MARKUS 4

1Yesu ka jo nwo wana fyen pajukun bu ki nu teku bu Galili. Pajukun suu numa ci shu­ kwaku ki byeri ki cin wakara Yesu do don kaya ki fin akò, ku tuci jinni. Akò ki fin jape pajukun kwan na nu teku. 2Ku fyenbe bu suu numa ba anda wa kaka. Dede waa kuna fyenbe bu ra ku dan yibe danra, 3"Ni gon tson ní fo. Apa wa nane dzun pwadzu na ya jiji ku ya nya za. 4Dede waa kuna nya za ra, badati fyin dzu nya jinni ki nyaco anyi bi nwo ho ji. 5Aza badati dzu nya bye waa ajen baani kiyo ndanda ci apan go. Aza baa ko ki cin ago ra be nga pwadzu ya mwamwa numa ki cin waa ajen wa ki bye waji cia ajen wa ndanda ba. 6Dede waa anyunu tu sensen numa be hu mbyà hore don kata, ki cin waa adenbe dua ajen wa ndanda ba. 7Atswi za badati fyin dzu nya bye waa asen bwanza kiyo, Dede waa asen bwanza nga ra, ku bwan re aza don, aza mba kaa ba. 8Aza badati fyin dzu nya bye ajen wa sansan, be pwa fye hore bye, be nwa cin. Badati zan tse dipa tswanna ndo tsara, badati adipa tswanna ndo shizhen, badati zan dubu dzundzun." 9Yesu ka danra, "Apa wama ci apa wa fo tson ku fo!" 10Dede waa pajukun gafan jin­ ni, abe pajukun dzwe nwa pyinna baa bàku, ba pajukun badati baa fo Yesu, be kwan dzun na mbye Yesu jiji ku dan yibe cinna bu nda waa ku ka ra. 11Yesu dan yibe danra, "Ki byeni tanma Cidon yini ayì ki cin bu abu wa yuyu ki bye atsòn'a. Ama ki bye pajukun baa ki myi, ayì bu tsòn'a ci bye anda wa kaka, 12jiji pajukun baa ki myi be mbyà ama beká mbyàyì ba, be fo ama beká hwayi ba. In ma cia numa ba, beri pukan ya bye Ci­ don, Cidon ri fan abu wa bababe yibe." 13Yesu mbyebe danra, "Ase ni fo yini anda wa kaka wakara ba? In nima fo yini anda wa kaka waji ba, niri bi tsanini ribi fo yi anda baa kaka badati?" 14Ku danra, "Apa wa nane wana nya tswi bu ra, we dzun ba apa wari nya aji bu Cidon. 15Baa dzu nya nyaco hora we dzun ba apa wa fo aji bu Cidon ki mikyin'a gbogbo numa Shetan mwamwa numa ribi fyere aji bu Cidon waa be tà ki fín mikyinbe ra don. 16Ci nyaco dzun­ dzun ba pajukun badati be ci tsa­ dzu atswi bu wa ko ki cin ago abye waa ajen baani kiyo sansan. Ayo waa bema fo aji bu Cidon numa gbogbo numa be pan avo pyinna ba mikyin wa mbumbu. 17Aji bu Cidon waji kaa ki fin mikyinbe dzondzon ba, bema ci du anyunu pyinna numa, dede waa afyin ba aze bu fin tswen ma dube ra, mwamwa numa beri kokwi ki nya­ co bu Cidon. 18Pajukun badati ci tsadzu atswi bu wa ko ki bye waa asen bwanza na yo. Be ci pajukun baa na fo aji bu Cidon, 19ama ahwan wa gaga ki cin abu wa ki fin tswen, ba con bu dukya ba con bu badati baa ki fin tswen kà ki fin mikyinbe ji mbyàre aji bu Ci­ don don kiyo ki cin waa aji bu Cidon kúká bi mba zhenzhen ki fin mikyinbe ba. 20Atswi bu baa ko ki bye ajen wa sansan ci tsadzu pajukun baa fo aji bu Cidon pan so mikyinbe, aji waji mba zhen­ zhen, badati mba zan adipa tswan­ na ndo atsara, badati mba zan adipa tswanna ndo shizhen, badati mba zan dubu dzundzun." 21Yesu mbyebe danra, "Apa ri mu apyu ri nde atukpe bereku bà jinni ko kuri mu apyu ri nde dzo ya shi gudu re, ko kuri mu apyu ri nde tson ki don? 22Abu wama yuyu ci kuri bi pwadzudzu ki myi, abye wa yafan jinni ribi fuku hwahwa ki myi. 23Apa wama ci ba atson wa fo aji ku fo." 24Yesu ka danra, "Ní gon tson ní fo. Tswi mbò wa mbabu waa niri mba bu kiyo yi apa ra, beri mba kiyo yini numa du, har beri bi tsòni atsò ki cin'a. 25Ki bye apa wama ci ba abu ki vo beri tsòku atsò kwan yo, apa wa nyani bu ki vo, beri nya abu wa titi waa ku ci baku ki voa ra." 26Kukà danra, "Atsòn bu ndo Cidon we dzun ba apa wari nya tswi bu ki jinni. 27Ko anyunu wani kata afi ma tse, ku ya na jinni, abye ma kya ku do don. Atswi bu ri nga pwadzu, ri hwe, apa wa nya tswi bu ra ku yia abu wa tsa hunnu atswi bu ra nga pwadzu myi raba. 28Ajen ri hwa rì hunnu atswi bu ri nga pwadzu, ari hwe, ari mba zhenzhen. Wa kapyen ambwi za ri pwadzu, ri hwe gbe ase, ribi nyefin ahunnu kuri bi mba ngyiza. 29Dede waa aza ma byen ra hunnu apa ri tson baa ben za, be da za nya jinni, ayo wa ben buju mba ra hun." 30Yesu mbyebe danra, "Akake waa iri bi nde mba ba atsòn bu Cidon, Anda wa kaka wani waa iri bi ka ki cin tsòn bu Cidon. 31Atson bu Cidon ci tsadzu atswi hin dzun waa beri baku danra mustad, atswi bu waji ciri tswi bu wa zoka koke kata ki fin tswen. Apa wa tà tswi bu ri nde tswi bu mustad ri tà. 32Ma du nyunu pyinna kuri hwe kan hin wa zavo panpan ki jinni suu ka hin badati kata. Anyi baa pen don tsaka wa bi ho cinbe gòn ki nwinia." 33Yesu dan ajia yi pajukun ba anda wa kaka suu numa baa ci kara. Ku dan yi pajukun aji suu numa wa mbamba gbenbe waa be foka. 34Yesu ri zen'a aji babe numa azota ba, ma nwadzu ba anda wa kaka. Ayo waa Yesu ma ci ba abe baa bàku zo dibe kuri pofan fin aji yibe fo kata. 35Anyunu waji nyuzota Yesu dan yi abe baa bàku danra, "I ya ka akò jiji i kyan ya ki zhen" 36Abe baa bàku do don fan pajukun baa kwanna ki nu teku ra, be ya ka akò ba Yesu, be kyen dzun baku ya. Akò badati na bye waji du. 37Awocu wa ciho do, jape name na do gban fin akò, dafan titi numa waa afin bu akò ri mumu ba jape. 38Yesu ki nwo akò na ne hwa. Ku nde cin'a te bye mugu wa te cin. Baa bàku ya da dzeku, be danra, "Manu ina vò ki tanma, u gau aji dzun bara, una con jiji i huhu?" 39Yesu do don, a nya awo nde jiji awo kuká sa ba, ku kà dan yi teku danra ku pantse jinni. Awo ge jinni jape wa name ra pantse jinni. 40Ci numa ra Yesu dan yi abe baa bàku danra, "Akake tsari nina zinzin, ni cini ba wajinderi ba?" 41Kata be kata azin panbe, aji waji kenbe nwo, bena mbye dibe danra, "Apa wakara apa wani, awo ba teku ba dibe yiku hwe?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\