BAROMA 16

1Mna con ḿ dan yini danra nwuzai wa wuwa waa beri baku danra Fibi ra ci wuwa wa bà Cidon ba mikyin dzundzun, kuna tsaza abi bu pajukun baa bà Yesu Kiristi ki Kanikiriya. 2Ki bye zen bu Cindoi Yesu Kiristi ní panku vo pyinna ci tsadzu waa abi bu pajukun baa bà Cidon ri tsa ra. Ní tsazaku yo ba koke kata, waa kuma nyà ki byeni. Ki cin waa ku ndi tsaza pajukun yo suu numa, ami ma ku tsazami yo du. 3Akila ba Biriskila jo butso­ mi baa ina tsa butso ki dzun jiji bu Yesu Kiristi ra, ní nàbe kiyo yimi. 4Pajukun baa nde cin dibe yi aki ki cinmi ra m mbu mikyin yi Cidon suu numa ki cinbe. Cia ami dzundzun vinni ba, ama abi bu pajukun baa bà Yesu kata baa cibe Yahudawa ba, na mbu mikyin yibe numa du. 5Abi bu baa bà Yesu baa ri kwan cin­ kwan ki ndo Akila ri pya Cidon ra ní nàbe kiyo yimi du. Jomi waa beri baku dan Abenitas waa m con ajia ci tsa­ dzu apyu ra, ku ciri apa wa ka­ pyen yi wajinderi ki bye Yesu Kiristi ki Asiya kata, mna nàku kiyo du. 6Mariyamu wa tsa butso ki byeni suu numa cia wa dan­ dan ki nu bara, mna nàku kiyo du. 7Ní nà Andaranikas ba Yu­ niyas kiyo. Be ci Yahudawa bazhenzami baa ki dzun bami ki tan. Abe fotson yìbe nu byen­ byen numa. Be bà Yesu Kiristi rì kapyen yimi bye. 8Mna nà Amfiyas jomi waa mna con ba mikyinmi kata, ki cin waa ina kwan cin vyon ki dzun sansan numa ki bye Cindoi Yesu Kiristi. 9Mna nà Uribanus jo butsoi ki bye butso bu Yesu Kiristi. M̀ kana nà Istakis kiyo. 10Mna nà Abalis wari pantse gbangban numa ki nyaco bu Cidon ra. Ní nà zhen baci ba­ ndo Arisitobulus kiyo. 11Ní nà Hi­ rudiya nwuzami. Ní nà bando NariMsas kiyo. 12Mna nà Tarafina, ba taru­ fusa baa ri tsa butso bu Cindoi ra kiyo. Ba jomi Barisis, wa tsa butso bu Cidon numa cia wa dandan bara. 13Mna nà Rufus apa wari tsa butso bu Cindoi Yesu Kiristi ba gben numa cia wa dandan bara. Mna nà ayoa kiyo du, wana gènmi ko nukon ci tsadzu m̀ ci nwu fin'a ra. 14Mna nà Asinikiritas, ba Filiuna, ba Hamis, ba Baturabas, ba Hamasa, ba bazhenzai baa ki nyaco bu Yesu Kiristi baa babe ci dzun ra. Katabe mna nàbe kiyo. 15Filulugusu, ba Yuliya, ba Niriyas kwan ba nwuzaa wa wuwa, ba Ulinfas, ba abi pajukun bu Cidon kata baa babe ci dzun, ní nàbe kiyo yimi. 16Ní nà dini bà kwan mikyin ba dini ci tsadzu bazhenza fin dzun. Abi bu pajukun baa bà Yesu kata na nàni kiyo. 17Bazhenzami mna voni ní nde zoni hwa jinni ridan numa ní mbyàyi pajukun baa ri gafan abi, ri gbe fyin ta jiji pajukun be gadi ba nyaco bu Cidon. Tswi pajukun baa ri gbe ayepye wa yeye hwa ki cin abu wa fyenfyen waa ni ndi pan hwa hwanni ra. Tswi pajukun baakara ní gadi ba nyacobe nana numa. 18Ki cin waa tswi pajukun baaji baakara bena tsabe butso jiji bu Yesu ba, ama bena tsa jiji finbe. Ki bye aji wa fofo bu zobyenbe ba aji wa vyavya wa ki nube bena pu pajukun suu numa baa dàbe aji ba. 19Ko kani kata yini nu danra buni nina nde cin na jinni, ábu wa hwa mna cu cucu ki cinni ra hun. Mna con ní cí agehye numa ki bye abu wa byenbyen wa tsa­ tsa, ní nwa voni ba abeni don ki bye abu wa rimyi wa tsatsa. 20Aku Cindoi Cidon wari yi apa mikyin wa na jinni, ri naa co riba, kuri puke tsaba Shetan mburumburu numa, ki nwobeni ki jinni. Wa sansan bu Cindoi Yesu Kiristi ku kwanni kiyo. 21Jomi Timoti na nàni kiyo. Bazhenzami Lukiyas, ba Jason, ba Susibataras wa ki fin Yahuda­ wa hora, abe du bena nàni kiyo, 22Ami Tatiyas wana ta afa wa­ kara na nàni kiyo ki fin zen bu Cindoi Yesu Kiristi. 23Gayus wa sen ndomi waa abi bu pajukun baa bà Yesu kire ri kwan ndoa ri vo Cidon, aku du, kuna nàni kiyo. Alastas apa waa abè wa ki finka ki voa, ba Kawaritas wa­ ndoi na nàni kiyo du. 24Wa sansan bu Cindoi Yesu Kiristi ku bani ci dzun. Ku ci numa! 25Tanma numa ahwè ku kwan Cidon wa tsayi wa yini pantse ba gben gangan numa. Aji waa mna dan yafan fin yini ra ci Aji wa Sansan bu Cindoi Yesu Kiristi. Tun avo ndi gbogbo pajukun hwe­ hwe numa cibe numa azo fo, atsonbe kan ken jinni numa ki cin aji wa dzondzon wa yu kuku waji wakara. 26Ama tanma numa ki bye afa baa pajukun baa da don bu Cidon tā ra, ko tsu wani kata ki fin tswen wakara hwayi aji waji yafan jinni byenbyen numa ra. Ci­ don wa ci ba cindi wa ci kenken danra kuna con pajukun baa ki fin tswen wakara kata be yì aji wa byenbyen waji jiji pajukun kata be yi wajinderi ki byea, be tsa abu wa vya hwan'a. 27Aku Cidon dzun­ dzun'a kenken wa ci ba zobyen í yiku hwe dzu di bu Yesu Kiristi numa keke yaya ko nukon. Ku ci numa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\