1 KORENTENGOLU 12

1Saasa alan xa xuma Ni Senunŋo la solifenŋolu xan. Ń badinŋolu, ń b'a fe alu xa tonɲa lon wo solifenŋolu la kuwo to. 2Alu x'a lon xo alu tunnu mu Alalonbalolu ti waxato men, alu tunnu sabata taxanin fuwo la, boli muumuwolu nofe. 3Wo le xanma, ń b'a fola alu ɲen xo Ala Niyo me ke moxo si xono, í x'a fo xo: «Isa be danganin.» Moxo si du me a fo no xo: «Isa mu Marigi ti» nin Ni Senunŋo fe nte. 4Ala la neemo la solifenŋolu sifa xa sa; bari Ni kilin ne be i dila. 5Baaro du ɲasifa xa sa; bari Marigi kilin ne la baaro mu. 6Baarakeɲa sifa xa sa; bari Ala kilin in ne mu i bee kebaxo ti bee xono. 7Ni Senunŋo b'é yitala bee kilin kilin bata so do la, moxo bee nafa xanma. 8Ni Senunŋo xa do so hakilitigiya xumo la; wo Ni kilinŋo xa do xote so lonniya xumo la. 9Wo Ni kilinŋo xa do so lannaya la, xa do xote so sinŋo la xa jangarutolu kendeya. 10A xa do xote so sinŋo la xa kawakuwolu ke. A xa do la so ke kilaya ti. A xa do xote so lonŋo la xa niyolu faranfansi x'e bo i ɲoxo to, xa do xote so sinŋo la xa xan xotelu fo. A xa do xote so sinŋo la xa wo xanŋolu xoto fo. 11Ni kilin ne mu ɲin ku innu bee labaarabaxo ti. Ate le be bee kilin kilin na solifenŋo dila a ma, í xo a xa di a ɲen ɲa men. 12Awa, moxo balo mu kilin ne ti, bari a dulalu xa sa. Balo dulalu nin i la siyaya bee, i kafuninŋo mu bala kilin ne ti. Wo be ɲa men, Kirisita du be ten. 13Alan bee: Yahudiyalu, siya tolu, jonŋolu nin hoorolu, n bee batiseta xa ke bala kilin ti, Ni Senun kilin to. N bee laminta wo Ni kilinŋo le du la. 14Moxo balo nte dula kilin ti, dula kiika le b'a la. 15Nin sinŋo xo: «Nte nte bulu ti, wo to, nte nte balo dula ti.» Wo me a bo no balo dula do ti. 16Nin tulo xo: «Nte nte ɲa ti, wo to, nte nte balo dula do ti.» Wo me a bo no balo dula do ti. 17Nin balo dula bee tun mu ɲa le ti, moxo tun si melo ke ɲa di? Nin a bee tun mu tulo ti, moxo tun si fenŋolu sumo lon di? 18Bari tonɲa la, Ala xa balo dulalu bee kilin kilin ke a ma, x'a la a fan sago xan. 19Nin balo dulalu danŋo tun mu dula kilin ne ti, a tun me ke bala ti. 20Tonɲa la, balo dulalu xa sa, bari bala kilin ne mu. 21Wo to, ɲa me a fo no bulo ɲen xo: «Nte maaku nte í la.» Kunŋo du me a fo no sinŋolu ɲen xo: «Nte maaku nte alu la.» 22Bari n b'a miirila xo balo dula mennu barako xa doxo, n maakuba le be wolu la. 23N b'a jaatela xo balo dula mennu nte fusi ti, n be wo lelu bunɲala xa tanbi dula tolu xan. Balo dula mennu mu n maluyadulalu ti, n be i hakilo tula non nelu la xa tanbi dula tolu xan. 24Dula mennu nte n maluyadulalu ti, n maaku nte a la xa i hakilo tu nonnu la. Bunɲa nte dula mennu xan, Ala xa balo da xa bunɲaba la wo lelu xan. 25A xa wo ke walasa balo dulalu si xana tala i ɲoxo ma, bari a dulalu bee kilin kilin hakilo xa tu i ɲoxo kun ɲa kilin ma. 26Nin balo dula do be tooronin, balo dula tolu bee le nin wo dula be toorola i ɲoxo fe. Nin dula do xa bunɲa soto, a dula tolu nin wo be ɲaxalila i ɲoxo fe. 27Alu dunnu mu Kirisita balo le ti, alu kilin wo kilin mu a balo dula do ti. 28Wo le x'a tu, Ala xa moxo dolu lasigi Ala la jama moxolu to, x'a la baaro ke. A folo keta kiladinŋolu ti; a fulananŋo, kilalu, a sabananŋo, karanmoxolu. Wo xo, a xa sinŋo di dolu ma xa kawakuwolu ke, xa dolu so sinŋo la xa jangarutolu kendeya, xa dolu so sinŋo la xa moxolu deema, xa dolu ke ɲamoxolu ti, xa sinŋo di dolu ma xa xan xotelu fo. 29Moxolu bee mu kiladin ti ba? Bee mu kila ti ba? Bee mu karanmoxo ti ba? Bee mu kawakukela ti ba? 30Jangarutolu kendeyalisinŋo dita bee ma ba? Bee si sin no ba xa xan xotelu fo? Bee si sin no ba xa xan xotelu xoto fo? 31Alu Ala la solifenŋolu ŋinin bete, nafaba be mennu la. Bari men xa fisa wo bee ti, ń be nala wo le yitala alu la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\