1 KORENTENGOLU 6

1Nin benbaliya dunta alu do nin do te, alu si son ɲa di lannayabalolu xa wo kiito tege, xa Ala la jama moxolu tu je? 2Alu man a lon ba xo Ala la jama moxolu si kiito tege duniya xan? Nin alu xa xan xa kiito tege duniya xan, alu si kori ɲin bataraku innu kiito tegela ɲa di? 3Alu man a lon ba xo n si kiito tege melekiyolu xan? Xuma ken nte ɲin duniya in kuwolu ma! 4Awa nin wo ɲoxon kulu be alu te, mun na alu be taxala kiititegelalu tala, Ala la jama nte mennu jaatela? 5Ń be wo fola nin alu si malu. Wo tuma haali moxo hakilima kilin me soto alu to ba, men si sin no xa kiito tege a badinŋolu te? 6A xa bete ba lannayabaxa fula xa i ɲoxo kili kiito la, sakuta kiititegela lannayabalolu bata? 7A ken, alu nin i ɲoxo te kiitolu be alu la daso le yitala xa ban. Mun na alu me tilinbaliyakuwo muɲa? Mun na alu me alu bulufenŋo talo muɲa? 8Bari atelu fan nelu be tilinbaliyakuwolu kela. Alu fan nelu be talo kela. Alu be wo kela alu badin lannayabaxo lelu la de! 9Alu man a lon ba xo tilinbalolu me Ala la Mansaya soto? Alu xana alu fannu lafili. Jadolu wo, bolibatulalu wo, fuyanŋolu wo, xebalu mennu be i xebaɲoxolu ŋininna wo, 10sunŋolu wo, wasabalolu wo, dolominnabalu wo, naafigolu wo, boyinxannilalu wo, wolu si me Ala la Mansaya soto. 11Alu dolu tunnu be ten ne; bari alu kuta, alu senuyata. Ala be alu jaatenin moxo tilinninŋo lelu ti Marigi Isa Kirisita toxo koso, anin n na Ala Ni Senunŋo barako to. 12«Fenŋo bee be dagenin ń ma.» Iyo, bari nafa nte kuwo bee la. «Fenŋo bee be dagenin ń ma», bari nte me son xa ke fen si la jonŋo ti. 13Domolifenŋolu mu xonodaxo le ta ti, xonodaxo du mu domolifenŋolu ta ti. Wo mu tonɲa le ti. Wo bee nin a ta, Ala si i fulo bee tiɲa. Bari moxo balo man ke jadoya xanma. Balo mu Marigi le ta ti, Marigi mu balo ta ti. 14Ala xa Marigi lakuni xa bo furelu to. Ate si n dulu lakuni xa bo furelu to, a la sintigiya fe. 15Alu man a lon ba xo alu balo mu Kirisita balo dula do le ti? Ń si Kirisita balo dula do ke jadomuso balo dula do ti ba? Ayi de! 16Alu man a lon ba xo xe men nin jadomuso be kafula, a nin wo be kela bala kilin ne ti? Bawo Kitaabo b'a fola xo: «I fulo si ke kilin ti.» 17Bari moxo men nin Marigi je kafu, a nin a keta ni kilin ti. 18Alu i bori jadoya ma. Moxo be junube sifa wo sifa xote kela, wo be a balo xoxan ne, bari men be jadoya kela, wo b'a fan balo haxxo tala. 19Alu man a lon ba xo alu balo mu Ni Senunŋo la batusuba le ti? Wo Ni Senunŋo be siginin alu to; alu x'a soto Ala la. Alu ta nte alu fannu ti de! 20Bawo, Ala x'alu san sonŋoba le la. Wo xanma, alu Ala bunɲa alu balo to.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\