MATIYU 10

1Numa ra ku ba baa bàku kwan dzun dzwe nwa pyin­ na hora nde. Ku yibe byon àji be kan dzu jon baa pepe, bekà dàgban pajukun ki bye tswi do wani kata. 2Azèn bu baa bàku kwan dzun dzwe nwa pyinna hora ci kara. Wa kapyen Siman waa beri baku danra Bitrus, ba nwuzaa Andarawus, ba Yakubu nwu bu Zabadi, ba nwuzaa Yo­ hanna, 3Kà ba Filibus, ba Ba­ rtalamawus, ba Matiyu apa wari pan abuwe, ba Yakubu nwu bu Alfayas, ba Tadawus, 4kà ba Siman wa ci ba fi bu tswen'a ki mikyin, ba Yahuda Isikariyoti wa nde Yesu hwen. 5Abe dzwe nwa pyinna hora Yesu tsonbe tson, ku nube don danra, "Niká kà ki fin jen bu tsu dzun ba, kati, niká kà ki finka bu Samariyawa ba, 6Se ni ya ki bye bazhenzhen bu Isra'ila baa ci tsadzu adòn baa jan co ra. 7Ni mana ya nina da don bu aji bu Cidon danra agbentsòn wa ki don na dzubye ra. 8Ní dàgban baa dā do ba baa huhu, ní dà­ gban baa we kon, ní kan dzu jon pwadzu. Nī ndi du koke kata ci tsadzu vyon wa vyonvyon, ci numa nikà nde koke kata yi apa ci tsadzu vyon wa vyonvyon du. 9Niká ndè ko zinariya, ko azurufa, ko ashó wa nyonyo we ki fin nduni ba. 10Kati niká nde ndu wa gbe vo ba, niká ho bu­ ken pyinna ba, ko atabe, ko agà, ki cin waa apa wama tsa butso bé yiku buju wa jiji, 11"Finka kà ba cinda waa nima kà ki fin'a, ní nya pan apa wa ci ba mikyin wa sansan ní kà ki ndoa. Ní ci bye waji nde numa keke yaya anyunu waa niri do don. 12Nima kà ki ndo ní nabe jen kiyo. 13Bema panni vo pyin­ na ki ndo waji ní yibe ande wa sansan bu Cidon. Ama bema panbeni vo pyinna ba, ní pwa­ dzuni ba wa sansan buni. 14Kati, ando dzun ko finka dzun ma nghani, ko pajukun baa kiyo ma gonbe tson foni ba, ci numa ra ní pwadzu ki bye waji. Ní tso voni ba abeni webe ki bye waji. 15Mna dan yini aji wajinderi danra ki bye anyunu bu kwen Cidon ri hwi cici bu pajukun bu Sodom, ba Gomora ka waa ku hwi cici bu pajukun baa ki fin tswen waji. 16"Ní wezo ní mbyà m tsonni tson naya ci tsadzu àdòn naya ki fin vyinvyindzwan. Ci numa ra ní mbwà dini sansan numa tsadzu nyo, nikà ci ba mikyin wa tashuma tsadzu ahwan. 17Ní wa dini sansan ba pajukun ki cin waa beri honi ya ki pyen bu baco, kati, be kari dani gba ki fin tanbe baa beri fyen aji bu Cidon kiyo ra. 18Kati beri honi ya ki pyen bu baco, abe akù akù, ki cinmi jiji ní dan yibe aji wajinderi ki cinmi ki pyenbe kà ba ki pyen bu pajukun baa cibe Yahudawa ba, 19Ayo waa bema honi ya ki pyenbe niká geni mikyin ki cin bu aji waa niri bi zen, ko aco waa niri bi zen aji waji ba. Ki cin waa Cidon ribi yini abu waa niri bi dan waji ri. 20Ki cin waa ni cini ri baa ribi zen aji ba, ama Denden bu Atani ri zen aji nuni ri. 21"Nwuza ribi nde nwuza yi jiji be bwanku. Ata ribi tsa numa ba nwua. Zhenzhen ribi ngha ayobe, ba atabe. Beri bi tsa nya­ co waa be hobe yi jiji be bwanbe. 22Ko kani ribi nghani ki cin azènmi. Ama apa wama gban mikyin keke ya zan anyunu wa kennu kuri nwàdzu. 23Bema yini fyin ki tswen dzun ní she ya ki tswen dzun. Ajinderi mna dan yini danra kapyen waa ní bān vinni tswen bu Isra'ila kata ra áku wa ci Nwu pajukun ra ribi. 24"Nwu makaranta kaa manua wa fyenku bu ba, kati, anya kaa cindoa ba. 25Ri fye waa nwu makaranta ku bi ci tsadzu ma­ nua, kà ba nya ku bi ci tsadzu cindoa. Bema ba cindo waji zen danra Ba'azabul fyin bi mbye abe zhenzhen baa ki voa? 26"Ki cin wakara niká zinni azinbe ba, ki cin waa abu waa be be tsuken wari bi po fan'a ba, baani. 27Aji waa mna dan yini kara, ní danku ki byeya, aji waa uma fo ki bye byubyu wa byubyu ú nde dā don kiyo. 28Niká zinzin bu baa ri bwan adi ba, ama be bwan kabe denden ki fin pyu ba. 29Apa tsaka wa hwēn aja kwan dzun pyinna ki cin kobo dzun­ dzun, ama ko dzundzun ki finbe ri hua ba se atani ma zen nde hunnu. 30Numa ki byeni du, ko ngyi jin wani kata wa ki cinni Cidon hwènhwen so. 31Ki cin wakara niká zinni zin ba. Ní yinu danra ko abe aja ma Cidon con­ be fyin mbyeni ani baa ahweni kabe suu numa ra? 32"Koma kani kata wama dan aji ki pyen bu pajukun danra ku zen nde bami, ami ri dan ápa waa m zen nde baku ki pyen bu Atami wa ki don. 33Koma kani wama danra ku yìmi ba, ki pyen bu pajukun, ami ri dan ápa waa m zenmi nde baku ba ki pyen bu Atami wa ki don. 34"Niká ga danra m nde mikyin wa na jinni bi ki fin tswen ba. M̀ bimi ki cin waa m nde mikyin wa na jinni bi ba, ama m nde gisingiri bi. 35M̀ bi jiji m nde nwu dzun ba ataa tswà ze ba dibe, ba nwu wa wuwa ba ayoa, kà ba awa bu nwu dzun ba ayo bu nua. 36Aze wari du apa ri dzu fin ndoa duku. 37Apa wama con­ ka ataa ko ayoa kami, ku fyea wa ci bumi ba. Apa wama con nwua wa wunu ko nwua wa wuwa kami, ku fyea wa ci bumi ba. 38Kati, apa wama tswan'a ahin wa shon gegea ma bàmi ki nyaken ba, ku fyea wa ci bumi ba. 39Ko kani kata wama con ku du cindia kuri nyani ba cindia wajL Apa wama nyani cindia ki cinmi kuri du cindi wa ci kenken. 40"Ko kani wama panni san­ san, kuna panmi hun, kati, ko kani wama panmi, kuna pan apa wa tsonmi bira hun. 41Uma pan apa wa da dòn bu Cidon ki cin waa ku ci apa wa da dòn bu Cidon, uri bi du vokwin ci tsadzu baa da dòn bu Cidon baaji du. Kati, uma pan apa dzun ki cin waa ku ci apa wajinderi, uri bi du vokwin bu apa wajinderi waji du. 42Koma kani kata wama ko jape wa tashuma ko ki bye koko adzundzun numa ma nde yi adzundzun ki fin baa na kara ki cin waa ku ci apa wa bàmi, ajin­ deri ḿ dan yini, apa waji ri nya­ nia vokwin ba."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\