AZO MBU BU YOHANNA 16

1Ki nyaken wakara se mkà fo kyu dzun gbangban numa na zen aji ba zhentsōn baa kwan dzun tsupyen hora danra, "Niya fare kyinna bu Cidon baa ki fin atukpe hora nyaya hun." 2Nwutsōn wa kapyen ra ya fare kyinna bu Cidon wa ki fin atu­ kpe bua ra nyaya hun. Pajukun baa be kyibe asin bu bupon ra yora, bekà tu ben jinni wa zén'a waa be myi nde so ra, ashasha webe ba dibe kata. 3Se nwutsōn wa hwa pyinna ra fare kyinna bu Cidon wa ki fin atukpe bua ra nyaya ki fin jape. Jape waji kan asa ci tsadzu asa bu apa wa hu­ hu. Abu baa ci ba cindi ki fín jape waji hu vinni kata. 4Ki nya­ ken wakara se nwutsōn wa hwa tsara ra ya fare kyinna bu Cidon wa ki fin atukpe bua ra nyaya ki fin anú ba ponshi waa jape ri gbeze ri dzu kiyo ra. Se jape baaji kan asa kata. 5Se m fo akyu bu nwutsōn waa jape baaji ci voa ra danra, "Au Cidon wa nyenye, au wa ndi ci avo ndi gbogbo dzu jinni nde numa keke bibi jinna. Ù gayi kwen ndafan jinni san ko nukon. 6Apa baa ndi bwan pajukun baa bàu, ba pa­ jukun baa da adon u, we asabe ki jinni, ki cin wakara u yi jape kan asa kata jiji be wa. Tanma be pan vokwin bu abu wa ba­ babe ra hun!" 7Se mkà fo kyu dzun ki nwobe bu kyènkyèn dan­ ra, "Ci numa, au Cindoi Cidon ù kagben bu koke kata. Ù ci apa wa byenbyen, ù gayi kwen nda­ fan jinni san ko nukon!" 8Ki nyaken wakara se nwutsōn wa hwa nyena ra fare kyinna bu Cidon wa ki fin atukpe bua ra nyaya ki bye anyunu ki don. Be zen nde yi anyunu waji nyaco jiji ku tu pajukun sensen numa ci tsadzu apyu. 9Ku tu pajukun sensen numa har be tso Cidon wa ci ba gbentsòn ki cin bu afyin baaji ra ce. Be nghabe wa fan abu wa bababe jinni jiji be yi Cidon hwe. 10Ki nyaken wakara se nwutsōn wa hwa tswanna ra ka fare kyinna bu Cidon wa ki fin atukpe bua ra nyaya ki bye adudu bu amà bu bupon ra. Abye fin tswen waa kuna tsa tson kiyo ra gbefi nà tsuken jinni gyu numa. Pajukun jo nwo wa foji nenebe wana dzwàndzwan ki cin fyin wa dube ra. 11Be tso Cidon wa ki don ce ki cin fyin waa bena wa, ba ashasha wana tube ki dibe ra. Ama be nghabe wa fan abu wa bababe jinni. 12Ki nyaken wakara Nwu­ tsōn wa hwa shizhen ra ka fare kyinna bu Cidon wa ki fin atukpe bua ra nyaya ki fin nú waa beri baku danra Yufretis ra. Mwamwa numa jape wa ki fin anú waji nwe jinni tsa fyan numa, ki cin waa abe akù baa sen tswen baa ri nda webe tu dzu ki nyunupon ribi ra, bé du nyaco waa be nda webe dzu kiyo. 13Ki nyaken wakara se m wezo numa m mbyà denden baa baba kwan dzun tsara, be ci tsadzu adzwin, bena pwadzu ki cincin ki cincin ki nu bu anyo wa kwakyi ra, ba ki nu bu bupon. 14Ki cin waa be ci denden baa baba ra, bena tsa abu baa kyahozo. Be kyenkyon kapyo yaya ki bye akù wa sen tswen wani kata ki fin tswen jiji be kwan cin ki dzun bazo anyunu ken ki fin anyunu wa kwakyi bu Cidon wa kagben bu koke kata ra. 15Cindoi Yesu danra, "Ní gon tson nifo! Mri bi geni gege ki don tsa bwa numa tsadzu apa wa vyi vyu. Apa wama ci ju ma fyen'a ana ba, kuma kon tukpaa nde so sansan numa, jiji ku mbyāsan dia kúká kyenkyon nwo rinyi tsenni ku panku ba, Cidon ri sanku." 16Ki nyaken wakara denden baaji ho abe akù baa sen tswen hora kwan bye dzun waa beri baku ki nu Yahudawa dan­ ra, "Amagyedon." 17Ki nyaken wakara nwutsōn wa hwa tsupyen ra fare kyinna bu Cidon wa ki fin atukpe bua ra nyaya ki fin wo ki don. Se m fo akyu ki don ki bye adudu bu amà waa Cidon nda wea tuci yo ra na danra, "Vinni ra!" 18Se m mbyà acù na vyinzo na dòn nde, na nyande yi bye jinni ndedi. Mà tswen kan mà tswen akù ra, bye jinni nde foa di ci tsadzu waji fora ba. 19Finka wa kwakyi waa pajukun ri yiku hwe ra gban gafan jinni ndo tsara. Finka bu tsu pajukun badati ki fin tswen dzu hun jinni kata. Cidon mujia ba tswen waa beri baku danra, Babila raba, ci numa Cidon tēku jiji ku wa jape anab wa dzondzon, watoo, cinna bu jape anab wakara ci kyinna bu Cidon hun. 20Atswì baa ki fin nú, ba akwèn, be jan ba jinni ki zo. 21Akancù kwakyi kwakyi, ci nda gbendin gbendin numa dzu don nya pajukun ki cin, ki cin fyin bu akancù baa kwakyi kwa­ kyi baaji hwa yi pajukun zen aji tsaba zèn bu Cidon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\