MARKUS 6

1Yesu do don ki bye waji kasen ya ki tswen'a. Abe baa bàku hora baku foji kyon. 2Anyunu wa ngha nwo waji ku jo nwo wana fyenbe bu ki tan waa beri fyen aji bu Cidon kiyo. Pajukun suu numa baa foku ra ci abu wa ken nwo ki byebe, be danra, "Apa wakara dù ayì wa ci kara ki bye wani? Wa­ kara ci akake waa kuna fyen? kuna tsa abu baa ci ba hwe wa kyahozo." 3Be mbye danra, "Wa­ kara cia apa wari hwa hin raba? Anwu bu Mariyamu ba nwuza bu Yakubu ba Yahuda ba Siman?" Bekà danra, "Ku cia apa waa bazhenzaa bawuwa bai ci dzun kire raba?" Be hyu akyu baku. 4Yesu danra, "Apa wama ci apa wari da don bu Cidon, ku ci ba hwe ko kini kata ma nwadzu ba ndoa, ba batsua ba fin ndoa." 5Yesu tsakaa abu wa kyahozo dzun ki bye waji ba, ama ku nde voa sen pajukun baa dā ado badati titi numa vinni, be du wa rito. 6Ci abu wa ken Yesu nwo, ki cin waa be yibe wajinderi ki byea ba. 7Ku kyen na kyen ki bye atswen baa titi badati, kuna fyenbe bu. Ku ba abe dzwe nwa pyinna hora nde, ku jo nwo wana dan yibe bé pwadzu ya myi apyinna pyinna. Ku yibe byon wa gbangban numa wa kān dzu ajon baa baba. 8Ku nube don danra beká dada nde abu dzun ya baku ba, se agà wa kyenkyon maari vinni. Ku dan beká ya ba ko buju, ko abà ko abè ki fin ndube ba. 9Bé dzo tabe, bé we buken dzundzun maari vinni. 10Yesu dan yibe danra, "A tswen waa nima ya yo, ando waa nima kà yo ni ci gban ndo waji kenken se anyunu waa nima ri do fan tswen waji ra hunnu. 11Abye wama nghani, ma gon'a tson foni ba, dede waa nima ri do don ki bye waji ra, ní pà voni ba abeni we bye waji jiji be yinu danra beri bi pan vo kwinbe." 12Ci numa ra, abe dzwe nwa pyinna hora pwadzu yana dan aji bu Cidon jiji pajukun be vyin pukan mikyinbe jinni be fan abu wa bababe jinni. 13Be kān ajon baa baba suu numa pwadzu ki cin bu pajukun beka pà pajukun baa dā ado suu numa abyu, be da nwà­ dzube. 14Akù Hiridus fo aji ki cin abu waji ki cin waa azen bu Yesu kota fye ho bye wani kata. Badati danra ci Yohanna wa tsa batisma dori pwadzu ki shimbi, ci abu wa tsa ku ci ba gben wa gbangban numa ki byea numa ra, 15Badati danra ci Iliya, badati ka danra ci apa wari da don bu Cidon tsadzu abe baa ri da don bu Cidon wa ndi gbogbo ra. 16Dede waa Hiridus fo numa ra ku danra, "Á Yohanna waa m ndi ge ken cin'a ra do ri ki fin mbi." 17Hiridus kapyen pan Yo­ hanna nde tsu ki tan. Ki bye Hiridus ku tsa abu wa ci kara numa ki cin waa kú san hwan bu Hirudiya awa bu nwuzaa Filibus. Abu wa tsa numa ra ki cin waa Hiridus fyere Hirudiya awa bu nwuzaa Filibus ban. 18Yohanna dan yi Hiridus danra kū gbekyan adon bu Cidon ki cin waa ku nde awa bu nwuzaa ban ra. 19Hi-rudiya ci ba mikyin wa pepe ba Yohanna. Ci numa ra kuna con ku bwan Yohanna, ama ku dukaa nyaco wa bwanku ba 20ki cin waa Hiridus nde Yohanna so danra ku ci apa wa ci ba hwe, kuka yinu danra Yohanna ci apa wa sansan wa ci ba mikyin wa nyenye. Ki cin wakara ku kān­ den pajukun wa tsa Yohanna bu wa baba. Dede waa Hiridus fo Yohanna na zen aji numa adia vonvon, cinna bu aji bu Yohan­ na ci abu wa kenku nwo, ama ki byea ku gon tson ba mikyin wa mbumbu. 21Nyunu dzun Hirudiya du nya­ co dede waa Hiridus kwan cin bu baco baa fo kwen bandoa, ba baco baa ki fin banuken ba baco baa sen tswen bu Galili, ki cin waa bé kyepan ba anyunu wa mbambaa. 22Dede waa anwu bu Hirudiya wa wuwa kabi ki bye cinkwan, ku gbe­ jo, ajo ra san Hiridus ba baco bandoa. Hiridus dan yi anwu wa wuwa waji danra, "U vomi abu waa uma con kata mri tsaka wa yiu abu waji." 23Kukà dan aki dan­ ra koke waa "Uma vo, mri yiu, ko uma con m gafan ajenmi ki mba­ gaga m nde go dzun yiu." 24A nwu wa wuwa waji pwadzu ya mbye ayoa danra akake san kari ku vo re. Ayoa danra, ku vo cin bu Yo­ hanna wa tsa batisma. 25Mwamwa numa ku ya ki pyen bu akù ku dan yi akù danra, "Tanma, tanma mna con u yimi cin bu Yohanna ki bye atukpe" 26Aku pe mikyin titiri ba, ama ki cin waa ku kapyen dan aki, kukà mbyà bandoa kwanna tiri ki jinni ra ku con'a wa tsaba nuge waa ku ge ba nwu wa wuwa raba. 27Mwamwa numa ku tson kahwa dzun kú ya nde cin bu Yohanna bi. Ku ya, ku ya geken cin bu Yohanna ki fin tan waa beri pan pajukun we yo ra. 28Ku nde cin bu Yohanna ki bye atukpe, nde yi nwu wa wuwa waji, nwu wa wuwa waji nde yi ayoa. 29Dede waa baa bà Yohanna fo numa ra be ya nde gangan dia ya ji ki shimbi. 30Abe baa Yesu tsonbe tson hora kasen bi ki bye Yesu. Be dan yiku abu waa be tsa, ba abu waa be fyen pajukun kata. 31Yesu dan yibe danra "Ai zo dii í ya ki bye waa pajukun babeni ki bye waji jiji í ya ngha nwo titi numa." Ki cin waa pajukun suu numa baa na bibi ba baa na yaya, ci numa ra be dukabe nyaco waa be ji buju ba. 32Be kà ki fin akò ya ki bye waa pajukun babeni kiyo. 33Waa bena ya ra pajukun suu numa mbyàbe nu, be yìbe nù be ho sho kapyenbe ri ya zan ki bye waji yi Yesu ba baa ku tsonbe tson hora. 34Dede waa Yesu bi bà jinni ba akò numa ra, ku mbyà pajukun suu numa, ci numa ra ku hwi cicibe, ki cin waa be ci tsadzu adòn baa babe cin­ do ba. Ku jo nwo wana fyenbe abu suu numa. 35Dede waa anyunu ko, abe baa bà Yesu be bi na dan yiku danra, "Abye wa ci kara ci abye waa ando baani kiyo, anyunu ko ra, 36ci numa ra, ú dan yi pajukun be gafan jinni, be ya ki fin tswen ba atswen baa titi baa na dzubye ba abye waji jiji be ya nya buju waa be ji." 37Ku zenbe nde, ku dan yibe danra, "Ani ni ya nya buju yibe." Be zen Yesu nde danra "Una con i ya hwen borodi bu nu naira dipa pyinna yibe?" 38Yesu mbyebe danra, "Ni ci ba agan bu borodi panna? Ni ya mbyà." Be danra, gan bu borodi kwan dzun tswanna ba aje pyinna. 39Yesu dan yibe danra be ci gafan dibe ndo ndo, be ci jinni ki cin byen wa tashuma. 40Ci numa be ci gafan dibe, badati zan dipa pyinna kyadzwe, badati zan dipa tswanna. 41Yesu ho agan bu borodi tswanna ba aje pyinna hora, ku nde zoa ta don, ku she Ata Cidon. Ku bu gafan borodi hora, ku nde yi pajukun baa na bàku jiji be ho gafan yi pajukun baa na jinni hora. Kukà gafan aje pyinna hora jiji ko kani kata ku du, 42Katabe kata, be ji, be zezu kenbe kenken. 43Abe baa bà Yesu do don ho tikshe, be nwo afyà buju waa pajukun hora ji dati ra, mu bye tikshe adzwe nwa pyinna. 44Ki fin pajukun baa ji buju waji bawu­ nube zan dubu tswanna. 45Mwamwa numa Yesu dan yi abe baa bàku danra be kapyen ka akò ya ki nu gobi wa ki zhen ki bahun, be ya ki Baitaseda kapyen waa ku do pajukun be gafan jinni ya ndobe. 46Ki nyaken waa Yesu do gafanbe jinni ra ku do don neya ki cin kwen yana vo Cidon ki byeri. 47Dede waa abye be zo numa akò ki fin teku, Yesu ci gondon a dzundzun'a. 48Ku mbyà­ be waa bena wa fyin ba akò wa kyankyan ki cin waa awo na yibe fyin kagben. 49Te cin byekya numa ku ya ki byebe, kuna kyenkyon ki cin jape. Kuna con ku kyen nwadzube, ama ayo waa be mbyàku na kyenkyon ki cin jape ra be da ndekuto danra ci jon. 50Katabe be mbyàku azin wa kwa­ kyi numa panbe. Ama mwamwa numa Yesu dan yibe danra, "Ní gban mikyin, nika zinni azin ba, eimi Yesu." 51Ku ka ki fin akò babe, awo ge jinni. 52Abu wa ci kara kyahobe zo kata, ki cin waa be yibe cinna bu abu waa Yesu tsa ba borodi waa ku kyan gafan yi pajukun raba, mikyinbe pyi ken jinni. 53Dede waa be kyan ya bà jinni ki Janisarati ra be gbe kobe ya sen cin von. 54Ayo waa be pwadzu ki fin akò ra, gbogbo numa pajukun mbyà Yesu ra. 55Be ho sho kaya ki bye wani kata ki fin jenbe, be jo nwo wana ho baa dā do ki bye byenabe bi ki bye waa bema fo danra Yesu ci bye waji. 56Abye waa Yesu ma bi yo kata, ko ki da, ko ki finka, ko ki fin jen wani kata, pajukun na tswan baa dā do bi we ki nu pyin, bena za nde yi Yesu jiji baa dā do hora be nde vobe go ki bye fya tukpaa. Katabe baa go vo kiyo ra, be du wa rito.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\