MARKUS 8

1Ki fin anyunu baa ci kara abi pajukun badati wa kwakyi numa bi kwan, be cibe ba buju wa jiji ba. Yesu ba baa bàku nde bi ki byea, ku dan yibe danra: 2"Mna mbyà cici bu pajukun baa kwanna kara, ki cin waa be bami ci zan anyunu atsara buju wa jiji baani. 3Mma dan yibe danra be gafan jinni ya ndobe ba ambo ki finbe, badati ribi ya kò nazan ki nyaco, ki cin waa badati dzu bye wa nana bi." 4Baa bàku mbyeku danra, "Iri tsanini du borodi ki fin hwan kire i yi pajukun baakara?" 5Yesu mbyebe danra, "Ni ci ba agan bu borodi pan­ na?" Be zen nde danra, "I ci ba agan bu borodi kwan dzun tsupyen." 6Yesu dan yi pajukun hora danra be ci jinni, ku ho borodi tsupyen hora, ku she Ci­ don. Ki nyaken waa ku she Ci­ don ra ku koken gafanbe, ku ho yi baa bàku, bé ho gafan yi pajukun. Baa bàku ho gafan jin­ ni yi pajukun kata. 7Be ci ba aje wa fefe titi numa vinni cia suu ba. Yesu she Cidon ki cin aje hora kukà dan yibe danra be ho gafan jinni yi pajukun. 8Be ji be zezu, be ho afyanu buju waa be ji dzu nya jinni hora kwan dzun mu bye atikshe atsupyen. 9Be zan pajukun dubu nyena. Yesu dan yibe danra be do don gafan jinni. 10Mwamwa numa aku ba baa bàku be kà ko ya ki bye waa beri baku danra Dalmanuta. 11Abe Farisawa badati bi, na ye yepye ba Yesu, bena con jiji be ken mba foku. Be dan yi Yesu danra bena con jiji ku tsa abu dzun wa kyahozo wa dzu bye Cidon bi. 12Yesu hunhun ki fin mikyin'a, ku danra "Ki cin ke pajukun baa tan­ ma vya aji bu abu wa kyahozo numa?" Kukà danra, "M dan yini aji wajinderi, abe pajukun baa ci kara, beri dube abu dzun wa kya­ hozo ba." 13Ku fanbe ku kà ki fin akò, ku kyan teku. 14Abe baa bà Yesu be muji waa be bi ba borodi suu be ci ba agan bu borodi adzundzun vinni ki fin akò. 15Yesu nube don danra, "Ní tsa sansan, ní wà dini ki bye yist bu Farisawa ba Hiridus." 16Abe baa bàku jo nwo wana zen aji ba dibe danra Yesu dan aji wa ci kara ki cin waa be cibe ba borodi ba. 17Yesu yì abu waa bena dan ranu, Ci numa ra ku danra "Ki cin ke waa nina zen aji ki cin borodi waa ni baniku bara? Nī hwa yini ba? Ko tanma ni ngha fo yini raba?" Yesu kà mbyebe danra, "Ni pyi kyin? 18Nī ci ba azo, ni mbyà kani bye ba? Nī ci ba atson nī fo kani aji ba? Nī kyepanni ba? 19Ayo waa m ndi bu gafan gan bu borodi atswanna jiji bu pajukun dubu tswanna, atikshe apanna waa ni nwo afyanu buju wa nya jinni mu yo?" Be danra, "Adzwe nwa pyin­ na." Yesu kà mbyā mbyebe danra, 20"Dede waa m kà bu gafan agan bu borodi atsupyen jiji bu pajukun dubu nyena hora, atikshe panna waa ni nwo fyanu buju wa nya jinni mu yo?" Be dan yiku danra, "Atsupyen." 21Yesu kà mbyà mbyebe danra, "Avo tanma ba, ni ngha fo yini raba?" 22Yesu ba abe baa bàku ya fo ki Baitaseda. Pajukun badati nde agbànzo dzun bi ki byea. Be vo Yesu jiji ku goku vo ki di, 23Yesu gbere apa waji ki vo pwa­ dzu ki finka ya ki myi. Yesu tu con taku ki zo, kukà nde voa senku ki cin'a ku mbyeku danra, "Una mbyà bye nu tanma?" 24Apa waji danra, "Mna mbyà pajukun, ama ki byemi ci tsadzu ahin na kyen ri kyon." 25Yesu kà mbyā nde voa te apa waji ki zoa. Ku pofan zoa kata, ku du bye wa mbyàmbya, ku mbyà koke kata. 26Yesu dan yiku danra, "Ú kasen yau ki ndou ri, ká kasen ya ki finka ba." Ku foji kyon'a wa yaya ki ndoa. 27Yesu ba abe baa bàku foji kyon ya ki fin tswen baa titi badati ki fin jen waa beri ba danra Kaisariya Filibi. Dede waa bena ya ki nyaco ra, Yesu mbye baa bàku danra, "Ayo waa pajukun mana zen aji ki cinmi, bena ga danra, m ci tswi apa wani?" 28Be dan yiku danra, "Badati danra, u ci Yohanna wa tsa batisma, badati danra, u ci Iliya, badati danra, u ci dzun­ dzun ki fin bàa da don bu Ci­ don." 29Yesu mbyebe danra, "Ani pa, nina danra, m ci kani?" Bitrus danra, "U ci Kiristi waa Cidon tson bi." 30Ku nube don danra, "Beka dan yi apa dzun aji waji ba." 31Yesu jo nwo wana fyen abe baa bàku abu, ku fyenbe danra, "Ci ken Nwu pajukun ribi wa fyin suu, abe baco, ba abe kù manu baa ciho, ba abe manu baa ri fyen aji bu Cidon, ri pukan nyaken yimi, beri bi bwanmi, anyunu ko dzun, ko pyinna wa hwa tsara mri do don pwadzu ki shimbi." 32Yesu dan aji wa ci kara yafan jinni jiji be fo yi. Bit­ rus gbē Yesu ya ki kankan, ku jo nwo wana be Yesu vo ki nu danra, "Ka dan numa ba." 33Yesu vyin pukan jinni numa wezo mbyà baa bàku, ku kānden Bitrus danra, "Do don kire, Shetan. Aji waa u ga ra ci abu apa, cia abu Cidon ba." 34Yesu ba pajukun kwan ba baa bàku nde bi kwan byea. Ku danra "Apa wama con wa bàmi, ku kapyen sinni dia, kukà zen nde danra, kuri bi tswan ahin wa shon gegea ba dia hunnu ku bi bàmi" 35Yesu danra, "Ki byemi, apa wama con ku kon cindia, kuri nyani cindia, apa wama nyani cindia ki cinmi, ba ki cin aji bu Cidon kuri bi du cindia. 36Akake waa apa ribi du, ku du vinni abu wa ki fin tswen kata, ama ku nyani ba cindia. 37Akake waa apa ribi hwa wari bi ken wa hwa penre cindia. 38Ko kani ki fin pajukun baa tsa abu wa baba, ba baa tsa abu dandan numa ki fin tswen jinna kata, apa wama pan tsenni mi ba ajimi, Nwu pajukun ribi pan tsennia dede waa kuma kasen bi ki fin hwe bu ataa Ata Cidon ba abe zhentsōn bu Cidon baa nyenye."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\