MATIYU 25

1"Anyunu wa kennu wari bi ra atsòn bu Cidon ri we dzun ba aji bu zhen mafan bawuwa kwan dzun dzwe baa mu pyù pwadzu jiji be ya shon anu bu akishe ki nyaco. 2Ki fin zhen mafan bawuwa dzwe baaji hora, baa byenzo ki finbe ci tswanna, atswanna ki finbe ci baa jeje. 3Atswanna baa jeje hora be ho abu baa mu pyube, ama be ndebe abyu ba. 4Ama tswanna baa byen­ zo hora ho abu baa mu pyube beka nde byu ki bye turubasa kwan yo. 5Anù bu akishe ra ndà ki di, ku bia mwamwa ba, se be fyen aná, aná bwan janbe kata. 6"Se afitse tse atsu mbagago, be fo nde ba gben numa danra, 'Nù bu akishe bi ra, ní pwadzu ya shonku ki nyaco!' 7Zhen mafan bawuwa hora kata do mbyāsan abu wa mu pyube. 8Se zhen mafan bawuwa baa tswanna baa jeje hora vo baa tswanna baa byenzo hora danra, 'Ní pyi abyuni ra titi numa yii ba? Apyu bui na nga wa denden ki jinni.' 9Ama atswanna baa byenzo hora ngha bá jinni, danra, 'Abyu waji ri ken'i bani ba, ni ya ki ti, ni ya mba buni kiyo.' 10Kapyen waa atswanna baa jeje hora be ya zan ki ti be mba byu be kasen bi ra, anù bu akishe gban zan ra gbogbo! Zhen bawuwa baa kwan dzun tswanna baa byenzo hora mu san pyube vinni kata ba anù bu akishe kyen dzun kaya ndo, ki nyaken wakara se anù bu akishe tsuken nu nyakyon ndo. 11"Ki nyaken wakara se zhen mafan bawuwa baa kwan dzun tswanna baa jeje hora hùn còn­ còn bi bube ri, na danra, 'Cindo, Cindo u pofan'i nu nyakyon yo.' 12Ama ku dan yibe danra, 'Mna dan yini aji wajinderi m yi fomni fo raba.' 13Ní nwe cinmi nwenwe ci, ki cin waa ni yìni anyunu ko ayo waa mri kasen bi ba. 14"Anyunu wa kennu we dzun ba apa dzun wa ya kyon ki bye wa nana numa. Kapyen waa ku do fan ndo, ku ba zhen nyaa hora nde bi gafan tswén'a kata kwabe ki vo jiji be dzwaku zo kiyo dede. 15Ku gafan abè waa ku ci baku yibe ken cin dibe kata. Wadzun ku yiku andu dipa tswanna, wadzun ku yiku andu dzwe, wa kwan tsara ra ku yiku andu tswanna. Ko kani ki finbe kata ku yiku abè mbamba nu gben'a waa ku za pukan vo kiyo, a hunnu ku do fanbe yaa kyon ri. 16A nwu nya waa be yiku andu dipa tswanna ra gbogbo numa ku za pukan vo baku ra, ku du jape ki cin'a ba ayobe waa be yiku ra mba dzun. 17A nwu nya wa kwan pyinna ra du, vyin pukan vo ba bua numa, ku du jape ki cin'a ba ayobe waa be yiku ra mba dzun. 18Ama a nwu nya wa kwan tsara waa be yiku abè ndu tswanna vinni ra, ku kashi nde abè waji jiya yo, ku nde abè waa cindoa yiku ra yu. 19"Cindobe waji kasen dzua kyon bi mwamwa ba, Anyunu waa ku kasen bi ra, ku yi zhen nyaa bé hwèn abè ta yiku ku mbyà. 20A nwu nya waa ku ndi yiku andu dipa tswanna ra, biku ba andu dipa tswanna ki cin'a a dan yiku danra, 'Cindo, andi u yimi andu dipa tswanna, mbyà m vyin pukan vo baku, m du dipa tswanna ki cin'a ci kara.' 21Cin­ doa dan yiku danra, 'M hun! Au ra, u ci anya wa sansan, wa tsa abu ndafan jinni. M yiu abu titi numa vinni u so hwan kiyo tsaku ndafan jinni sansan numa. Tanma ra, mri yiu abu dzun wa kwakyi numa. U kabi ci ndomi jiji i mbu mikyin ki dzun.' 22Se a nwu nya wa kwan pyinna waa cindoa yiku andu dzwe ra, bi ki pyen'a danra, 'Cindo, andi u yimi andu dzwe, ú mbyà m du andu dzwe ki cin'a ki kara.' 23Cindoa dan yiku danra, 'M hun! Au ci anya wa sansan, wa tsa abu ndafan jinni, m yiu abu titi numa vinni, u so hwan kiyo tsaku ndafan jinni san'a sansan numa. Tanma ra, mri yiu abu wa kwakyi numa. Ú kabi ki ndomi jiji i mbu mikyin ki dzun.' 24Se a nwu nya wa kwan tsara waa cin­ doa yiku andu tswanna ra, bi tu ben jinni ki pyen bu cindoa a danra, 'Cindo, m yinu danra, u ci apa wa tsa tuji, uri ben aza ki bye waa ù tau za kiyo ba, uri gaho buju ki da kwan dzun, buju waji ù tau riba. 25M zinzin u, m nde abèu yu sou yo ki tiri ki jinni, pan abèu ki kara.' 26Se cin­ doa dan yiku danra, 'Au ra, u ci anya wa baba, adiu zen'a hwen ba! Ù yinu danra, mri ben aza ki bye waa m tami riba, mri gaho buju ki da ki bye waa m tami buju kiyo ba. 27Numa ra san kari ùrí ndi nde abèmi yi pajukun badati be vyin pukanmi vo baku, dede waa m kasen bi ra, mri kyan du jape ki cin bu ayo bèmi. 28Tanma ní pan fyere abèmi ki voa don ní nde kwan apa wa sen andu dipa pyinna kyadzwe ra yo. 29Ki cin waa apa wama ci ba abu, beri kwanku abu kiyo hwe­ hwe numa nwadzudzu, ama apa wama cia ba abu ba, abu wa titi waa ku ci baku ra beri gbe fyere don. 30Ní pan anya wa dán wa kara taya ki fin bye wa na tsuken jinni, ku ci bahun kú kundekuto dzwān nyi ki bye.' 31"Anyunu waa aku Nwu bu pajukun ribi ki bye hwe bu atsòn, ba zhentsōn'a hora kuri nda wea ki bye adudu bu amà. 32Tswi pajukun baa ki fin tswen wakara kata ki cincin ribi kwan ki pyen'a kuri gafanbe jinni ndo pyinna, ci tsadzu apa wa pyu abupyu, ri gaf­ an adòn ba abyín ki cincin ra. 33Kuri ho adòn so vo wunu, kuri ho abyín so vo su. 34Ki nyaken wakara, aku wa ci Akù, kuri dan yi baa ki vo wunua ra danra, 'Ní bi, ani pajukun baa du wa sansan bu Atami Cidon, ni bi ka ki ndo Cidon ki don, waa ku ndi mbyā soni yo avo waa be ndi màbe abye wa ki don, ba abye wa ki jinni raba. 35M dan numa ki cin waa ayo waa ambo ndi bwanmi, ni yimi buju m ji; ayo waa mbojan ndi bwanmi ni yimi jan m wa; ayo waa m ndi kani kyon ni panmi vo pyin­ na sansan numa. 36Ayo waa àyò ndi yàmi, ni dzemi tukpa yo; ayo waa m dā ado na jinni, ni bān bi nami jen; ayo waa be panmi hwa tan, ni bān bi mbyàmi' 37"Ki nyaken wakara pajukun baa ri tsa abu wa we mikyin bu Cidon ndafan jinni sansan ra, ri mbyemi danra, 'Cindo, a dede wani waa i mbyà mbo na bwan u, i yiu buju u ji, ayo wani waa mbojan na bwan u, i yiu jan u wa? 38Ayo wani waa i mbyàu ci akyon i pan u sansan? Ayo wani waa i mbyà àyò yau, i dzeu tukpa? 39A dede wani waa i mbyàu u dā ado na jinni, ko be pan u hwa tan i ya nau jen?' 40Ajinderi, ami wa ci Akù, mri dan yibe danra, 'Ko ayo wani kata waa ni ndi tsaza apa wa yi wajinderi ki byemi, ko apa waji ma ndi cia ba hwe dzun ko titi numa ba, ni ndi tsazaku yo, ni tsami hun.' 41"Ki nyaken wakara mri dan yi pajukun baa ki vo sumi hora dan­ ra, 'Ní gadi bami, ni ci pajukun baa ndeya bu Cidon panni, ní kaya ki fin pyu wari den'a ba. 42Ki cin waa ambo ndi na bwanmi ra, ni yimi buju m ji ba. Ambojan ndi na bwanmi ni yimi jan m wa ba. 43M ndi bi kani kyon ni dzemi tukpa yo ba, ado dami, be panmi hwa tan ni bān bi mbyàmi ba.' 44Abe ma ki nyaken wakara beri danra, 'Cindo, a nukon i mbyà ambo na bwan u, ko ambojan, ko ù bi kai kyon, ko àyò yau, ko ado dau, ko be pan u hwa tan i hwai ceu ba?' 45Ki nyaken wakara, aku wa ci Akù, kuri dan yibe danra, 'Mna dan yini aji wajinderi byen­ byen ko dede wani kata waa ni ndi tsazani apa wama yi wajinderi ki byemi ba, ko apa waji ma cia ba hwe ko titi numa ba ni ndi tsazani ku yo ba, ci mi waa ni ndi ngha hun!' 46Ani baa tsa abu wa­ kara niri ka ki fin pyu wari den'a jinni ba, ama pajukun baa tsa abu wa sansan we hwan bu Cidon ndafan jinni ra, beri du cindi wa ci kenken."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\