MATIYU 18

1Dede waji abe baa bà Yesu bi mbyeku danra, "Ki ndo tsòn bu Cidon ki don akani ciri baco wa ba hwe kari kata kiyo?" 2Yesu ba nwutishe dzun wa titi numa nde, yiku pantse pyenbe. 3Ku danra, "Mna dan yini aji wajinderi byenbyen numa, nima pukanni mikyinni ni ci tsadzu nwutishe wa titi ba, niri kani ki ndo Cidon ki don ba. 4Apa wama sinni dia nde cin'a na jinni ci tsadzu nwutishe wa ci kara ku ciri apa wari ci ba ahwè kari kata ki ndo Cidon. 5Apa wama pan nwutishe wa titi tsa­ dzu wa ci kara ki bye azènmi, apa waji na panmi hun. 6"Ki fin baci baa titi baa yi wajinderi ki byemi tsadzu wa ci kara, apa dzun ma hwa adzun­ dzun ki finbe ma tsa abu wa baba kasen ba nyaken ki bye nyacomi, sanfo waa be nde akwīn wa hwa za tse apa waji ki hwan be ndeku taya ki fin zo dzon bu teku. 7Ḿm̀ hun bu fin tswen! Ki cin waa abu badati nayo baa ri hwa pajukun ri kas­ en ba nyaken ki bye nyacomi! Abu baakara ribi tsa numa ajin­ deri, ama apa wari gbe abu wa­ kara hwa ra, Ḿm̀ hun'a! 8"In avou, ko abeu ma hwa u kasen ba nyaken ki nyaco bu Cidon, u ge kenku ta hun. San kari u du cindi ba abe dzundzun, ko avo dzundzun, nu waa ukà ki pyu wari den'a jinni ba, ba abe pyinna ko avo pyinna. 9Azou go dzun ma hwa u kasen ba nyaken ki nyaco bu Cidon, u pon nware azo waji taya hun. San kari u du cindi ba azo go dzundzun, nu waa u ya ka pyu ba azo go pyin­ na ra. 10"Ní mbyà baci baa titi hora sansan, niká sinni ko dzundzun ki finbe ba. Mna dan yini kara ko dede wani zhentsōn bube na konbe ki pyen bu Atami Cidon wa ki don. 11M dan numa ki cin pajukun baa yibe Cidon ba, Nwu bu pajukun bi ki cin waa jiji ku nwàdzu abu wa jan, 12"Apa dzun ma ci ba àdòn adipa tswanna, a dzundzun ki finbe ma jan, buni ga danra, kuri tsanini? Kuri bi fan'a àdòn a dipa nyena kyadzwe nwa tsunyo hora jinni ku ya nya pan adzun­ dzun wa jan ra ki hwan ba? 13Kuma nya fyoku, mna dan yini kara, kuri mbu mikyin cia wa dandan ki nu ba, ki cin àdòn dzundzun wa jan ku nya fyoku ra, kā adipa nyena kyadzwe nwa tsunyo baa janbe bara ri. 14Ci numa Atami Cidon ri con'a waa ko dzundzun ki fin baci baa titi baakara ku tsaba jinni ba. 15"Nwuzau ma tsau abu wa baba, u ya duku, u ta yiku adàa, ani zo dini pyinna vinni. Kuma gon tson fo ajiu, ù nya panku kasen bira hun! 16Ama kuma nghaa wa gon tson fou, ú nya apa dzun ko apa pyinna kwan diu ya duku, ki cin waa ko aji wani ki yobani apa pyinna ko a tsara ma fora hunnu beri dan gafan zo aji waji byenbyen. 17Kuma gon'a tson foni ba, ú ya dan yi baco bu pajukun bu Yesu. Avo tanma, kuma gon'a tson fo baco hora ba, ni ndeku so tsadzu apa wa yia Cidon ba, ko apa wa pan buwe. 18"Mna dan yini, ajinderi abu waa nima zenni nde baku ki fin tswen wakara ba, Cidon ri zen'ande baku ki don ba du, abu waa nima zen nde baku ki fin tswen wakara ra, Cidon ri zen nde baku ki don du. 19M kana dan yini kwan yo, apa pyinna ki finni ki tswen ma zen nde ho nube kwan dzun vo Cidon koke kata waa niri con, Atami wa nadon ri yini yiyi. 20Abye waa apa pyinna ko atsara ma kwan kiyo ki bye azènmi mri babe ci byeri." 21Bitrus bi mbye Yesu danra, "Cindo, nwuzami ma tsami abu wa baba dzwa panna m fan yiku, ko m fan yiku dzwa tsupyen?" 22Yesu dan yiku danra, "Cia dzwa tsupyen maari vinni ba, ama ú fan yiku dzwa tsupyen ndo dipa tsara kyadzwe. 23Ki cin waa atsòn bu Cidon we dzun ba akù dzun wari con ku hwèn abèa waa kuna bà zhen nyaa ki cin ku mbyà. 24Waa ku tsa numa ra, ku mbyà kuna bà anyaa dzun aton ki cin suu numa cia wa dan aji dzu yo ba. 25Anya waji tsakaá wa hwa ton waji ba, se cindoa dan yi anya badati hora danra, 'Ní panku ya hwen, ba bazhenzhen'a, ba awaa, ba atswén baa ku ci baku kata jiji m du abèmi.' 26Se anya waji dzu be jinni ki pyen bu cindoa na voku danra, 'Cindo, ú gban mikyin bami, mri hwau ton u kata.' 27Cindoa hwi cicia se ku fan aton waji yiku kata. 28"Waa anya waji pwadzu ya, ajoa anya dzun waa kuna baku ton titi numa vinni se ku tswa panku ki fu gangan numa danra, 'Hwami atonmi mwamwa numa.' 29Se ajoa ra tu ben jinni ki pyen'a na voku, 'Ú gban mikyin bami, mri bi hwau aton waa una bami ra.' 30Se anya ra zen'a nde ba, ku panku tsu ki tan kon dan­ ra, se ku hwa vinniku aton'a kata. 31Se abe nya bajoa badati mbyà numa mikyinbe tsaba jinni, se be ya ki bye cindobe ya dan yiku abu waa apa wakara tsa ra kata. 32Se cindobe ba anya waji nde bi ki pyen'a a dan yiku dan­ ra, 'Au apa wa baba! Dede waa ù vomi ra, m fan atonmi wa ki cin u ra yiu kata. 33San kari waa au du, ú hwi cici bu jou wa tsa anya ra tsadzu waa m hwi cici buu raba?' 34Cindoa ngongo ken ra, ku ndeku kwa pajukun baa ri tà apa fyin ki vo, jiji be taku fyin ku hwa vinni aton wa ki cin'a ra kata. 35Wakara ciri nyaco waa Atami Cidon wa ki don ri tsa bani hun, in nima fanni abu wa baba bu nwuzani ma yiku ba mikyinni kata ba."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\