BAROMA 12

1Bazhenza, ci tsadzu waa Ci­ don na hwi cicii suu numa ra, mna voni ní fan dini riju numa yi Cidon ci tsadzu abupyu waa beri panku bwan tsòn wa Cidon kiyo ra. Ní vuvu dini kyoo numa so Cidon yo ki bye nyaco wa san hwan bu Cidon. Wakara ciri nyaco wajinderi byenbyen numa wa wa Cidon hun. 2Niká ten be bu abu waa pajukun na tsa ki fin tswen tanma ní jì jinni babe ba. Ama ní fan dini yi Cidon jiji kú vyin pu­ kanni mikyinni ní kan pajukun baa ripye, jiji ní hwayi ba abu wa vya hwan bu Cidon, ba abu wa sansan wa tsatsa waa Cidon ku pan vo kiyo, ba abu wa byenbyen wa tsa­ tsa. 3Ki bye wa sansan bu Cidon waa ku ga yimi ra, mna vo ko kani kata ki finni, kuká ndè dia so nwadzu ba bye waa Cidon ndeku so yo ba. Ama ko kani kata ki finni ku ga hwan ki dia sansan, ku yì byon bu wajinderi waa Cidon ga yiku ra. 4Ki cin waa adi ci ba abendi ki dia suu numa, ko abèn bye wani kata ki di, ku ci ba butso bua wa tsatsa ki cincin. 5Kà ci numa bai du, ko waa ī ci suu numa ra, ī ho cin'i kwan dzun ba Yesu Kiristi ī kan adi dzundzun ra. Ko kani kata ki fin'i ku ci abendi bu nwuzaa. 6Ki bye wa sansan bu Cidon tsai ra, ku yi ko kani kata ki fin'i abyon ki cincin ki cincin, í tsa butso ba byon baaji. 7Apa waa Cidon ma yiku byon wa da dòn, ku da dòn yi pajukun mbamba nu wajinderi waa ku ci baku, Apa waa Cidon ma yiku byon wa tsaza pajukun yo, ku tsazabe yo. Apa waa Cidon ma yiku byon wa fyen bu, ku fyen pajukun bu yo. 8Apa waa Cidon ma yiku byon wa zen gban pajukun mikyinbe, ku zen gbanbe mikyinbe yo. Apa waa Cidon ma yiku byon wa vyonvyon, ku vyonvyon ba mikyin'a kata. Apa waa Cidon ma yiku byon wa tsa tsòn ki cin bu pajukun, ku tsa tsòn'a ba gben'a kata. Apa waa Cidon ma yiku byon wa san hwan bu pajukun, ku sanbe hwanbe ba mikyin wa mbumbu. 9Ní ci ba con wa byenbyen zuru numa. Ní ze abu wa baba, ní pansan abu wa sansan ba mikyin dzundzun. 10Ní con dini sepyu numa ci tsadzu zhenza fin dzun­ dzun ki cin waa ko kani kata ku mbyà nwuzaa ci ba hwe kaku ri. 11Ní so hwan ki bye butso wa tsatsa, niká ci jadi numa ba. Ní zen nde fan Denden bu Cidon ku tsa butso ki mikyinni. Ní tsa Yesu Kiristi butso ba mikyin dzundzun. 12Mikyinni waa ni lolo so bye Ci­ don ra ku yini cucu wa cucu. Fyin dzun ma duni ni gban mikyin, ní pantse gbangban numa, nina vo Cidon ko nukon. 13Abu baa ni ci baku ki voni ra ni kodzu yi bazhenzani baa tsa hwen hora du. Ní zen nde fan ndoni yi akyon be kà yo ní panbe. 14Pajukun baa ri tani fyin hora ní vo Cidon ku kwanbe kiyo, kuká yabe nde ba. 15Ní mbu mikyin za pajukun baa ri mbu mikyin yo, ní kundekuto za pajukun baa ri kundekuto yo. 16Ní ci byecu bu vyon ba dini. Niká so dini ba, ama ní zen nde ní bà di ba pajukun baa tsa hwen, níká tà zobyen kagben ba. 17Niká tsa dini bu pyó ba. Ní nga ní tsa abuni kata waa pajukun kata yinu danra ci abu wa san­ san. 18Ní tsa kokeni kata ndafan jinni sansan numa jiji ní ci bye­ cuni ba mikyin wa na jinni kyoo numa ba ko kani kata. 19Ba-ndomi, niká ban dini aton bu abu wa baba ba, ní fanku yi Ci­ don ki vo. Ki cin waa Cidon dan ki fin Afaa danra, "Ami ciri apa wari ban apa ton bu abu wa baba. Ami ri banbe ton." 20Ci-don kà danra, "Ambo mana bwan jo zeu, ú yiku buju ku ji, ambo jan mana bwanku, ú yiku jan ku wa." ki cin waa apa mana tsa numa kuna kwanku kanpyu ki cin hun. 21Níká zen nde yi abu wa baba ku honi ji ba. Ama ní jire abu wa baba don, ba abu wa sansan wa tsatsa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\