AZO MBU BU YOHANNA 12

1Ki nyaken wakara se m wezo ya don m mbyà abu dzun wa kyahozo. Awuwa dzun pantse ki cin ason ki don, anyu­ nu be tsukenku jinni, àtābà dzun waa be mbyāku ba atswí wa ki don kwan dzun dzwe nwa pyin­ na bena ki cin'a. 2Awuwa waji na tu mba, kuna da ndekuto ki cin fyin bu amba wana tuku ra. 3Se mkà wezo m mbyà azo abu dzun wa kyahozo ki don. M mbyà anyo dzun wa kwakyi wa nyo joro numa, anyo waji nga cin kwan dzun tsupyen. Ku nga ahyu dzwe, àtābà bena yo. 4Be-ma gafan atswi baa ki don ndo tsara anyo waji nde shen'a tswa­ su atswí baaji ndo dzun nyabi jinni ki fin tswen kire kata. Anyo waji pantse pyen bu awuwa wa­ na tu mba ra, kuna nwe nwo bazo bu awuwa waji jiji ku mba nwua ku pan nde ma. 5Se awu­ wa waji mba nwu wa wunu, an­ wu waji ri tsa tsòn ki cin bu tsu pajukun kata ki cincin ki fin tswen, kuri tsa tsòn waji ba aga­ sho. Áma waa ku mba nwu waji ra, mwamwa numa be gbefye an­ wu waji ya bye Cidon ki bye adudu bu amà waa Cidon nda wea tuci yo ra. 6Awuwa waji kā do don dzu sen myi ba ashò, she kaya ki yo hwan dzun waa Cidon mbyā soku yo danra, beri konku ki bye waji ri zan anyunu dubu dzundzun ba deri pyinna ba dipa tsara ra. 7Ki nyaken wakara gbo­ gbo numa aken wa nunu kò ra ki ndo Cidon ki don ra. Nwutsōn bu Cidon waa beri baku danra, Mikailu ra ba zhentsōn bandoa nuken ba anyo waji ba zhentsōn bandoa. 8Ama Mikailu ji aken ki cin bu anyo waji ba bandoa, ci numa be nyani ba bye waa be ciyo ki ndo Cidon ki don. 9Se be tswasu anyo waji ba bandoa kata dzu don nyabi jinni. Anyo wa kwakyi waji ci anyo wa ndi ci avo ndi gbogbo beri baku danra, "Abu wa baba, ko Shetan wa bye tsaba fin tswen kata," 10Se m fo akyu dzun zèn aji ki don ba gben numa danra, "Jinna Ci­ don nwàdzui ki fin abu wa babai ra! Jinna Cidon tà yii agben'a ra, ba gbentsòn'a. Apa waa ku tson­ ku bira tà yii gbentsòn'a ra. Apa wa ndi ho bazhenzai yana dzwa bobe ki pyen bu Cidon anyutu ba fitse ra, be tswasuku dzu ki hwadon tabi jinni ra. 11Be ji cin'a ra. Abu wa hwa be ji cin'a ra ki cin asa waa Nwudòn ra hu nde we jinni ra, ka ba waa be ndi zen nde fan dibe yi aki na da don ki cin aji wa byenbyen bu Yesu Kiristi ra." 12Mka fo akyu waji ka danra, "Ani pajukun baa na hwadon kata ní cu cucu! Ama ani jen ba jape, keika abu wa cici! Keika abu wa cici! Ki cin waa Shetan bi ge pini ba angoa wa ngongo ra, ki cin waa be yibeku apyo kacin bara!" 13Dede waa anyo ra mbyà waa be tswasu Shetan dzu ki hwadon tabi jinni ra, se anyo waji jo nwo wana kan awuwa wa ndi mba nwu wa wu­ nu ra ba ashò na baku ki nya­ ken. 14Ama be yi awuwa waji asavo bu anyi ci tsadzu asavo bu awí wa kwakyi numa, jiji ku pen she pwadzu ki vo bu Shetan ya fin yo hwan ku ya ciyo, beri kon­ ku ri zan ason tsara ba ashe. 15Se anyo waji pofan nua hwà jape pwadzu ki nua ci tsadzu anú gban ki nyaken bu awuwa waji, jiji jape waji ku gbanyo, ku kyere awuwa waji. 16Ama bye jinni tsaza awuwa waji yo, ku pofan nua nde jape waa anyo ra hwà pwadzu ki nua gban jinni ra wa. 17Ci numa anyo waji ngongo ba awuwa waji ku nakyin ya nuken ba zhenzhen bu awuwa waji badati baa na kon adon bu Cidon kana dan aji ha yi wajinderi ki bye Yesu Kiristi ra. 18Se anyo waji ya pantse nu gobi bu teku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\