. 7Ki fin pajukun baa ki fin tan waji ra, Barabas ci dzun­ dzun ki fin pajukun baa ndi bwan pajukun ki bye aken dzun waa be ndi nu ba baco Romawa baa sen tswen. 8Pajukun suu numa zaba ho dibe bi du Bilatus voku danra ku tsa atswi bu son tswen waa kuri tsa keke ki bye aju wani kata dede paska ra. 9Ku mbyebe danra, "Niri con jiji m ten nwa Akù bu Yahudawa yini?" 10Abu wa hwa ku dan numa ra ki cin waa ku mbyà abe akù manu baa ciho be nde Yesu yi ki cin waa bena hyu akyu baku. 11Abe manu baa ciho na dzo pajukun aji ki nu jiji be zen nde be dan yi Bilatus danra ku ten nwa Barabas pwadzu yibe zanu bu Yesu. 12Bilatus danra, "Ma ci numa m tsanini ba Akù waa ni danra ku ci Akù Yahudawa ra?" 13Be nyakyin danra be ndeku kan ki cin hin wa shon gege. 14Bilatus mbyebe danra, "Abu wa baba ke waa ku tsa?" Be nyakyin kwan yo gbangban numa ka wa kyan ka­ pyen ra danra be ndeku kan ki cin hin wa shon gege. 15Ki cin waa Bilatus na con ku tsa abu wa vya mikyin bu pajukun hora, ku fan Barabas yo, ku pan Yesu, a daku akpan, ndeku yibe jiji be ndeku ya kan. 16Abe baa nuken nde Yesu hwa pyen ya baku ki ndo wa sen tswen, ando waji beri baku dan­ ra Pretoriyan. Be ba abi bu pajukun baa nuken kata bi kwan jinni ki bye waji. 17Be ho tukpa bu pe yaku ki dia, be tan ake bu tswí nde kponku ki cin'a. 18Be jo nwo wana naku jen, bena yiku votso danra, "Nashan-yii Abagaidu Aku bu Yahudawa." 19Be nde hin na daku ki cin, be tu con taku ki di. Beka tu ben jinni ci tsadzu bena yiku hwe. 20Ki nyaken waa be sinniku, a ka tenku aji ten bu atsòn kata, be pore abu pe wa ki dia ra don, be ho tukpa bua beku yo. Be gbere ku ya jiji be ya kanku. 21Be shon cin ba apa dzun waa beri baku danra Siman wa ki Ku­ rane ra ki nyaco. Ku dzu ki hwan ka nabi ki finka. Be teku nu bayo kpo numa danra jiji ku tswan ahin wa shon gege jiji bu Yesu. Apa waji ci ata bu Iskandari ba Rufus. 22Be nde Yesu bi ki bye waa beri baku danra Golgota. Cinna bu azen waji danra, gondon wa ci tsadzu koko cin bu apa. 23Be nga jiji be yiku jape wa banban bu anab, fufu ba ahyen dzun waa beri baku danra muri, ama ku nghaa wa wawa. 24Be ndeku kan. Be da baadzwin jiji be mbyàyi baa ribi gafan tukpa bu Yesu yi dibe ra, 25Be ndeku kan dede akan tsunyo wa ponpon. 26Be tā cinna bu ada waa be dan ku da ra so dia danra, "AKÙ BU YAHUDAWA" 27Be ho baa gban co kwan dzun pyinna kan dzubye baku, adzundzunki go vo wunua, a dzundzun ki go vo wuwaa. [ 28Aji ki fín aji wa ndi kapyen danra, beri bi ndeku so tsadzu ku ci dzundzun ki fin baa tsaba don. Aji waji dzu ra.] 29Abe baa na nwadzu co ra bena sinniku na gan cinbe we yo danra, "M m hun; Au wa ndi con u dagban tan wa wa Cidon jiji u mbyā myiku ki fin anyunu tsara ra, 30nwàdzu diu dzwa jinni ki cin hin ra!" 31Abe manu baa ciho, ba abe baa fyen aji bu Ci­ don sinni Yesu, ana dan yi dibe danra, "Ku tsayi wa nwàdzu badati! Ku tsayia wa nwadzu kaa dia ba, 32Aku wa danra ku ciri Nwutsòn, Akù bu Isra'ila ra, kú dzwa jinni ki cin hin wa shon gege ra jiji i mbyà, i yi wajinderi." Abe baa be hobe kan te baku ra du, be zenku jibo. 33Dede waa anyunu tse yoba ra, afin tswen kata tsefi zan akan atsara. 34Dede akan atsara ra Yesu bānde ba akyu wa gbangban numa danra, "Eloi Eloi lama sabatani?" Cinnaa danra, "Cidon­ mi, Cidonmi, ki cin ke u fanmi vo ki di?" 35Dede waa pajukun baa pantse na bye waji ra, foku numa ra, be danra, "Ní fo kuna ba Iliya nde." 36Apa dzun nde sho ya, ya nde soso dzo bye jape anab wa nghangha nde agà sho dzo yo, nde ndafan yi Yesu jiji ku wa. Ku dan­ ra, "I eifo jiji i mbyà ko Iliya ribi tureku dzwa jinni re." 37Yesu ka mbyā bānde ba gben, ki nyaken wakara ku hun ken nwo ya Kindo. 38Atukpa wa dzo kon ge gafan fin tan wa wa Cidon ra, kyi gafan jinni ndo pyinna dzu don dzwa jinni. 39Akù bu baa nuken dzun pantse ki bye waa bena kan Yèsu kiyo ra, ku nde zoa dzwa Yesu ki cin. Dede waa ku mbyà Yesu ken nwo numa ku danra, "Ajinderi apa wa ci kara ci Nwu bu Cidon." 40Bawuwa badati na ki bye wa nana numa na wezo. Mariyamu wa ki Magadaliya, ba Solome, ba Mariyamu yo bu Yakubu wa titi, ba Yosi ki finbe. 41Dede waa Yesu ki Galili ra, bawuwa baakara na tsòku ape buju ri, be ka ci baa bàku. Bawuwa badati suu numa du bā Yesu kyen dzun bi ki Urushali-ma. 42Na dzubye ba waa anyunu ri nde nua tswa jinni numa Yusufu wa ki Arimatiya bi. Ku ci dzun­ dzun ki fin pajukun baa ri kwan cin, 43ku ci apa wa ci ba hwe ki finbe. Kati ku ci apa wana ge cin bu anyunu waa beri tsa bujube soso ki hun kapyen anyunu wa ngha nwo. Ki cin wakara Yusufu gban mikyin kaya du Bilatus a voku kwan bu Yesu yo. 44Aji waji ken Bilatus nwo waa ku fo danra Yesu hu rara, Ku ba akù bu baa nuken waji nde, a mbyeku danra, "Yesu hu ra re?" 45Akù bu baa nuken waji dan yi Bilatus danra, "A, ku hu ra," Bilatus zen nde danra Yusufu ku ya ndea kwan bu Yesu. 46Yusufu hwen akya bufyen ho kpon pu­ kan di bu Yesu, Ku nde kwan bu Yesu nde ya hwa ki fin ambi waa be ndi hwa ashi waji ki bye aban soso. Ku ganre aban dzun bi be nu shimbi waji. 47Mariya-mu wa ki Magadaliya ba Mariya­ mu yo bu Yosi, be mbyà abye waa be nde akwan bu Yesu ya hwa yo ranu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\