MATIYU 26

1Ki nyaken waa Yesu zen vinni aji baakara kata ra, ku dan yi abe baa bàku danra, 2"Nī yinu danra dati anyunu pyinna waa beri ji Paska. Anyunu waji beri pan Nwu bu pajukun yi pajukun beri ndeku kan ki cin hin wa shon gege." 3Se abe von baa ciho, ba baco bu Yahudawa ho dibe ya kwan ndo Kayafas acin bu abe von kata. 4Be ho nube ma kwan dzun kata waa be tsa aroho be pan Yesu be bwan reku pajukun beká yì ba. 5Ama be mbyà san'a waa be bwanku anyunu cinkwan ba, ki cin waa pajukun beká gbe aken hwa ba. 6Ayo waa Yesu ci ki ndo Siman wa we akon ki Baitanya, 7se wuwa dzun bi ki bye Yesu, ku nde turubasa bu abyu wa nufyin wa sansan wa ci ba abè cia wa dandan ba, we Yesu ki cin ayo waa ku ki kwe nari ka agbu ki vo. 8Abe baa bàku mbyà abu waa wuwa ra tsa ra, be ngongo, be danra, "Ki cin ke ku nde abyu wa ba abè hwea hwea numa tsaba jinni numa? 9San kari beri kyan nde abyu ra hwén­ hwèn beri kyan nde abè yi pajukun baa tsa hwen." 10Yesu yì abu waa bena dan ba dibe ranu, se ku mbyebe danra, "Ake tsari nina tsa awuwa wakara numa, ní fanku jinni, abu waa ku tsa ra ci abutso wa sansan waa ku tsa yimi. 11Ko ayo wani kata pajukun baa tsa hwen bani ci tiri dzun ki fin tswen wakara, ama bumi mri bamni ci dzun keke yaya ba. 12Abyu wa nufyin wa sansan wakara waa ku nde wemi ki cinmi ra, ku mbyāmi adi aki waa beri ndemi ji ki shimbi. 13Mna dan yini aji wajinderi ko abye wani kata ki fin tswen waa beri dan yi pajukun Aji wa San­ san wakara, beri gbè aji ki cin abu waa wuwa ra tsa ra, jiji be kyepan baku." 14Ki nyaken wakara adzun­ dzun ki fin dzwe nwa pyinna baa bà Yesu hora, waa beri baku danra, Yahuda Isikariyoti ya ki bye ábe von baa ndanda, 15Ku mbyebe danra, "Waa mma nde Yesu dzoni ki vo, niri hwami panna?" Se be yiku azurufa didzun kyadzwe. 16Pan kire ya pyen ri Yahuda na nya waa ku tesu Yesu dzobe ki vo ri. 17Anyunu wa kapyen wa kwan cinkwan bu Yahudawa waa beri kwan ki bye dzundzun wa ji bo­ rodi wa gbugbu, se abe baa bà Yesu bi ki byea a mbyeku danra, "A bye wani waa una con i mbyā buju paska sou kiyo?" 18Yesu dan yibe danra, "Ní ya ki finka ki bye apa dzun, ní dan yiku danra, 'Manu bui danra, anyunu bua mbamba tiri ra waa aku bai baa bàku í ji paska ki bye dzun­ dzun ki fin ndou.'" 19Abe baa bàku hora be tsa numa ci tsadzu waa Yesu dan yibe be tsa ra, be mbyā buju bu paska kiyo. 20Anyuzota Yesu ba baa bàku dzwe nwa pyinna hora tuci ki dzun, 21na dzo vo ki dzun ji buju paska, Yesu dan yibe danra, "Mna dan yini aji wajinderi adzundzun ki finni ri ndemi ri hwen yi pajukun baa zemi." 22Mikyinbe tsaba jinni kata, be gagaga kyahobe zo. Be mbyeku ate ba ate ken cin dibe danra, "Cindo, ko ami ho?" 23Ku dan­ ra, "Apa wana nde voa dzo dzun bami ki bye atukpe kara ciri apa wari ndemi hwenji. 24Aku Nwu pajukun kuri hu ci tsadzu waa be ta ki bye Afa ki cin'a ra. Ama apa waa beri bà dzu dia hunnu ri du nyacon'a ra, Ḿm̀ hun'a! San kari beri kyan ká mbabe apa waji ba!" 25Yahuda apa waji wa ndeku hwenji ra mbyeku danra, "Ko cimi ho Cindo?" Yesu dan­ ra, "Ù dan ra." 26Ki bye ayo waa bena ji buju numa, se Yesu nde agan bu bo­ rodi, ku mbu mikyin yi Cidon, ku koken gafanku yi baa bàku dan­ ra, "Wakara ci awi dimi, ni nde ni dzwan." 27ku nde avyé ki voa tan don, ku za nde yi Cidon ku nde yibe ku danra, "Katani ni wa, 28ci asami bu nuge wa gege waa mri nde we jinni jiji Cidon ku fan abu wa baba bu pajukun hwehwe numa yibe. 29Mna dan yini aji wajinderi pan kire jinna ya pyen mri wami jape bu anab riba, keke ya zan anyunu wa hun waa mri bi wa byōn'a bani ki dzun ki ndo tsòn bu Cidon ki don." 30Ki nyaken waa be tsò vyon dzun numa, be do don neya ki cin kwen Zaitun. 31Se Yesu dan yibe danra, "Ki fin afitse wa jinna ra, niri she gafan jinni kata ri fanmi jinni ci tsadzu waa Cidon ndi dan ki fin Afa danra, 'Mri da bwan apa wa za àdòn, àdòn ri she gafan jinni nya cincin.' 32Ama ki nyaken waa Cidon ma ba domi pwadzu ki shimbi, mri kapyenni ri ya ki Galili." 33Ama Bitrus dan yiku danra, "Ko pajukun kata ma she gafan jinni fan u jinni, ami ri she yami m fan u jinni ba ko titi." 34Yesu dan yiku danra, "Mna dan aji wajinderi, afitse wa jinna ra, ávo waa akwìn ngha daa nde­ kuto raba, uri danra u yimi fo raba, uri dan numa sen diu dzwa tsara." 35Bitrus dan yiku danra, "Mri tson kami danra, m yiu ba. Ko uma huhu mri bau hu dzun." Abe baa bàku hora kata dan numa du. 36Yesu ba abe baa bàku ya ki bye dzun waa beri baku danra Jestamane, se ku dan yibe danra, "Ní tuci bazomi kire, mri ya ki bahun m ya vo Cidon." 37Ku nde Yakubu ba Yohanna zhenzhen bu Zabadi, Bitrus du baku kyen dzun ya. Yesu pe mikyin, mikyin'a kata nu kwan jinni. 38Ku dan yibe danra, "Mikyinmi pe tsadzu mri huhu ra. Ní tuci kire riju bàzomi." 39Ku kpasun ya titi numa ku tu ben jinni nde cin'a dzwa jinni vo Cidon danra, "Ata uma zen nde, u fan avyé wakara ku nwādzu ba cinmi, ama ká bà ajimi ba, se abu waa uma mbyà san hwan u." 40Ayo waa ku kasen bi ki bye waa baa bàku kwan dzun tsara nayo ra, ku bi dube be foji aná wana nana. Se ku mbye Bitrus danra, "Ake tsari ni ci kàni riju bāmi ko titi numa ba? 41Ní ci, nina nwe cin bu abu wari tsa, nina vo Cidon, ki cin waa niká bi ko ki bye tswe bu Shetan ba. Mikyin zen nde ra, ama adi zen 'a nde ba." 42Kukà kasen ya ki bye waa ku kyan vo Cidon kiyo ra ku danra, "Ata nyaco dzun ma baani waa afyin wakara ku nwādzu ba cinmi, ma ci ken m wa, abu waa uri con ku tsa numa," 43Ku kasen bi dube be foji aná wana nana, aná yi azobe kata ndàndá. 44Se Yesu do don fanbe jinni ya vo Cidon wa kwan tsara ci tsadzu waa ku kyan kapyen vo ra. 45Se ku kasen bi bye abe baa bàku ra, ku dan yibe danra, "Nī foji anani wana nana har tanma, nina ngha nwo dini? Ní mbyà ayo waa beri nde Nwu pajukun dzo pajukun baa baba ki vo mba ra tanma. 46Ní do don, i yai ri, mbyà apa wa ndemi hwen ra na dzubye ra." 47Dede waa Yesu na dan aji waji ngha bàa nde raba ma Yahuda zan ra. Ku ci dzundzun ki fin abe baa bà Yesu dzwe nwa pyinna hora, Pajukun suu numa baa mbe gisingiri, ba acukon ki vobe ba Yahuda kyen dzun bi. Abe von baa ciho ba baco Yahudawa gbè pajukun baakara ri bi jiji be bi pan Yesu. 48Apa wa nde Yesu hwenji ra kapyen dan yi pajukun baaji danra, "Apa waa mma bà kon mikyin baku ciri apa waa ní panku." 49Se Yahuda mwamwa numa bi ki bye Yesu danra, "Manu, nashan-yii." Se Yahuda pan mikyin'a bà kwan ba bua. 50Yesu dan yiku danra, "Ayoo, abu wa ndeu bi ra, ú tsa mwamwa numa!" Ki nyaken wakara pajukun hora bi pan reku. 51Apa bu Yesu dzun ki fin baa bā Yesu ci dzun ra, gbe nware gisingiri geken tson bu nwu nya bu avon wa ciho kata kata ra. 52Se Yesu dan yi apa wa tsa abu waji numa ra danra, "Nde gisingiriu kasen dzo tiri ki bye pyua, apa wama mbe gisingiri beri bwanku ba gisingiri. 53Ko ni yini ba, waa m ci ba nyaco waa m vo Atami ki don ku tson abe abi bu zhen­ tsōn'a hwehwe numa cia wa hwenhwen ba, kagben dzwe nwa pyinna be tsa zami yo? 54Ama mma tsa numa tsanini abu baa be ta ki fin Afa dan ken ku tsa ra ribi tsa?" 55Ayo wakara Yesu mbye pajukun baa bi panku ra danra, "Nī pwadzu ho gisingiri ba acukon mbe voni bi panmi tsadzu m ci apa wa gbanco? Ko anyunu wani kata m bani ci dzun na fyen abu ki tan wa wa Cidon na fyen pajukun abu, ama ni panmi ba. 56Ama abu baakara tsa numa ki cin waa abu baa, baa da adòn bu Cidon dan ki bye Afa ra ku dzu." Numa ra, abe baa bàku she gafan jinni fanku dzundzun'a. 57Pajukun baa pan Yesu ra, be ndeku ya ki ndo Kayafas avon wa ciho wa kári kata ra. Baco bu Yahudawa baa ri fyen pajukun aji bu Cidon ba baco baa sen tswen kwan jinni ki ndo Kayafas waji. 58Bitrus na bà Yesu ki nyaken ki kyàkyà numa ki bahun keke numa ya zan ki bye wa fo kwen wa ki fí ndo avon wa ciho wa kari kata. Ku ba pajukun baa ri kon atan waji tuci dzun, kú nde zo hwa jinni numa ku mbyà abu wari tsa kata. 59Abe avon baa ciho, ba abi bu baco Yahudawa baa sen tswen bena nya jiji be ge aji dzun wa rimyi numa be Yesu ki cin jiji be bwanku. 60Ko waa pajukun baa ri ge aji be apa ki cin suu numa na bye waji ra, be du kabe aji dzun waa be ge senku ki cin ba. Cifo kwan yo numa pajukun pyinna bi ki nyaken. 61Be danra, "Apa wa­ kara danra, ku ci ba gbentsòn wa dāgban atan wa wa Cidon, kukà tsayi wa myi sanku so don ki fin anyunu tsara." 62Se avon wa ciho wa kari kata ra, do don tse don mbyeku danra, "Uri pou nu zen aji dzun ki cin aji wakara waa pajukun baakara na dzwa bou kiyo raba?" 63Ama Yesu Poabe nu ba. Se avon wa ciho wa kari kata ra, kà mbyā mbye Yesu danra, "Uma jiji Cidon wa ci ba cindi u dan yii ko u ciri Kiristi Nwu bu Cidon?" 64Yesu dan yiku danra, "Ù dan ra. Ama mna dan yini kata nde kire ya pyen niri mbyà Nwu pajukun ri tuci ki go kyekye vo wunu bu atsòn bu Cidon, niri mbyàku kuri bi ki fin anandi ki hwadon!" 65Waa avon wa ciho ra fo aji wakara numa ku gbeya tukpaa ba ngo numa ku danra, "Agbo! Kuna so dia ba Cidon. Tanma ra, iri kàri nya i fo aji dzun ki nua kwan yo hunnu? Ai, ni fo aji sinni waa ku dan ranu ba dini. 66Ni mbyà nini?" Be danra, "Ku fyé wa bwanbwan." 67Se be tu con taku ki zo, be daku gba dada numa, badati taku pyuta. 68Be dan yiku danra, "Ú dan yii au Kiristi, apa wa dau ra ci kani?" 69Bitrus tuci ki taje sukpa wa fo kwen waji ki myi. Se anwu mafan wuwa dzun ki fin anya baa ri tsa butso wā avon wa eiho kari kata ra, ku bi mbyà Bitrus mbyàmbya ku danra, "Au du, u ndi ba Yesu nwu wa ki Galili ra ci dzun." 70Ama ki pyen bu pajukun hora kata Bitrus tson nde nu hun jinni danra, "M yimi nwo aji waa una dan kara ba." 71Bitrus do don ya pantse nu nyakyon sukpa, se nwu wa wuwa dzun mbyàku, ku dan yi pajukun baa pantse na bye waji ra danra, "Apa wakara ba Yesu apa wa ki Nazarati ci dzun." 72Ama Bitrus ka tson nutson dàn aki we yo danra, "M yi fomi apa waji fo raba." 73Cifo titi numa pajukun baa pantse na bye waji ra, bi dan yi Bitrus danra, "Au ma, u ki fínbe du, ki cin waa tswi nene buu waa una zen ra, fuu ta myi ra." 74Se ku foji acè wa tsotso dàn aki we yo danra, "M yi fomi apa waji fo raba," Gbogbo numa akwìn da ndekuto ra, 75Se Bitrus kyepan ba aji waa Yesu ndi dan yiku danra, "Avo waa akwìn ri daa ndekuto raba, uri tson nutson danra, u yimi ba, sen diu dzwa tsara." Se ku pwadzu ya da gban jinni ba nde­ kuto baku ki kyin tutu numa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\