AZO MBU BU YOHANNA 8

1Dede waa Nwudòn ra pofan anu afa ra ki bye wa hwa tsupyen waa be shen tsukenku ra, se abye hwadon bànde gyu numa zan minti didzun kyadzwe. 2Se m wezo m mbyà zhentsōn bu Cidon kwan dzun tsupyen pan­ tse na pyen bu Cidon be yibe hyu wa nwenwe kwan dzun tsu­ pyen. 3Nwutsōn bu Cidon dzun nde atukpe waa be mbyāku ba zinariya beri we abu wa nufyin sansan numa ki fin'a ri tsòn ri wa Cidon kiyo ra, bi pantse bye kyènkyèn ki bye waa beri tsòn abu kiyo ki cin'a ri wa Cidon ra, Be yiku abu baa nufyin sansan hwehwe numa, ku ho nukwan dzun ba ndedzwa bu pajukun baa bà Cidon ki cin kyènkyèn waa be myiku ba zinariya ra ki pyen bu adudu bu amà bu Ci­ don. 4Abu wa nufyin sansan waa nwutsōn bu Cidon tsòn ki pyu ra, ben vyenpyu pwadzu ki bye atukpe wa ká voa ra kyen anu dzundzun ba ndedzwa bu pa­ jukun baa bà Cidon ya ki don ki bye Cidon. 5Se nwutsōn bu Ci­ don waji can kanpyu ki cin kyèn­ kyèn waji wemu fin bu atukpe ra nde ven taya ki fin tswen. Dede waa ku nde ven taya fin tswen ra acù vyinzo nyande ba gben numa, bye jinni ndedi. 6Ki nyaken wakara zhentsōn bu Cidon baa kwan dzun tsu­ pyen baa ci ba ahyu wa nwenwe kwan dzun tsupyen ra, be mbyā­ san dibe jiji be nwe hyu baaji. 7Nwutsōn wa kapyen ra nwe hyu bua, se m mbyà akancù ba apyu fu kwan dzun ba asa dzu don nya jinni. Bema gafan fin tswen, ba ahin baa ki fin tswen ndo tsara apyu waji wa dzu don dzu nya jinni ra ji tsòn ndo dzun kata. Ka ji tsòn abyen wa tashu­ ma don kata. 8Nwutsōn wa hwa pyinna ra ka nwe hyu bua. Se m wezo m mbyà abu dzun ci tsadzu abàn wa kwakyi gongon numa, apyu na se kiyo lalala numa be nde taya ki fin teku. Bema gafan teku waji ndo tsara, ando dzun kan asa kata. 9Abu baa ci ba cindi ki fin teku waji ra, bema gafanbe ndo tsara, ando dzun hu vin jinni kata. Akò baa ki fin teku waji ra bema gafanbe ndo tsara, ando dzun gbàn gafan tsa­ ba jinni kata. 10Nwutsōn wa hwa tsara ka nwe hyu bua. Se m we­ zo m mbyà atswí dzun kwakyi numa ci tsadzu be mupyu ki bye akpon bu byen na se lalala numa dzu don dzu sen jinni ki fin teku ba aponshi bye waa jape ri gbeze ri dzu kiyo ra. Teku waji bema gafanku ndo tsara, abye waa atswí waji dzu sen yo ra mbamba ndo dzun. 11Beri ba zèn bu atswí waji danra, "Abu wa dzondzon." Jape waji bema gafanku ndo tsa­ ra, ando dzun dzon cia wa wawa ba. Pajukun baa ko jape waji wa ra, be hu ya kindo suu numa, ki dn waa jape waji dzon cia wa wawa ba. 12Nwutsōn wa hwa nyena ka nwe hyu bua. Bema gafan anyunu, ba ason, ba atswí ken cin dibe ndo tsara, ando dzundzun ki finbe ken cin dibe kata gbefi nà tsuken bye jinni kata. Anyunu waji ra bema ga­ fanku ndo tsara, ando dzun ya­ fan'a jinni ba. Bema kà gafan afitse ndo tsara ndo dzun kyoo numa nà tsuken jinni gyu numa. 13Ki nyaken wakara se m wezo, m mbyà awí na tan ki don, kuna kan yiki na kya jinu ba gben numa na danra, "Keika; M'm hun! Keika; M'm hun! Anyunu waa zhentsōn bu Cidon badati tsara hora ma nwe hyu bube ra pajukun baa ki fin tswen ribi mbyà afyin wa zadi ra nini hun!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\