MATIYU 6

1"Ní tsa sansan jiji Cidon waa nina waku ra niká waku ki cin waa jiji azo bu pajukun be mbyàni ri vinni ba. Ki cin ke ba, nima ri tsa numa niri du kàni vokwin wa sansan ki bye Atani wa ki don ba. 2Nima ri vyòn vyon niká tsa tsadzu pajukun baa ta bàn nde vo yu ri tsa ki tan waa beri fyen aji bu Cidon kiyo, ba ki pyín ri nde cinbe ki don jiji pajukun be nyābe raba. Ajinderi mna dan yini be du vokwin bube ra hun. 3Uma ri vyòn vyon ká zen nde yi apa dzun kú yìnu ba. 4Ki cin waa avyon u waa uri vyòn ra ci abu wa yuyu kuku numa, ma ci numa Atau wari mbyàu ki bye wa yuyu ra kuri kwan u kiyo. 5"Uma ri con wa dzwa nde ká tsau tsadzu pajukun baa ta aban nde vo yu hora ri tsa raba. Ki cin waa beri do don tse don ki tan wa wa Cidonbe ri dzwa nde jiji pajukun be mbyàbe. Mna dan yini aji wajinderi be pan vokwin bube ki myi kire ra. 6Uma con wari dzwa nde ú kaya ki tan ndou ú te nyakyGn tsu yo hunnu ú za nde yi Atau Cidon ki don. Aku Atau Cidon wa ki don ri yiu vokwin buu abu waa ku mbyà ù yu na vo ra, 7Nima ri zà nde vo Cidon niká hwènnu kagben ba, tsadzu waa badati baa yibe Ci­ don ba, ri tsa Cindobe ri za nde hwènnu hwehwe numa raba. 8Niká ci tsadzu be ba, ki cin ke ba, Atani wa ki don yì abu waa niri con gbogbo numa kapyen waa ni zà nde yiku. 9Ki cin wak­ ara ní zà nde yi Cindoni ci tsa­ dzu wakara numa. 'Atai Cidon wa ki don. I yi zen u hwe. 10Atson u ku bi, Abu waa una con rá bé tsaku ki fin tswen tsadzu waa bena tsaku ki don ra. 11Ú ga bujui wa jinni ba wa kyen yii. 12Ú fan abu wa babai yii tsadzu waa ai fan abu wa baba bu pajukun baa tsai abu wa baba yibe ra. 13Úká hoi ya ki bye tswe bu Shetan ba, ú nwàdzui ki voa.' 14"Ki cin waa nima fan abu wa baba bu baa tsani abu wa baba yibe Atani wa ki don ri fan buni yini du. 15Nima fanni abu wa baba bu pajukun badati ma yibe ba, Atani wa ki don ri fan'a abuni ri yini ba du, 16"Ci numa ra ni mana sennu niká tsaba zoni jinni ki cin ci tsadzu baa ta bàn nde vo yu ri tsa jiji pajukun bé yinu danra bena sennu raba. Mna dan yini ajinderi be pan vo kwinbe ra. 17Uma ri sennu, ú tso zou, ú pa byu ki cin u. 18Ki cin waa pajukun beká mbyàyi danra una sennu ba, se Cindoni wa ki bye wa yuyu. Ci numa ra Atani wari mbyà abu waa beri tsa ki bye wa yuyu ra ri kwanni kiyo. 19"Uká ho dukya pu so diu yo ki fin tswen kire bye waa adzwi ba shishi ri tsaba raba, ki bye waa avyú ri kà kiyo ri vyi re don. 20San kari ní ho dukyani so don ki bye waa adzwi ba shishi ri gobe nu kiyo ba, abye waa avyú ribi kà kaa kiyo be vyi ba. 21Ki cin waa bye waa dukyau ma kiyo abye waa­ aji mikyin u ri ci yo. 22"Azo ciri abye wa yafan jinni bu adi. Azou ma ci rito adiu ma ri ci ba abye wa yafan jinni. 23Ama azou ma cia rito ba, adiu ri cia ba abye wa yafan jinni ba. Ci numa ra abye wa yafan jinni wa ki diu ra ma nà tsuken jinni, ribi kàn bye wa nà tsuken jinni gyu numa. 24"Apa dzun wari tsaka wa ci ba wa sen ndo pyinna baani, se ku ngha wadzun ku con wadzun, ko ku nyā wadzun ba mikyin'a kata, ku zen tsaba dzun, A nyaco baani waa ní wa Cidon nikà wa dukya ki bye dzundzun. 25"Ci numa mna dan yini niká we bonban ki cin abu waa niri bi ji, ba abu waa niri bi wa ba, ko abu waa niri bi be tsuken nwonyini kiyo. Ci numa ra ein­ dini kaa buju ba? Kati, adini kaa tukpa ba? 26Ní mbyà abe nyi baa ri pen don, beri tàbe za ba, be kari benbé za ba, be kari ho kon sobe ki hun ki fin àgè ba, ama Ata wa ki don na yibe buju wa jiji. Ci numa ra, ni kanibe pyuu numa ba? 27Akani ki finni ki bye bonban wa wewe bua tsayi wa kpa anyunu bu cindia kpasun ya pyen titi numa? 28"Ci numa ra ki cin ke nina we bonban ki cin tukpa? Ní wezo mbyà ambyì hin ki hwan, beri hwe, beri tsabe butso ba, beri pube fyon ba. 29Ki cin wa ci kara mna dan yini ko waa Solomon ci ba tswén baa mbyā dia kata ra, ku mbyā foa adi wa san kagben bu mbyi hin hora fo raba. 30Ci numa ra Cidon kwan hin baa ki hwan san, jinna be ci ba cindi, akyen ra beri ge kenku nde dzo tisin, fyin mbyeni baa ci ba wajinderi titi? 31Ci numa ra niká we bonban danra, 'Iri bi ji kake re, ko iri bi wa kake re ba. Kati, akake waa iri bi dze re ba'. 32Ci numa ra, abe baa yìbe Cidon ba, bena nyàri abu baa ci kara. Atani wa ki don yinu waa ci ken ní dube. 33Abu wa kapyen ní hò hwanni so bye gbentsòn bu Cidon ba wa sansan bua, ki nyaken kuri ho abu baakara kwanni kiyo, 34Ki cin wakara niká we bonban ki cin anyunu wa kyen ba, akyen ci bu Cidon. Ki cín wakara afyin wa jinna ken fyin ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\