MATIYU 19

1Waa Yesu dan vinni cinna bu aji baakara ku do fan Galili kyan anu bu Urudon ka­ sen ya ki Yahudiya. 2Pajukun suu numa na bàku ki nyaken, pajukun baa dā ado ku nwà­ dzube ki bye adobe. 3Abe Fari­ sawa hora bi ki byea bi ken mba foku ko kuri bi dan daa aji dzun ki nua re. Be mbyeku danra, "Ko ci coa ki bye adòn waa apa ku ka aben bu awaa ki bye tswi nyaco wani kata waa kuma con?" 4Yesu mbyebe danra, "Ni hwèn foni aji wakara ki fin Afa bu Cidon fo raba? Andi gbogbo waa Amà ndi mà abye wa ki don ba abye wa ki jinni ra ku mà wunu ba wuwa." 5Kuka danra, "Wakara ciri abu wa hwa waa wunu kú fan ataa, ba ayoa kú bā awaa ci dzun ba dibe, abe pyinna hora be kan awidi dzundzun ra. 6Be cibe pajukun pyinna ba, ama be ci apa dzundzun. Apa baa Cidon ma hobe tse kwan dzun ba dibe ra, apa dzun kuká gafanbe ba." 7Abe Farisawa hora mbyeku danra, "Ma ci numa ake tsari Musa danra apa ku ge afa bu aben wa kaka yi awaa, ku fanku jinni?" 8Yesu dan yibe danra, "Abu wa tsa Musa zen nde yini nu ní bwan aben bu wuwa ra, ki cin waa ni gban cin kagben, ama ndi cia numa andi gbogbo ba. 9Ci numa ra mna dan yini ko apa wani kata wama pan'a awaa àmà kuna tsa aso ba awunu dzun ba, kuma bwan aben bu awaa, kuma yà ban awuwa dzun bi za yo, kuna tsa aso ba awuwa bu apa dzun hun." 10Abe baa bàku hora dan yiku danra, "In aji bu wunu ba awaa ma ci numa san kari waa apa kuká bàn aben ba." 11Ama Yesu dan yibe danra, "Pajukun badati ki tiri ri gban kabe mikyin be cika numa ba, se apa waa Cidon ma ceku danra ku ci numa. 12Nyaco na atswi tswi waa apa ri ban'a wuwa ba. Badati be mbabe abukube huhu numa dzu fin bi, badati pajukun canbe cancan, badati dàn gere dibe so numa jiji be tsa butso bu Cidon bé gbe pajukun bi bye Cidon. Se apa wama gban kà mikyin wa tsa numa ku tsaa." 13Pajukun badati ho baci baa titi numa bi ki bye Yesu jiji ku senbe vo ki cin ku pya Cidon webe yo. Ama abe baa bàku hora kan pajukun baaji sho. 14Yesu danra, "Ní fan baci baa titi jinni, niká kanbe sho wa bi byemi ba, ki cin waa ndo tsòn bu Cidon ci jiji tswi baakara numa." 15Ku senbe vo ki cin ku do fan abye waji. 16Anyunu dzun apa dzun bi ki bye Yesu a mbyeku danra, "Manu, abu wa sansan ake waa mri tsa hunnu m du cindi wa ci kenken?" 17Yesu mbyeku danra, "Ake tsari una mbyemi aji ki cin abu wa sansan? Ápa dzundzun maari ciri wa sansan. Uma con u du cindi wa ci kenken, ú kon adòn bu Cidon." 18Apa waji mbyeku danra, "Ádòn baa kini?" Yesu dan yiku danra, "Ka bwan apa ba. Ka nya awa bu apa ba. Ka vyi vyu ba. Ka ge aji be apa dzun ki nu ba. 19U yi atau ba ayou hwe. U con ko kani kata tsadzu waa una con diu ra." 20Se nwu mafan ra dan yiku danra, "Avo ndi gbogbo mna kon adòn baakara kata, Abu wa dati waa mri tsa ki fin'a ci kake?" 21Yesu dan yiku danra, "Uma con u tsa vinni koke kata wa we hwan bu Cidon, se u ya ho abu baa u ci babe kata hwen u ho abè waji gafan yi pajukun baa tsa hwen, a hunnu uri du dukya ki ndo Cidon, ki nyaken wakara ú hun bi bami," 22Waa nwu mafan waji fo numa ku do fanku ba mikyin wa pepe, ki cin waa ku ci ba abu ki voa suu. 23Yesu dan yi abe baa bàku danra, "Mna dan yini aji wajinderi ci ba afyin apa wa sen abu ki vo, ku ka ki ndo tsòn bu Cidon ki don. 24M kàri dan kwan yo yini, apa wa ci ba dukya ri kà tutu ki ndo Cidon kári waa rakumi ku ka pwadzu ki pyo bu abongyi." 25Waa abe baa bàku fo aji wakara numa anwobe ken jinni avobe ba abebe hu ta jinni. Be mbyeku danra, "Ma ci numa akani ribi nwàdzu ri?" 26Ama Yesu webe zo numa ku dan yibe danra, "Wakara ki bye pajukun nyaco baani ama ki bye Cidon nyaco ciyo waa ku tsa­ ka koke kata." 27Bitrus dan yi Yesu danra, "Ú mbyà, i fan koke kata jinni i bi bàu, iri du kake?" 28Yesu dan yibe danra, "Mna dan yini aji wajinderi ayo waa fin tswen kata ma vyin pukan kan wa ripye ra, Nwu pajukun ma nda wea tu ki bye adudu bu amà wa ba hwe ra, ani baa bàmi hora niri bi ci bye dudu bu amà wa ba hwe adzwe nwa pyinna, ní tsa tsòn ki cin bu atsu bu zhenzhen Isra'ila dzwe nwa pyinna hora. 29Apa wama fan ndoa jinni, ko bazhenzaa bawunu, ko bazhenzaa bawuwa, ko ataa, ko ayoa, ko bazhenzhen'a, ko adaa ki cinmi kuri du abu ka wa ndi kapyen ra hwehwe numa ku kari du cindi wa ci kenken ko nukon. 30Ama pajukun hwehwe numa baa ndi ciri baa kapyen beri kasen kan baa ki nyaken, pajukun baa ki nyaken kasen ri kan baa ki pyen."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\