1 PIYERE 1

1Nte Piyere men mu Isa Kirisita la kiladinŋo ti, nte le be ɲin safe in kila alu ma, Ala x'ate mennu sugandi, ate mennu be jenjennin xa ke siginfelu ti Pon nin Galasi nin Kapadosi nin Asi anin Bitini marolu xan. 2N Fa Ala x'alu sugandi, x'a la a la ku natalu lonŋo xan. Alu keta Ala ta ti Ni Senunŋo barako to, walasa alu xa Isa Kirisita sago ke, anin alu xa senuya a jelo fe. Ala mu neemo nin heero kiika kela alu ɲen. 3Alan xa n Marigi Isa Kirisita Fa Ala tantu! A la ɲumayaba koso, a x'a ke xo ntelu towuluta, walasa n xa gigi nilama soto. A xa wo ke Isa Kirisita lakuniyo fe xa bo furelu to, 4walasa n xa ke soto, men nte tiɲala, men nte noxola anin men nte moromorola. Wo ke be maranin alu ɲen sanŋo to, 5atelu mennu be maranin lannaya koso, Ala la sintigiya fe, kisilo xanma, men be nala yitala duniya labanŋo lunŋo. 6Wo kuwo be alu nitodiyala, haali nin a x'a tara x'alu si jusuxasi waxatindin xono, xotoboli sifa bee fe. 7Sano fan men mu fen tiɲata ti, wo be xotobola ta fe; wo ɲa ma, alu la lannaya men xa xole bete sano ti, wo be xotobola walasa alu xa sin xa tantulo nin nooro nin bunɲa soto wo koso, Isa Kirisita yitalunŋo. 8Alu be a xanunin x'a tara alu man a je folo. Alu be lanin a la du haali nin alu ɲa nte a la saasa. Wo le x'a tu, alu be nitodiya maɲoxonjebalo xono, men me laxali no, 9bawo alu be alu la lannaya kekunŋo sotola, nin wo mu alu kisilo ti. 10Kilalu xa ŋininno nin segesegelo ke wo kisilo kuwo la. Wolu xa kilaya ke Ala la neemo kuwo la, men tun be nala dila alu ma. 11Kirisita Niyo tun be i xono; wo tun be i lasobila Kirisita la toorolu la, anin nooro men tun be nala lala a xan wolu xofe. Kilalu x'a ŋinin xa wo kuwolu kewaxato nin i keɲa lon. 12Ala x'a yita i la, xo i tunnu be xumala kuwo mennu xan, x'e baaro ke, xo wo kuwolu nte itelu talu ti, bari atelu talu. xibaru Dimanŋo fobaxolu xa wo kuwolu fo alu ɲen saasa, Ni Senunŋo barako to, men kita xa bo sanŋo to. Haali melekiyolu b'a fe xa wo kuwolu je, x'e lon. 13Wo le x'a tu, alu i jusukunŋo toben baaro xanma, x'alu hakilo lasigi, xa tu i ɲala. Neemo men be nala dila alu ma Isa Kirisita yitalunŋo, alu i gigo bee la wo sotolo xan. 14Alu ke Ala foxanŋolu labatubaxolu ti. Nege jaxo men tunnu be alu la, jannin alu tunnu xa lonŋo soto, alu xana alu jigo ben wolu ma tugun. 15Bari alu senuya alu la ku ketalu bee to, í xo Ala men x'alu kili xa senu ɲa men, 16bawo a be safenin Kitaabo to xo: «Alu senuya bawo nte xa senu.» 17Alu la taralolu xono, alu be Ala kilila xo alu Fa, wo men be kiiti tilinninŋo tegela moxolu bee xan, x'a la bee la kebaaro xan. Wo le x'a tu, alu xa xan xa sila ate ɲa, alu la duniya tokutunŋo waxato xono, ɲin duguxulu in xan. 18Alu x'a lon xo fen tiɲatalu, xaaliso walla sano, wolu man ke x'alu kunbo alu la jigo kuntanŋolu ma, alu xa mennu soto ke ti alu falu la. 19Bari, alu kunbota Kirisita jelu nafamaba le la. A x'a fan ke sadaxo ti í xo saaxandinŋo, fe si nte men na, takki si nte men na. 20Ala tun xa wo kuwo latege jannin duniya xa da, a x'a yita ɲin waxati laban in, alu koso. 21Ate le barako to, alu xa lannaya ke Ala la, wo men x'a lakuni xa bo furelu to, xa nooro la a xan. Wo ɲa ma, alu la lannaya nin alu gigo be Ala le xan. 22Alu x'alu jusukunŋolu senuya tonɲa mutalo fe, walasa alu xa badinŋolu xanu soobeya la. Wo to, alu i ɲoxo xanu bete, alu jusukunŋo bee la, 23ate mennu towuluta, wuluwo men man ke si tolita la, bari fo si tolibalo la, nin wo mu Ala la xuma nilama nin xuma banbalo ti, 24í xo a be safenin Kitaabo to ɲa men xo: «Moxo bee be le í xo binŋo. A nooro bee be í xo binfiro; binŋo si ja, firo si butun. 25Bari Marigi la xumo be tula fo abada.» Wo xumo mu xibaru Dimanŋo le ti, men fota alu ɲen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\