AZO MBU BU YOHANNA 14

1Ki nyaken wakara se mkà wezo m mbyà Nwudòn ra pantse cin kwen waa beri baku danra, Sihiyona ra. Pajukun baa be ta azèn bu Nwudòn waji ba azèn bu Ataa ki mupyenbe ra be zan dubu ndo deri dzundzun ba deri dipa pyinna nwa nyena ba­ ku ci bye. 2Se m fo akyu dzu don bi dòn nde tsadzu jape, ka tsu­ nde ci tsadzu acu na dòn nde, tsunde vyaa vyaa numa tsadzu bena gba gariya. 3Pajukun baa kwanna pyen bu adudu bu amà ba byecu bu abu baa kwan dzun nyena baa ci ba cindi hora, ka ba byecu bu baco didzun nwa nyena hora bena tso vyon wa ripye. Apa dzun wa tsoyi vyon waji baani, se pajukun dubu ndo deri dzundzun ba deri dipa pyin­ na baa Yesu hwa penbe ki fin tswen ra maari, 4Pajukun baaka­ ra be ci baa nyenye baa go fobe dijin foraba. Ki cin waa be cibe tiri rikon numa, be ci pajukun baa ri ba Nwudòn ra ya ki bye wani waa kuma ya kiyo kata. Be ci baa be hwa penbe pwadzu ki fin pajukun, be ci pajukun baa beri ho kapyen yi Cidon ba Nwudòn ra. 5Be kan fobe akan ki nube fora ba, apa dzun mbyàa bobe ki bye abu dzun fora ba. 6Ki nyaken wakara se m wezo m mbyà nwutsōn bu Cidon dzun na pen ki hwa cucu ki don, kuna zèn aji wa vya pya numa wari ci kenken numa yaya na yi pajukun baa ki fin tswen baa atsube ci cincin ki cincin ri zen nene ki cincin kata. 7Ku zen aji ba gben numa yibe danra, "Ní zin Cidon, ní yiku hwe! Ki cin waa anyunu mba tiri waa Cidon ri fo pajukun kwen ra. Ci numa ní wa Cidon wa mà abye wa ki don, ba abye wa ki jinni, ba jape, ba ponshi waa jape ri gbeze pwadzu kiyo ra." 8Nwutsōn wa hwa pyinna ka bi bua na danra, "Babila kadzu be jinni ra! Babila finka wa kwa­ kyi kadzu be jinni ra! Babila wa ndi yi pajukun na wa jape anab bua na tsa aso baa zadi baku ra kadzu be jinni ra! Ku kadzu be jinni ra!" 9Nwutsōn wa hwa tsa­ ra ka bi zen aji bua ba gben numa danra, "Apa wama wa bu­ pon wa kapyen ra, ba azén'a waa be myi nde so ra, apa waji ma ka zen nde yibe kyiku asin yo ki voa, ba ki mupyen'a 10apa waji ribi shon cin ba kyinna bu Ci­ don. Afyin waa apa waji ri wa ra ri tu cia wa dandan ba. Beri taku fyin ba abu wa nè mbupyu, ba abàn wa sepyu du zo bu zhen­ tsōn bu Cidon ki pyen bu Nwu­ dòn ra. 11Vyenpyu wari bwanbe ra, ri ben vyon numa keke yaya ko nukon. Pajukun baa tu ben jinni wa bupon ba zén'a waa be myi ra, bekà zen nde yibe kyibe asin yo ra, afitse, ba anyutu beri du kabe mikyin wa na jinni ba." 12Ci numa ra pajukun baa bà Cidon na kon adon bu Cidon sansan numa ra, bé pantse gan­ gan numa, bé pansan wajinderi waa be yi ki bye Yesu ra so sansan. 13Se mkà mbyā fo akyu dzun ki hwa cucu ki don na dan­ ra, "Ta aji wakara ki fin afa: Pajukun baa hu aki ki cin waa be yi wajinderi ki bye Cindoi Yesu ra, wa sansan bu Cidon ku kwanbe kiyo." Denden bu Cidon panku yo danra, "Ku ci numa, jiji be ngha nwo dibe ba butsobe ri, vokwin bu butso waa be tsara ri bà babe yaya!" 14Ki nyaken wakara se m wezo m mbyà anandi nà tsuken jinni mbu fuu numa. M mbyà abu dzun tuci cin'a ci tsadzu pa­ jukun. M mbyàku ba àtābà bu zinariya beci ki cin'a. Kukà nde nuzun wa ji fyanfyan numa nde mbe voa. 15Se mka mbyà nwu­ tsōn wa hwa pyinna pwadzu dzu tan wa wa Cidon bi, kuna zen aji ba gben numa yi apa wa tuci ki bye anandi ra danra, "U nde nuzun, ú jo nwo buju wa zanzan, ki cin waa anyunu wa ben buju mba tiri ra, buju wa ki fin tswen byen mbamba tiri wa zanzan ra." 16Se apa wa tuci ki fin anandi ra nde nuzun ven ta pukan jinni numa, ku zan vinni buju baaji kata. 17Se mka mbyà nwutsōn dzun pwadzu dzu ki tan wa wa Cidon ki don, ku hde nuzun wa jiji numa mbe voa. 18Se mkà we­ zo numa m mbyà nwutsōn dzun pwadzu ki bye kyènkyèn. Apyu wa ki bye kyènkyèn waji ci abu wa ki vo bu nwutsōn waji. Ku zen aji ba gben numa yi nwutsōn wa hun wa ci ba nuzun wa ji fyanfyan ra danra, "Nde nuzun jiji ú zan hou anab baa ki fin tswen ra don, ki cin waa be byeii mba tiri ra." 19Ci numa Nwutsōn waji nde nuzun'a ven ta pukan jinni ki fin tswen zan hou nwahin baaji ya we ki tsìn ki bye waa beri pen japebe kiyo ra. Atsìn bye waa beri pen jape ahab kiyo ra ci cinna bu kyinna bu Cidon hun! 20Atsìn waji ci kí kisen, be pen jape nwahin anab waji ki bye. Asa dzu ki jinni ki bye waji shekye tsadzu jape gon zan la­ mba deri pyinna. Asa waji dzon mbamba wa ken cin bu apa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\