AZO MBU BU YOHANNA 22

1Se nwutsōn waji tà yimi anú wa ci ba jape wa yi apa cindi, jape waji ci nye sasa numa. Jape waji na dzu pwadzu bye adudu bu amà waa Cidon ri nda wea ciyo ba Nwudòn ra. 2Jape waji na she­ kye dzu ki nyaco wa kwakyi wa ki finka waji ra. Ahin wa yi apa eindi nga ci go kyekye anú waji. Ahin waji ri nwa tswi nwahin ki cincin dzwa dzundzun ki fin son dzwe nwa pyinna hora ken cin dibe ki fin ju. Ájè bu ahin waji tsayi wa dàgban tswi ado bu pajukun kata ki fin tswen. 3Abu dzun wa cen mecen ki bye Cidon ri baani ki finka waji. Adudu bu amà bu Ci­ don ba Nwudòn ra ri ciri ki bye waji, abe watson'a ri waku ki bye waji. 4Beri mbyàku zo ba zo, beri ta zèn'a so mupyenbe. 5Afitse ri tsea riba. Pajukun ri nyabe apyu wa mbyà bye ko anyunu wa tu yafan bye riba. Ki cin waa Cindo ba dia ri ciri abye wa yafan bye ki byebe. Beri tsa tson numa keke yaya ko nukon. 6Nwutsōn waji dan yimi dan­ ra, "Aji baakara ci aji baajinderi byenbyen. Cindoi Cidon wa sen Denden wa nyenye wari yi abe pajukun baa da don'a ra, tson nwutsōn'a jiji ku tà yi watson'a abu wari tsa gee ba mbwari ra." 7Yesu danra, "Ní mbyà! Mri ka­ sen bi gee ba mbwari! Pajukun baa pan aji baa be da don ki cinbe ki fin afa wakara wa san­ san bu Cidon ku kwanbe kiyo." 8Ami Yohanna, m fo aji baakara kata ba tson dimi, mka mbyà abu baakara ba zo dimi. Ki nyaken waa m fo abu baaji ba tsonmi, mkà mbyà abu baakara ba zo dimi ra m dzu be jinni ki pyen bu nwutsōn waji wa tà abu baaji yimi ra, jiji m waku. 9Ama ku dan yimi danra, "Ka tsa numa ba! M ci watson bu Cidon ci tsadzu waa au ba bazhenzau baa da don bu Cidon cira, Mkà ci tsadzu pajukun baa nde cinbe na jinni yi aji baa ki fin afa wakara. Ú wa Cidon maari vinni!" 10Kukà dan yimi danra, "Ká nde aji baa be da don ki cinbe ki fin afa wakara yu apa dzun yo ba, ki cin waa anyunu na dzubye ra. 11Apa wa tsa abu wa baba ku foji abu wa babaa wa tsatsa, apa wama tsa abu wa zadi, ú fanku yo ku foji abu wa zadi wa tsatsa. Ama apa wama tsa abu wa san­ san ku foji abu wa sansan wa tsatsa, apa wama bà Cidon ku foji Cidon wa bàbá." 12Yesu danra, "Mri kasen bi gee ba mbwari, mri yi ko kani kata vokwin bu abu baa ku tsa ra kata! 13M ci Alfa ba Omega, apa wa kapyen ba apa wa ken niken. 14Pajukun baa tsonye tu­ kpabe nye sasa numa nde so ra, Cidon ri sanbe. Be kari dunyaeo wa ji nwahin wari yi cindi ra, be kari kà dzu ki nu nyakyon numa kaya ki finka. 15Ama abe abá, ba baa tsa hyen, ba baa tsa agya, ba baa bwan pa, ba baa tsa aká, ba baa vya aji bu akan wa kankan, byecu bube ci kisen. 16Ami Yesu m tson nwutsōnmi bi byeni jiji ku da don ki cin aji baakara yini ani zhenzhen baa bà Cidon. Da­ wuda ciri nwo yaku don gbonmi. M ci nwuda bu Dawuda, mkà ci atswí wa te cin byekya." 17Den-den bu Cidon ba akishe wa ripye ra nde danra, "Bi." Apa wama fonu kata ku danra, "Bi." Apa waa mbojan ma bwanku, kuma con jiji ku wa jape wari yi cindi ra, ku bi ko jape waji wa azota. 18Ami Yohanna, mna nurri don, apa wama fo aji baa be da don ki dnbe ki fin afa wakara, apa dzun ma kwan abu dzun kiyo, Cidon ri taku fyin kuri ho afyin baa be ta ki fin afa wakara kata senku ki cin'a. 19Apa dzun ma kodzu aji dzun ki fin aji baakara kasen ba nyaken, Cidon ri hore nwahin wa­ ri yi cindi ra nu bu apa waji don. Cidon kari zen'ande yi apa waji ku kaya ki finka ba. Watoo, abu baa be zen aji ki cinbe ki fin afa wa­ kara. 20Apa wa zen aji kd cin bu abu baakara bàvo kiyo ra danra, "Ajinderi, mri kasen bi gee ba mbwari numa." Ku ci numa. Ú bi Cindoi Yesu! 21Wa sansan bu Cindoi Yesu ku ba pajukun baa bà Cidon ci dzun. Ku ci numa!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\