AZO MBU BU YOHANNA 1

1Ki fin afa wakara be tā abu baa Yesu Kiristi tà yi abe wa­ tson bu Cidon. Cidon ba dia po­ fan fin ajia tà yi Yesu Kiristi jiji ku tà yi abe watson bu Cidon abu baa ci ken beri tsa gee ba mbwari ra. Yesu Kiristi tson nwutsōn'a ya bye Yohanna watson'a ya pofan fin abu baaji tà yi Yohanna. 2Yohan­ na zen aji ki cin abu baa ku mbyà ba zoa, ba aji bu Cidon waa ku fo ba tson'a, ba jibyen waa Yesu Ki­ risti tà yiku ra yafan fin jinni kata. 3Apa wama nde kyua don ma hwèn aji wakara yi pajukun badati ma fo, Cidon ri sanku sansan numa. Apa wama gon tson ma fo aji bu baa da don bu Cidon, kuma yi wajinderi ki bye aji baaji Cidon ri sanku. Ki cin waa anyunu na dzubye ra. 4Ami Yohanna mna nani jen ani abi bu pajukun tsupyen baa bà Cidon ki fin jen bu Asiya. Cidon wa ndi ci avo ndi gbogbo dzu jinni nde numa bibi jinna ka nde numa keke yaya ki pyen, ba Denden'a baa kwan dzun tsupyen baa ri tuci go kyekye adudu bu amà waa kuri nda wea tuyo ra, ba Yesu Kiristi, ku sanni sansan, kukà yini mikyin wa na jinni. 5Yesu Kiristi ci apa wari dan ken jibyen ko nukon. Kukà ci apa wa kapyen waa Cidon ba doku pwadzu ki shimbi ba cin­ di, kukà ci cin bu abe akù baa sen tswen kata ki fin tswen. Ku con jii ku hu aki nui nde asaa we jinni ku nwàdzui ki vo bu abu wa babai. 6Ku hwa yii kan avon baa wa Cidon ki ndo tsòn bu Ataa Cidon. Ahwè ba gben ba tsòn be ci bua kenken keke numa yaya ko nukon. Ku ci numa! 7Ní wezo ní mbyà kuna bi ki fin anandi hun! Ko kani kata ri mbyàkunu ba zo dia. Pajukun baa ndi waku tsō ra ri mbyàkunu ba zobe du. Tsu pa­ jukun ki cincin ki fin tswen ribi da ndekuto! Ábu wari tsa hun! Ku ci numa. 8Cindoi Cidon wa ba hwe, wa ndi ci ba cindi avo ndi gbogbo dzu jinni bibi jinna nde numa keke yaya ki pyen danra, "M ci Alfa ba Omega, Cidon wa kapyen ba wa ken niken." 9M ci Yohanna nwuzani ki bye Yesu Kiristi, m kan wandoni gban mikyin pantse ba gben wa fyin wa du pajukun baa na ndo tsòn'a ra ki dzun. Be panmi nde so bye tswì dzun waa beri baku danra Bati­ musa ki cin waa m ndi zen aji ki cin aji bu Cidon waa Yesu Kiristi pofan tà yimi danra ci aji wa byen­ byen ra. 10Dede waa m ci bye waji ki fin anyunu bu Cidon wa kwakyi dzun, Denden bu Cidon bi nemi, m fo akyu dzun gban­ gban numa ki nyakenmi tsadzu be nwe hyu, 11na danra, "Abu baa una mbyà ra, ú ho ta fin afa nde tson yayi abi bu pajukun tsupyen baa bà Cidon ki Afisus, ba Simiru­ na, ba Pergamus, ba Filadefiya, ka ba Lawudikiya." 12M kā pukan zo ya nyaken jiji m wezo mbyà apa waji wana zen aji bami ra. Waa m kā pukan zomi numa m wezo mbyà hin baa be mbyābe ba zi­ nariya beri mupyu sen cinbe ra kwan dzun tsupyen pantsena. 13Ki yoba bu hin baaji baa beri mupyu sen cinbe ra, abu dzun ciyo ci tsadzu nwu pajukun, ku we buken ki dia pan bea numa bibi ki jinni. Ku tsege kwen mikyin'a ba donbu dzun waa be dzòku ba zinariya. 14Ajin wa ki cin'a mbu purututu numa ci tsa­ dzu ambu fyon. Angyi zoa nyo joro numa ci tsadzu nene pyu. 15Abea na zun nyanya numa ci tsadzu ashó waa be can nwaaku dzu ki pyu ki tungyu a ngyo san­ ku. Akyua dòn nde dzòn gbon numa ci tsadzu jape. 16Ku ho atswí baa ki don kwan dzun tsu­ pyen mbe vo wunua. Gisingiri waa nua go kyekye pyinna kata ji fyanfyan numa pwadzu ki nua na­ bi myi. Azén'a na zun nyanya numa ci tsadzu waa anyunu ma ci yoba ri tu sensen numa ra. 17Waa m wezo mbyàku numa m dzu be jinni ki pyen'a ci tsadzu m huhu numa bena, ama ku nde vo wa wunua tèmi ki dimi, ku danra, "Ka zin ú azin ba, m ci apa wa kapyen m kà ci apa wa ken niken. 18M ci apa wa riju na ho nwo! M ndi hu ya kindo ra, ama tanma m ci tiri riju na ho nwo, mri ci riju ho nwo numa keke yaya ko nukon. Abu wa pofan nyaco wa bwan apa, ba nyaco wa ya kindo ci abu wa ki vomi kata. 19Ci numa ra, abu baa ù mbyà tanma hora ú hobe ta fin afa, ba abu baa ribi tsa ki pyen kire kata. 20Mbyà, m dan yiu cinna bu atswí baa ki don baa kwan dzun tsupyen baa ù mbyà m ho mbe vo wunumi ra, ba hin baa be mbyābe ba zinari­ ya beri mupyu sen cinbe ra. Atswí baa kwan dzun tsupyen hora be ci cinna bu zhentsōn bu Cidon ki fin abi tsupyen baa bà Cidon hun. Hin baa kwan dzun tsupyen baa beri mupyu sen cin­ be hora, be ci cinna bu pajukun baa bà Cidon hun."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\