MARKUS 9

1Yesu ka dan yibe danra, "Ajinderi mna dan yini kara, badati kire, beri bi hube ba, se bema mbyà atsòn bu Cidon wari bi ba ahwè ra." 2Ki nyaken anyunu shizhen Yesu kyen dzun ba Bitrus, ba Yakubu, ba Yohanna, ku na pyenbe ya ki cin kwen wa gon­ gon, be fan pajukun badati ki jinni, Ayo waa be wezo mbyà Yesu numa ku vyin pukanbe jin­ ni ki zo. 3Tukpaa kasen ci mbu purututu numa, na zun nyanya numa. Apa dzun wa ki fin tswen wa tsaka wa tso tukpa ku mbu tsadzu waji numa baani. 4Abe baa bàku kwan dzun tsara hora mbyà Iliya ba Musa ba Yesu na zen aji. 5Bitrus dan yi Yesu danra, "Manu, ci abu wa sansan waa i na kire ra, san kari jiji i da apu kwan dzun atsara, wadzun ku ci buu, wadzun ku ci abu Musa, wadzun ku ci abu Iliya." 6Abu wa tsa ku dan numa ra ki cin waa azin wa kwakyi numa pan­ be, ku yia abu waa kuri bi dan ba. 7Anandi nwadzu ki cinbe anwinia bebe, akyu bu Cidon pwadzu ki fin anandi danra, "Anwu wa ci kara ci Nwu wa conconmi. Ni gon tson ni foku." 8Gbogbo numa waa bena wezo pukan jinni numa, be mbyàbe apa dzun riba, se fan Yesu dzun­ dzun'a maari vinni. 9Dede waa Yesu ba abe baa bàku dzwa gantu dzu ki cin kwen nabi ra, Yesu nube don gbangban numa danra, "Nika dada dan yi apa dzun aji ki cin abu waa ni mbyà raba; Se dede waa Nwu pajukun ma do don pwadzu ki shimbi ba cindi." 10Ki cin wakara be nde aji waji konso fin mikyinbe, be kana ga aji ki fin mikyinbe danra, "Cinna bu dodo ki shimbi ci ake hun?" 11Be mbye Yesu danra, "Ki cin ke waa pajukun baa fyen aji bu Cidon danra Iliya ri kapyen ribi?" 12Yesu dan yibe danra, "Iliya ribi kapyen jiji ku mbyāsan abu kata. Ki cin ke aji bu Cidon na danra aku wa ci Nwutsòn ki fin pajukun ri wa fyin suu numa, pajukun ribi sinni ku?" 13Yesu danra, "M dan yini Iliya bi ra, pajukun tsaku abu wa vya mikyinbe. Ci abu waa aji bu Ci­ don danra ribi tsa hun." 14Dede waa Yesu ba baa bàku atsara hora kasen bi du abe badati baa bàku ra, be mbyà abi bu pajukun suu numa kwan shu­ kwabe jinni. Abe baa fyen aji bu Cidon na ye yepye babe. 15Mwa-mwa numa dede waa abe bi bu pajukun hora mbyà Yesu ra, ci abu wa kyahozo, be ho sho yana na Yesu jen. 16Yesu mbye abe baa bàku hora danra, "Ki cin ke nina ye yepye babe?" 17Apa dzun ki finbe danra, "Manu, m nde nwumi bi ki cin waa ku ci ba ajon wa baba wa hwa yiku tsu nu. 18Ayo waa ajon waji ma neku ra, kuri yiku kokwi dzu ta jinni, afyecon ri dzu ki nua, kuri ho nyia kwa kwan dzun, adia kata ri nwenwe ndafan jinni, cia waa apa ku taben kà ba. M vo abe baa bàu jiji be kan dzu ajon waji, apa dzun wa tsaka ki finbe baani." 19Yesu zen nde aka dan­ ra, "Ani pajukun baa tanma niri yini wajinderi ba, se mma ci bani zan anukon hunnu? Atswi nyaco ke waa mri bi dzu bani?" Ku danra, "Nde nwu waji bi." 20Be nde nwu bi ki byea. Ayo waa ajon wa baba mbyà Yesu numa ra ku hwa yi anwu waji vondi, dzu ta jinni, na bon ki vivi ki jinni, fyecon dzu ki nua. 21Yesu mbye ataa danra, "Ado waji pan anwu waji avo nukon?" Ataa danra "Avo waa ku ci tiri nwu­ tishe. 22Ayo badati suu numa kuri hwa yiku ko dzu ta pyu, ba ki jape jiji ku bwan reku ya Kin­ do. Ama uma tsaka wa tsa abu dzun ki cin'a, ú mbyà cicii, u tsazai yo." 23Yesu mbyeku dan­ ra, "Ki cin ke waa u danra mma tsaka?" Apa wa ci ba wajinderi ri tsaka koke kata! 24Mwamwa numa se ata nwu da ndekuto danra, "M yi wajinderi, ama ken'a ba. Ú tsa zami yo." 25Dede waa Yesu mbyà pajukun suu numa nabi ki byea ra, ku nu jon wa baba ra don danra, "Au jon bu atsunu ba akantson, m dan yiu, u pwadzu ki fin'a, ka dada kà ki fin'a riba." 26Ajon wa baba waji kunde, da ndekuto, a hwa yi anwu waji vondi. Ki nyaken wakara ku pwadzu fanku yo. A nwu kasen ci tsadzu akwan, pajukun kata danra ku huhu ra. 27Yesu nde voa pan avo bu nwu waji, anwu pan gben vo bu Yesu ra ku kā do don pantse don. 28Ki nyaken waa Yesu do don kaya ki tan, abe baa bàku na mbyeku aji yuyu danra, "Ake tsari waa i kān kai jon wa baba ra pwadzu ba?" 29Yesu danra, "Atswi jon wa ci kara apa ri tsakaa wa kan­ ku pwadzu ba abu dzun ba, se Cidon wa vovo maari vinni." 30Ki nyaken abu wakara be do don fan abye waji jinni, be nwa­ dzu ki fín jen bu Galili. Yesu con'a waa apa dzun ku yi ba, 31Ki cin waa kuna fyen abe baa bàku danra, "Nwu pajukun ribi kà ki vo bu pajukun, beri bi bwanku, dede waa kuma hu ra, anyunu ko pyinna ko tsara, kuri do don ba cindi." 32Be hwa yibe ba cinna bu abu waa ku fyenbe raba. Bena zin azin waa be mbye sanku cinna bu aji waji. 33Be bi fo ki Kafarnahum. Ayo waa Yesu ki fin tan ku mbyebe danra, "Aji ke nina ye yepye ba dini ki nyaco ayo waa nina bi ra?" 34Be pobe nu ba, ki cin waa dede waa bena bi ki nyaco ra, bena ye yepye ba dibe danra ki finbe ra akani ciri baco re. 35Yesu tuci jinni, a ba abe dzwe nwa pyinna hora nde danra be kpasun bi goa, ku dan yibe danra, "Apa wama con ku kàn baco, ci ken ku nde dia kàn nwutishe wari wa badati kata." 36Yesu gbere nwutishe dzun bi so pyenbe, ki nyaken wakara ku nde nwu waji kasen bi so goa, ku dan­ ra, 37"Apa wama zen nde ba nwu­ tishe tsadzu wa ci kara ki fin zenmi, kuna zen nde bami. Apa wama zen nde bami, ku zen'ande bami kenken ba, ama ku kana zen nde ba apa wa tsonmi bi ra." 38Yohanna dan yiku danra, "I mbyà apa dzun na kān dzu ajon wa baba ki fin zen u. I kān den­ ku jiji kuka tsa numa ba, ki cin waa ku cia apa wa bài ba." 39Yesu danra, "Niká kān denku ba, ki cin ke ba, apa wama tsa abu wa kyahozo ki fin zenmi, kuri bi zen tsabaa zenmi mwa­ mwa ba. 40Apa wama cia apa wa zei ba, ku ci apa bui." 41Yesu danra, "Abu waa mna dan yini kara, apa wama yini jape wa wawa ki cin waa ni ci pajukun baa bà Yesu Kiristi, apa waji ri nyania vokwin'a ba ko titi." 42Yesu danra, "Anu waa apa dzun ku hwa yi nwutishe wa bàmi ku ta atsu ki nyacomi ra, sanfo waa be nde akwīn wa hwa za wa kwakyi numa nde tseku ki hwan'a, be ndeku taya fin nú. 43Avou ma hwa jiji u da aji, u ge kenku don. Nu waa ú ya ka ndo pyu ba avo pyinna, san kari u ya kà ki ndo Cidon ba avo wa ken­ ken. [ 44Ki fin pyu wakara Pajukun baa ngha Cidon ri wa fyin wa ci kenken. Shishi hora ri hube ba, beri foji dibe wa jiji, apyu ra ri den'a ba.] 45In abeu dzun ma hwa yiu tsa abu wa baba, u ge kenku ta hun. San kari ki byeu jiji u du cindi wa ci kenken ba nu waa u ya kà ki pyu ba abe pyinna ra. [ 46Ki bye wa ci kara pajukun baa ngha Cidon ri wa fyin wa ci kenken. Shishi hora ri hube ba, beri foji dibe wa jiji, a pyu waji ri den'a jinni ba.] 47Azou ma hwau jiji u da aji, u pon nwaku don. Nu waa u ya ka ndo pyu ba azo pyinna, sanfo wa ya ka ndo tson bu Cidon ba azo go dzundzun wa gbàngbàn. 48"Ki fin ndo pyu waji adzwi 'Kiyo beri hube ba, apyu waji ri den'a jinni ba.' 49"Ko kani kata beri tso nyeku ba apyu tsadzu waa beri tsa ba āmā ra. 50"Ámā ci abu wa sansan, àmá āmā ma nyani ba vya ki dia, niri tsanini mbyā sanku ri? Ní ci bye­ cu tsadzu āmā wa sansan ba dini, ni ci ba wa rito ba dini."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\