MATIYU 12

1Ki fin anyunu wa ngha nwo bu Yahudawa Yesu kyen­ kyon nari nwadzu ki fin da za dzun. Abe baa bàku nari fo mbo, ci numa ra be jo nwo wana gbeka za na dzwan. 2Waa abe Farisawa mbyà numa ra, be dan yi Yesu danra, "Wezo u mbyà ábe baa bàu, bena tsa abu wa sheshe ki fin anyunu wa ngha nwo." 3Yesu po­ fan nua dan yibe danra, "Nī fo foni aji ki fin Afa ki cin abu waa Dawuda ndi tsa ayo waa aku ba bajo kyon'a nari fo mbo raba? 4Ku kaya ki tan bu Cidon ku nde agan bu borodi bu Cidon waa be nde konso hun ra nde ji. Borodi waji ci borodi wa sheshe waa ku ji, kwan ba abe jo kyon'a kata fyea waa be ji ba, se abe von maari vinni. 5Ko ni fo foni aji ki fin Afa bu don bu Musa fo raba, bye wa tà danra, ko anyunu wa ngha nwo wani, abe von baa ri wa Cidon beri gbekyan adòn bu nwo wa ngha-ngha, ama cia abu wa sheshe ki byebe ba. 6Ci numa ra, mna dan yini danra, apa dzun wa ka tan waa beri wa Cidon kiyo ra ba hwè ki tiri. 7Akyan nima hwayi einna bu aji wakara wa danra, 'Ami mna con apa ku hwi cici bu apa ka waa ku ge bwan bupyu tson yimi.' Ma ci numa niri kyan mbyàni bo bu baa cibe ba adà ba. 8Ki cin waa Nwu pajukun ciri Cidon bu nyunu wa ngha nwo." 9Ci numa ra ku do don ki ba­ hun ku kaya ki tan dzun bube waa beri fyen aji bu Cidon kiyo. 10Apa dzun ki tiri waa avoa wa nwe. Ci numa ra, be mbye Yesu danra, ci coa waa be dàgban apa anyunu wa ngha nwo re. Bembyeku numa jiji be panku ba adà. 11Yesu mbyebe danra, "Akani ki finni wa ci ba àdòn, àdòn waji ko dzu ta fin shi anyunu wa ngha nwo kuri ngaa waa ku gbe nwaaku pwadzu ki fin shi ba? 12Apa ka àdòn ba hwe dzwa panna? Ki cin wakara shea waa apa ku tsa abu wa sansan anyunu wa ngha nwo ba." 13Ki nyaken wakara ku dan yi apa waji danra, "Ndafan vou." Ku ndafan voa? avoa waji kasen jiban jinni ci tsadzu avo wa dzun ra. 14Abe Farisawa pwadzu, bena zen aji ba dibe ki cin'a ki bye nyaco waa be bwanku. 15Waa Yesu mbyà yinu numa ra, ku do don ki bye waji. Pajukun suu numa bàku, ku dàgbanbe kata. 16Ci numa ra ku nube don danra, beka dada nde ajia dāgban nya fye ho bye ba. 17Ku tsa numa ki cin waa jiji ku zenmu abu waa be dan pwadzu ki nu bu apa wa da dòn bu Cidon waa beri baku danra Isha­ ya ra dan danra, 18"Ní mbyà anyami waa m ce. Apa wa conconmi waa mna ri mbu mikyin baku suu. Mri we muku Dendenmi ki cin'a jiji ku dan aji bu kwen yi abe tsu kata. 19Kuri gben'a nde ba, kati, kuri ndea kyua don ba. Apa dzun ri foa kyua ki nyaco ba. 20Asē wa ngha-ngha kuri te kaa ku ba. Apyù wa nari nga wa den jinni, kuri tsa den'aku ba. Kuri nga nga numa àji wajinderi ku du nwo byecu. 21Abe tsu kata ri so mikyinbe ki bye zena. 22Pajukun badati nde apa wa gbànzo dzun, kukà tsu nu, ki cin waa ku ci ba awo wa baba bi ki bye Yesu. Yesu pofanku anua yo kuna zen aji, kuna mbyà bye. 23Pajukun baa kwan ki bye waji kata anwobe ken jinni, be mbye danra, "Wakara ci nwu bu Dawuda hun?" 24Ama waa Fa­ risawa fo numa ra, be danra, "A Ba'azabul akù bu awo baa baba kata yiku ri agbentsòn waa kuri kan dzu awo baa baba hora." 25Ama Yesu yi vinni abu waa bena ga ki fin mikyinbe ranu, ci numa ra ku dan yibe danra, "Ko tsòn wa kini kata waa pajukun bua ma gafan dibe ndo pyinna mana ze dibe atsòn waji ri tsaa cin ba, kuri dzu hunhun ki jinni. Ko tswen, ko ando wama gafan pyinna na ze dibe ze, kuri tsea ki don ba. 26In Shetan mari kan dzu Shetan pwadzu, ta danra ku gafan dia ndo pyinna hun, atsòn'a ri yaa ki pyen ba, 27Ḿri ma kyan kan dzu denden baa baba hora ba gbentsòn bu Ba'azabul akù bu denden baa baba hora, abe pajukun bandoni na kan dzu bube ba gbentsòn bu kani? Ábe ba dibe ciri baa ri gafan azoji waji. 28Ama m mana kan dzu ajon baa baba baakara ba gbentsòn bu Denden bu Ci­ don, ta danra atsòn bu Cidon bira ki byeni ra hun. 29Ko kwaa apa dzun tsayi wa kaya du apa wa sen gben dzun ki ndo ku fye hore atswén don kata? Sede kuma gbanka apa wa sen ndo waji ri hunnu ku tsayi wa tseku sa jinni ku hun fye hore atswén'a don kata. 30Apa wama bāmi cia ki dzun ba, ku ci wazemi, apa wama hoa pajukun bi kwan bye dzundzun bami ba, ku ci apa wari dāgban pajukun nya hwan. 31Ki cin wakara numa mna dan yini ko tswi abu wa baba wani kata waa pajukun ma tsa, ba ko tswi aji wa baba wani kata waa bema zen Cidon ri fan yibe, ama apa wama zen aji wa baba ki cin bu Denden bu Cidon, Cidon ribi zen'ande fanku yo ba. 32Kati, apa wama zen aji wa baba ki cin bu Nwu pajukun, Cidon ri fanku yo, ama apa wama zen aji ki cin bu Denden bu Cidon, ko avo kire tanma keke ya ki pyen kire Cidon ribi fan'aku yo ba, ko nukon." 33"Uma ri con waa u du nwa hin wa sansan, ci ken u mbyāsan ahin waji, uma fan hin waji ci pe byen numa, nwa hin waji ri san'a ba du. Ki cin waa beri mbyàyi hin ki bye nwa bua. 34Ani zhen­ zhen agwa! Ani ci pajukun baa baba, niri bi tsanini ribi dan aji dzun wa dzu cin? Ki cin waa abu wa baba wa ki fin mikyin bu apa ciri abu waa kuri zen pwadzu ki nua. 35Apa wa sansan ri ga aji wa sansan ki fin mikyin'a pwa­ dzu, apa wa tsa abu wa baba ri ga aji wa baba ki fin mikyin'a wa baba ri pwadzu baba numa. 36"Mna dan yini anyunu wa kennu ko kani kata ribi dan nua ki pyen bu Cidon ki cin aji baa dán dán numa baa beri zen ra. 37Ki cin waa Cidon ri nde ajiu waa u zen ra ku fou kwen kiyo, ko ajiu waji ku hwa u nwàdzu, ko ku hwa u ko ju." 38Farisawa ba manu baa ri fyen tà yi pajukun aji bu Cidon dan yi Yesu danra, "Manu iri con u tsa abu dzun wa kyahozo í mbyà." 39Yesu dan yibe danra, "Ani pajukun baa tanma baa tsa abu wa baba ba baa yibe Cidon ba, nina con jiji m tsa abu wa kyahozo jiji ni mbyà! Ama mri tsa ta yimni mbyà ba. Se abu wa kyahozo bu Yunana apa wa da adòn bu Cidon maari waa Cidon ta yiku ni mbyà ra. 40Tsadzu waa Yunana ndi na ki fin aje wa kwakyi anyunu tsara, afitse atsara ra, ci numa aku Nwu pajukun ri na ki shimbi anyunu tsara afitse atsara numa du. 41Anyunu wa kennu waa Cidon ri fo pajukun kwen ra, pajukun baa ki Nineveh ri do don pwa­ dzu ki shimbi ki dzun ba pajukun baa tanma, beri bi tani kwen. Ki cin waa bube be fo aji bu Cidon ki bye Yunana be fan abu wa bababe jinni pukan mikyinbe bi ki bye Cidon. Ní mbyà apa wa tsa abu kā Yunana bi ra! 42Andi akù wa wuwa dzun dzu ki nyu­ nupon ki bye wa nana numa bi ki bye Solomon jiji ku fo aji wa ci ba zobyen ki nua. Anyunu wa kennu waa Cidon ri fo pajukun kwen ra wuwa waji ri do don pwadzu ki shimbi ki dzun ba ani pajukun baa tanma kuri tani kwen. Ki cin waa mna dan yini danra apa wa tsa abu ka Solo­ mon wa na akù bi ra! 43"Ayo waa ajon wa baba ma pwadzu ki cin bu apa kuri kyen bye waa jape baani kiyo, kuna nya abye wa ngha nwo ama kuri dua ba. Ki nyaken wakara 44Kuri dan ki mikyin'a danra, 'Mri ka­ sen ya ki ndo waa m pwadzu ki bye bi ra.' Se ku vyin pukan kasen ya ki bye apa waa ku ndi dzu byea bi ra, ku ya du apa waji ci tsadzu atan wa ci fin nyi waa be za sanku nyenye numa, a mbyāsan vinniku kata. 45Se ajon wa baba waji ya nyà ajon baa baba badati baa bakaku kwan dzun tsupyen bi baku ci dzun ki bye waji. Ki nyaken wakara bye­ cu bu apa waji baka wa ndi kapyen rari. Wakara ciri abu wari bi tsa ba pajukun baa baba tanma hun." 46Dede waa Yesu na dan aji ki tiri ki vo numa, bazhenzaa ba ayoa pantse myi na mbye cea. 47Apa dzun dan yi Yesu danra, "Mbyà ayou, ba bazhenzau pan­ tse na myi na mbye ceu hun." 48Ama Yesu mbye apa waji wa dan yiku danra, ayoa ba bazhenzaa na nyaku ra danra, "A kani ciri ayomi? A kani ciri bazhenzami?" 49Se ku ta vo ki di bu pajukun bua baa bàku danra, "Mbyà, ayomi, ba bazhenzami na kara! 50Apa wama tsa abu wa we hwan bu Atami ku ciri ayomi, ba nwuzami wa wunu, ba wa wuwa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\