AZO MBU BU YOHANNA 21

1Ki nyaken wakara se m wezo m mbyà bye don ba bye jinni wa ripye. Bye don ba bye jinni wa kapyen jan ba jinni ki zo ra, jape ka nwe jinni ra. 2Mkà wezo m mbyà Urushalima wa ripye, Finka wa Nyenye dzu bye Cidon nabi. Be mbyāsan fin­ ka waji san tsadzu akishe mbyá dia so jiji anua ku mbyàku. 3Se m fo akyu gbangban numa ki bye adudu bu amà waji danra, "Mbyà byecu bu Cidon ci ki fin pajukun, kuri ba pajukun ci bye dzundzun. Pajukun ri ci bua, Ci­ don ba dia ri babe ci bye dzun­ dzun, kuri ci Cidon bube. 4Cidon ri pa pajukun janme ki zobe yo kata. Aki wa bwan pa ri baani ri, ndekuto wa kuku ri baani ri, mikyin wa pepe ri baa­ ni, adi wa tutu ri baani, abu baa riko baa be ndi tsa ra nwādzu ra." 5Pa wa tuci ki bye adudu bu amà ra danra, "Tanma mna mbyāsan koke kata ku kan abu wa ripye." Kukà dan yimi danra, "Ta aji baakara ki fin afa, ki cin waa aji baaji ci aji baa byenbyen waa apa ku pan vo kiyo." 6Kukà dan yimi danra, "Vinni ra! M ci Alfa ba Omega apa wa kapyen ba apa wa ken niken. Apa waa mbojan ma bwanku mri yiku ja­ pe wari yi apa cindi ra azota ku wa. 7Apa wama pantse gangan numa ma ji cin, kuri du abu baakara, mri ci Ata Cidon'a aku kari ci nwu ki byemi. 8Ama pa­ jukun baa zinzin, ba pajukun baa ge mikyin, ba baa pukan nyaken yi Cidon, ba baa bwan pa, ba apa baa tsa aso baa zadi, ba apa baa tsa hyen, ba apa baa wa aki, ba apa baa kankan kata, andobe ci ki fin shi pyu wari se ba mbu­ pyu. Wakara ci aki wa hwa pyin­ na hun." 9Ki nyaken wakara adzundzun ki fin zhentsōn baa kwan dzun tsupyen baa ci ba atukpe kwan dzun tsupyen baa afinbe mu ba afyin baa ken niken kwan dzun tsupyen kiyo ra, bi dan yimi dan­ ra, "U bi, m ta yiu akishe wa ripye, awa bu Nwudòn ra." 10Se Denden bu Cidon bi nemi, a nwutsōn waji ndemi neya ki cin kwen dzun wa gongon numa, Ku ta yimi Urushalima, Finka wa Nyenye dzu ki bye Cidon ki don nabi. 11Ahwè bu Cidon yi Finka waji na zun nyanya numa ci tsa­ dzu abàn dzun wa san kari kata waa beri baku dan jasifa ra, Ku­ na tsa nyanya numa ci tsadzu abu wa mbyàzo. 12M mbyà be myi akà wa gongon numa shu­ kwa Finka waji shon dzun. Anu nyakyon akà waji kwan dzun dzwe nwa pyinna zhentsōn kwan dzun dzwe nwa pyinna na kon nu nyakyon akà baaji ken cin dibe kata. Be ta zèn bu atsu bu zhenzhen Isra'ila kwan dzun dzwe nwa pyinna ki nu nyakyon akà baaji. 13Be so nu nyakyon akà kwan dzun tsara ki nyu­ nupon, be so tsara ki rike, bekà so tsara ki mudu, be so tsara ki nyuzota. 14Be ho abàn kwan dzun dzwe nwa pyinna ji jinni ahunnu be myi akà ki cinbe. Be ta zèn bu abe fotson dzwe nwa pyinna bu Nwudòn ra ki di bu abàn baaji. 15Nwutsōn waji wana zen aji bami ra ku ci ba agà bu zinariya ki voa, Kuri mba finka waji, ba nu nyakyon akà baaji, ba di bu akà waji. 16Agon bu finka waji ba ayaa mba dzun ba dibe. 17Nwutsōn waji mba finka waji ba agà, aya bu finka waji, ba gon'a wa ki fin, ba gon'a wa ya don be mba dzun ba dibe kata. Be ci lamba dubu dzun­ dzun ba deri tswanna. Nwutsōn waji ka mba aka bu finka waji tsadzu waa pajukun ri mba ra, agon bu akà waji wa ya don zan abe deri pyinna ba dzwe nwa shizhen. 18Be myi akà waji ba abàn baa zun nyanya baa beri babe danra jasifa ra zoa. Be jan finka waji ba zinariya zoa dzwa dzwa ki myi. Zinariya waji ci hwán hwán numa ci tsadzu abàn dzun waa beri baku dan Kiristal ra. 19Aban baa be ta nwo akà waji babe ra, be ci cincin ki cin­ cin sansan numa. Abàn wa ka­ pyen ra beri baku dan jasifa, wa hwa pyinna beri baku dan safa, wa hwa tsara beri baku dan agyet, wa hwa nyena beri baku dan embelad. 20Aban wa hwa tswanna beri baku danra Oniks, wa hwa shizhen beri baku dan Karineliyan wa hwa tsupyen beri baku dan Kirisolat, wa hwa tsun­ tsa beri baku dan bela, wa hwa tsunyo beri baku dan topaz, wa hwa dzwe beri baku dan Kiriso­ faris, wa hwa dzwe nwa dzun­ dzun beri baku dan jasini, wa hwa dzwe nwa pyinna beri baku dan amisiti. 21Nu nyakyon akà baaji baa kwan dzun dzwe nwa pyinna hora, be myibe ba abàn dzun wa mbumbu sansan numa waa beri baku dan Peals ra dzundzun ken cin di bu nyakyon baaji kata. Nyaco wa kwakyi wa kd finka waji be janku ba zinariya zoa numa dzwa dzwa ki myi kata na zun nyanya numa ci tsadzu abu wa mbyàzo. 22M wezo m mbyàmi atan wa wa Cidon ki finka waji ba. Bu wa tsa numa ra ki cin waa Cindoi Cidon wa ka koke kata ba Nwudòn ra be ciri atan wa wa Cidon waji ba dibe. 23Finka waji nyaa waa jiji anyunu ku tu yafan bye dzwa yo ba, kukà nyaa waa jiji ason ku mbu yafan bye dzwa yo ba. Ki cin waa ahwè bu Cidon yafan bye dzwa finka waji ra. Nwudòn ra ci apa wa yi bye finka yafan jinni hun. 24Tsu bu pajukun ba­ dati baa ki fin tswen ri kyenkyon ki fin bye wa yafan jinni wa ki finka wakara. Akù baa sen tswen ri tsa ahwè ba dukyabe ribi finka waji. 25Nu nyakyon akà baaji ri pofanfan nu riyo numa ci ko nukon, ki cin waa afitse ri tsea ki finka waji ba. 26Tsu pajukun badati ri tsa hwe ba dukyabe kata ribi ki finka waji. 27Ama abu wama ci ba aso ri kaa ki finka waji ba. Apa wama tsa da abu dzun wa sheshe, ba apa wa kankan ri kaa ki finka waji ba. Pajukun baa ri ka ki finka waji ra se pajukun baa be ndi ta zen­ be avo ndi gbogbo so fin afa bu Nwudòn waa beri ta zen bu pa­ jukun baa ci ba cindi so fin'a ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\