MARKUS 3

1Yesu kasen ya ki tan waa beri fyen aji bu Cidon kiyo. Ku mbyà apa dzun wa hu vo ki fin tan waji. 2Pajukun badati baa na fin tan waji ra, bena nwe jiji be mbyà bo bu Yesu. Ki cin wakara be ho zobe so jiji be mbyà ko Yesu ribi nwàdzu apa wa dā do waji anyunu wa ngha nwo ra re. 3Yesu dan yi apa wa dā do avo wa huhu ra danra, "Do don bi ki pyen kire." 4Yesu mbye pajukun baa na bye waji ra danra "Akake waa adon'i zen nde jiji í tsa anyunu wa ngha nwo, í tsa apa abu wa sansan re, ko í tsa apa abu wa baba? Í nwàdzu cindi bu apa re, ko í fan cindi bu apa ku jan?" Abye bà­ nde gyu, apa dzun pokaa nu zen aji ba. 5Yesu wezo mbyà pajukun hora numa, ku pe mikyin, kukà mwamwa numa mbyà cicibe, ki cin ke ba, be ci pajukun baa gban cin, bekà ci pajukun baa jan nyaco. Yesu dan yi apa wa hu vo ra danra, "U ndafan vou." Ku ndafan voa ku du wa rito bu voa waji. 6Ki cin wakara abe Farisawa do don ki fin tan waa beri kwan cin kiyo ra, be ya du abe bando bu Hiri­ dus ho nube ma dzun bé nya nyaco waa be pan Yesu be bwanku. 7Yesu ba baa bàku do don yabe ki Galili. Pajukun suu numa na bàku. Be dzu Galili bi, badati dzu ki Yahudiya bi, 8badati dzu ki Urushalima, badati dzu bye jen bu Idumiya bi, badati dzu ki bye jen go kyekye bu nu bu Urudon bi, badati dzu ki bye jen tswen pyinna baa beri babe danra Sur ba Sidon bi. Pajukun hora dzu kini dzu kini hwehwe numa bi ki bye Yesu ra ki cin waa bē fo abu waa Yesu tsa nakyen ranu. 9Yesu dan yi abe baa bàku ra danra, be ya nya akò soku yo jiji ku bi ka kiyo, ki cin waa pajukun hweku ki di kagben, beká bi piku ba, 10Abu wa tsa Yesu dan numa ra, ki cin waa ku nwàdzu pajukun baa dā do suu numa, bena nga jiji be goku vo ki dia. 11Dede waa abe jon baa baba ma mbyà Yesu numa, be dzu be jinni ki nwobe bu Yesu, na danra, "U ci Nwu bu Cidon." 12Yesu nube don gbangban numa danra beká dan yi apa dzun waa ku ci Nwu bu Cidon ba. 13Yesu ka kasen neya ki cin kwen, ku ba pajukun baa cece bandoa nde bi ki bye. 14Ku ce pajukun kwan dzun dzwe nwa pyinna bé baku ci bye dzundzun ki cin waa ku bi tsonbe ya dan aji bu Cidon. 15Ku kari yibe gben wa kan ajon wa baba pwadzu, 16Azen bu pajukun baa ku ce hora ci kara: Wa kapyen azen'a danra Siman waa Yesu ka baku danra Bitrus, 17Yakubu nwu bu Zabadi ba Yohanna nwuza bu Yakubu, Yesu ka babe danra Buwanarijis, cinna bu azen waji ciri zhenzhen bu cunyande. 18Andarawus ba Filibus ba Ba­ rtalamawus, ba Matiyu, ba Toma, ba Yakubu nwu bu Alfa­ yas, ba Tadawus, ba Siman wa nyo mikyin wa tsa bu, 19ba Yahuda Isikariyoti wa kasen bi kan apa wa nde Yesu hwen ra. 20Ki nyaken wakara Yesu do don ya ndo. Pajukun kwan mu kagben, Yesu ba baa bàku dù kabe nyaco wa ji buju ba. 21Dede waa bavyon bu Yesu fo waa pajukun kwan mu kagben Yesu dukaa nyaco wa ji buju bara, be ya jiji be ya gbere Yesu do don ki yobabe. Bena ga dan­ ra acin'a vyin pukan jinni ra. 22Abe manu baa ri fyen aji bu Cidon hora dzu wa ki Urushali-ma bi zan, be danra, "Ba'azabul ra neku ra." Badati na danra, "Yesu na kān ajon baa baba na pwadzu ki cin bu pajukun baa ci ba ajon baa baba hora ki cin waa akù bu abe jon baa baba yiku nu danra ku tsa numa." 23Yesu babe nde ku kabe nda danra, "Tsanini aku jon Shetan ribi kān dzu Shetan ba dia? 24Atsòn ma gafan dia pyinna ki fin ndegbe atsòn waji ri tsea don ba. 25Bazhenzhen ndo dzundzun ki fin ndo ma gafan nube nya cin­ cin ki fin ndegbe ando waji ri tsea ba. 26Ci numa atsòn bu Shetan ma gafan pyinna mana nuken ba dibe, atsòn waji ribi pantse kaa ba, ci ken ribi te jinni. 27Apa ri kakaa ki ndo bu apa wa sen gben ku gban ndoa ku hore tswen'a kiyo don ba, se kuma sa apa wa sen ndo waji ju hunnu kuri tsaka wa ho tswen ki ndoa." 28Yesu ka dan yibe danra "Ní kyepan waa Cidon ribi fan abu wa baba bu pajukun waa bema tsa kata ri yibe, ko bema zen aji wa baba ki nube kata Cidon ribi fan yibe. 29Ama apa wama zen tsaba Denden wa nyenye Cidon ribi zen'ande fan abu wa babaa ri yiku ba. Apa wama tsa numa kuri ci ba bo wa ci kenken." 30Yesu dan aji wakara ki cin waa pajukun badati na danra Yesu ci ba ajon wa baba ki cin'a. 31Ayo bu Yesu ba bazhenzaa bi pantse na myi, be tsontson ya baku nde. 32Pajukun suu numa ci shukwa Yesu shon dzun. Be dan yiku danra, "Mbyà ayou ba bazhenzau na mbye jiu." 33Yesu mbyebe danra. "Ayomi wani, ba bazhenzami bani?" 34Ku wezo mbyà pajukun baa shukwaku shon dzun ra ku danra, "Abayomi, ba bazhenzami na kara. 35Apa wama tsa abu wa we mikyin bu Cidon ku ciri nwuzami ba ayomi."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\