MATIYU 27

1Nakyabyea aponpon pyuu numa abe avon baa ciho, ba baco Yahudawa badati baa sen tswen ho nube ma kwan dzun jiji be bwan Yesu. 2Be weku akan za reku hwa pyen ya yi Bilatus wa sen tswen ki vo. 3Ayo waa Yahuda wa nde Yesu hwenji ra yì danra akwen bu Cidon taku rara, se mikyin'a nu kwan jinni ki cincin kata, se ku ho azurufa adidzun kyadzwe hora kasen ya yi abe von baa ciho, ba baco baa sen tswen badati hora, 4danra, "M tsa abu wa baba ra, ki cin waa apa waa m nde hwenji ya kindo ra daa aji dzun ba." Be dan yiku danra, "Abui dan ke kiyo, wakara abu wa ki byeu." 5Se Yahuda ho azurufa baaji nya jinni ki fin tan wa wa Cidon bu Yahudawa, ku do fanbe ki byeri ya ne ju a hu. 6Abe avon baa ciho hora nwo hore azurufa baaji ki jinni, be danra, "Adòn bu Cidon zen'ande waa i pan tswi abè wakara ho kwan ba abè wa ki tan wa wa Cidon ba, ki cin waa abè wakara be nde hwen asa bu apa baku ra." 7Be zen aji ba dibe zenzen pan ki bye waa be nde abè waji ya hwen afuda dzun kiyo ki vo bu apa jiji be jì akyon baa huhu ki bye waji. 8Ábu wa tsa avo jinna ba, bena ba afuda waji danra, "Afuda waa be hwenku ba asa bu pajukun." 9Ci numa ra abu waa Irimiya apa wa da adon bu Cidon ndi dan ra dzu ra ajinderi: "Be ho angyi azurufa adidzun kyadzwe, ciri abè waa zhenzhen zen nde danra, beri hwa ki cin'a hun. 10Be ho abè waji hwen afuda bu apa wa myi ape kiyo, ci tsadzu waa Cindoi dan yimi ra." 11Yesu bi pantse ki pyen bu Bilatus wa sen tswen. Wa sen tswen mbyeku danra, "Au ciri Akù bu Yahudawa?" Yesu zen­ ku nde danra, "Ù dan ra." 12Ama abe avon baa ciho ba baco Yahudawa baa sen tswen badati hora ge nwo bea gege numa, ama ku poabe nu ba. 13Se Bilatus mbyeku danra, "U fou aji waa bena dan ki cin u suu numa raba?" 14Ama Yesu poanu zen aji yiku ko dzundzun numa ba. Abu waji ken wa sen tswen nwo cia wa dandan ba. 15Ko aju wani kata ayo waa Yahudawa ri kwan ri ji paskabe ra, beri tsa abu son tswen dzun waa wa sen tswen ri zen nde tenre apa dzun ki tan waa pajukun ce fanku yo azota numa. 16Ayo wa ci kara be ci ba apa dzun waa be panku hwa tan, ko kini kata be yiku nu beri baku danra, Barabas. 17Ayo waa be kwanna ki bye dzundzun kata ra, Bilatus mbyebe danra, "Nina con m tenre kani pwadzu yini? A Barabas re, ko a Yesu waa beri baku danra Kiristi ra?" 18Bilatus ba dia yinu danra, be nde Yesu dzoku ki vo ki cin waa bena hyu akyú baku maari vinni. 19Ayo waa ku tuci ki bye adudu bu amà ra, awaa tsontson bi kòku danra, "Ú nware avou don ki bye aji bu apa wakara wa baa bo dzun bara. Ki cin waa jinna afitse m nda ndo." 20Abe avon hora ba baco Yahudawa baa sen tswen badati hora zen aji ba pajukun baa kwan ki jinni zenzen pan mikyin­ be, be zen nde danra, be tenre Barabas pwadzu, be nde Yesu bwan. 21Ama Bilatus kà mbyā mbyebe danra, "Ki finbe pyinna hora, akani waa nina con m ten nwaku pwadzu yini?" Be dan yiku danra, "U ten nwàdzu Ba­ rabas." 22Bilatus mbyebe danra, "Numa ra m tsanini ba Yesu waa beri baku danra, Kiristi ra?" 23Pajukun hora kata kwan anu we bye dzundzun danra, "Be ndeku kan ki cin hin wa shon gege!" Bilatus mbyebe danra, "Ku da ake waji hunnu ni dan i bwanku?" Be zen aji ba agben numa ne don ka wa kyan kapyen ra danra, "Be ndeku kan ki cin hin wa shon gege!" 24Waa Bilatus fo andebe na foji wana nene ki don kagben bua, ku mbyà tsadzu ndegbe ri dodo numa ra, se ku nde jape zun voa, ba abea kata ki pyen bu abi bu pajukun gede gede numa; Ku dan yibe danra, "Avomi ba abe­ mi baani ki bye aki bu apa wa­ kara. Ḿm̀ hunni!" 25Pajukun kata do nu dzundzun kata dan yiku danra, "Asaa ku ne cin'i kwan ba zhenzhen ki nyaken kata." 26Se Bilatus tenre Bara­ bas yibe, ama ku yibe da Yesu akpan ku fanku dzobe ki vo bé ndeku ya kan. 27Ki nyaken wakara se banuken bando Bilatus nde Yesu hwa pyen ya ki sukpa wa fo kwen bu Bilatus wa sen tswen bu Romawa se be ba banuken badati hora nde kata bi kwanku ki ein. 28Be gbe poho tukpa ki dia don be ho tukpa bu pè yaku ki dia. 29Be dzò àtābà bu atswí dzòdzò numa nde beku ki ein'a, be nde agà yiku nde mbe vo wunua, be tu ben na pyen'a na tsaku wò, na we jen danra, "Nashan-yii, Aku bu Yahudawa!" 30Be tu con taku ki di, be fyere agà wa ki voa ra don nde gbanku ki cin'a. 31Ki nyaken waa be tsaku wò tsatsa ra be ten ho buken ki dia don ho tukpa bua kasen weku yo. Be ndeku ya jiji be ndeku ya kan ki cin hin wa shon gege. 32Waa be pwadzu na ya numa be shon ba apa dzun ki nyaco, azen'a danra, Siman wa ki Ku­ rane. Baco hora te Siman nu bayo danra, kú tswan hin wa shon gege bu Yesu ra. 33Be ya zan ki bye waa beri baku danra, Golgota, cinna bu azen Golgota ra ciri, "Koko cin bu apa." 34Be yi Yesu jabe anab waa be fu ahyen wa dzondzon kiyo jiji ku wa, waa Yesu ye anu kiyo titi numa ku nghaa wa wawa. 35Be ndeku kan ki cin hin wa shon gege. Be da abaadzwin ki cin tukpaa jiji be ho gafan yi dibe. 36Ki nyaken wakara be tuci jinni na konku. 37Be tā abu nde kan ki cin hin wa shon gege ra danra, "WAKARA CI YESU AKÙ BU YAHUDAWA" 38Be ho pajukun baa gbanco kwan dzun pyinna kan baku ki dzun. Be nde wadzun kan ki vo wunua, wadzun ki vo sua. 39Pajukun baa na nwādzu kyonbe na ya na zenku ajibo na gan cinbe na we yo. 40"Ḿ m̀ hun, au wa ndi danra, uri dāgbàn atan wa wa Ci­ don, uri myi doku so don ki fin anyunu tsara. Tanma uma ci Nwu bu Cidon u nwàdzu diu dzu ki cin hin wa shon gege dzwa bi jinni!" 41Numa ra, abe von baa ciho, ba manu baa ri fyen pajukun aji bu Cidon ra, kwan ba baco Yahuda­ wa baa sen tswen kata zenku ajibo danra, 42"Kū nwàdzu pajukun badati, ama ku nwàkaa dia ba! Ku cia Akù bu zhenzhen Isra'ila ba? Tanma kú tu dzu ki cin hin wa shon gege ra dzwa jinni, iri yi wajinderi ki byea. 43Kuri zan di ki di bu Cidon danra, ku ci Nwu bu Cidon, Cidon mana conku, tanma í mbyà ko kuri nwàdzuku re." 44Numa ra pajukun baa ri gbanco baa be hobe kan dzun baku ra, abe du be vyenku vyon. 45Dede waa anyunu ci yoba bwa numa fin tswen kata tsefi nde numa ya zan asho tsara. 46Dede asho tsara ra, Yesu bande ba gben numa danra, "Eloi, Eloi, lama Sabatani?" A cinna bu aji waji danra, "Cidonmi Cidonmi, ú nghami numa ki cin ke?" 47Pajukun baa pantse go bye waji fo numa be danra, "Kuna ba Iliya nde." 48Mwamwa numa adzun­ dzun ki finbe nde shò ya nde soso dzo bye agà a nde dzo bye jape anab wa nghangha a nde ndafan yi Yesu ku wa. 49Badati danra, "Í cikpo í mbyà ko Iliya ribi nwà­ dzuku dzwa jinni ki cin hin wa shon gege ra re." 50Se Yesu ka mbyā bande ba gben numa, se ku ken nwo. 51Tukpa waa be ho dzo kon ge gafan Atan wa wa Cidon ra kyi yà gafan jinni dzu don numa keke dzwadzwa ki jinni. A fin tswen ndedi, akwen kwen hora foji wana kyo gafanfan. 52Ashi-mbi foji wana pofanfan ki jinni riyo. Pajukun bu Cidon suu numa baa ndi hu gbogbo numa do don pwadzu ki shimbi ba cin­ di. 53Be do don pwadzu ki shi­ mbi se ki nyaken waa Yesu do don pwadzu ki shimbi ra hunnu, be do don kaya ki finka wa Nyenye be tà dibe yi pajukun suu numa bé mbyàbe. 54Ayo waa acin bu banuken dzun ba banuken badati bandoa bena kon Yesu ra, be we Yesu zo, dede waa be mbyà byé fin tswen ndedi, ba abu badati baa tsa hora, azin panbe tutu numa, be danra, "Ajinderi apa wakara ci Nwu bu Cidon!" 55Bawuwa badati hwehwe numa du, ci bye wa nana numa ki bahun wezo mbyà abu wana tsa ranu. Bawuwa baaji ci bawuwa baa ndi do baku kyen dzun dzu ki Galili bi na tsaku buju yo. 56Mariyamu Magadaliya, ba Mariyamu ayo bu Yakubu ba Yusufu, ba ayo bu zhenzhen bu Zabadi ci ki fin bawuwa baaji. 57Dede anyuzota numa apa dzun wa sen dukya dzu ki finka Arimatiya bi, azen bu apa waji danra Yusufu. Ku ci apa wa yi wajinderi ki bye Yesu. 58Ku ya ki bye Bilatus ku voku ko kuri bi zen nde ku nde akwan bu Yesu yiku re. Bilatus zen nde dan yi bandoa danra, be nde yiku. 59Se Yusufu ture kwan bu Yesu dzwa jinni. Be ndeku pen ki bye kya bufyen wa nyenye. 60Ku ndeku ya ji ki shimbi waa ku hwa ki cin abàn ci tiri ripye numa. Ashi waji ku ndi ka so jiji dia. Ku ganre abàn wa kwakyi dzun numa bi be nu shi waji, ku hun yaa ri. 61Mariyamu Magada­ liya, ba Mariyamu wadzun wa hun ra, be wena go shimbi waji ki byeri na wezo kiyo, 62Nakyabye bu anyunu dimbyá wa ji paska anyunu wa ngha nwo ra, abe von baa ciho, ba abe Farisawa tswa tswi bi du Bilatus. 63Be danra, "Cindo, apa wa kan­ kan wa hun ra, í kyepan ayo waa ku ndi ci tiri riju ra ku ndi danra, anyunu wa hwa tsara Cidon ri ba doku pwadzu ki shimbi. 64Ci numa ra, ú yibe kon aein mbi waji kon­ kon keke ya zan anyunu tsara. ki cin waa jiji abe baa bàku beká bi vyi fuku don be bi kankan dan yi pajukun danra we ku do don pwa­ dzudzu ki shimbi. Ma tsa numa se uri mbyà akan wa ki nyaken ra, ribi tsaba abu kari wa ndi kapyen ra." 65Bilatus dan yibe danra, "Nī ci ba banuken, ní hobe ya be ya kon abye waji sansan numa tsadzu waa niri con ki fin mikyinni kata." 66Be ya ki cin mbi waji ya mbyà, be da cin akù ki cin abàn waji, be ho banuken so byeri na kon shi­ mbi waji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\