1 PIYERE 2

1Wo to, alu jaxuya nin nanbaro nin fulankafuya nin ɲangoya anin maxumalo bee dabula. 2Deenano be sunjinono fe ɲa men, wo ɲa ma, Ala la xumo men be í xo nono yerewuluwo, wo loxo xa ke alu dulu la, walasa alu xa bunɲa wo fe, xa kisi; 3bawo alu x'a je xo Marigi xa ɲin. 4Alu i sodun Marigi la, kuru nilama le mu. Moxolu x'e ban a to, bari a sugandita anin nafaba b'a la Ala bulu. 5Alu dulu, mennu be í xo kuru nilamalu, alu lo Ni Senunŋo la Su lota la, walasa alu xa ke sadaxalasibaxa senumanŋolu ti, xa ke Ala diyanɲesadaxolu lasibaxolu ti, Isa Kirisita barako to. 6Bawo men be safenin Kitaabo to, wo fele xo: «Ń fele kuru daxolenŋo do lala Siyon, ń xa men sugandi, x'a ke bunŋo jusigikuro ti; nin moxo men lata a la, wo tigo me malu abada.» 7Ate mennu lata Ala la, atelu x'a lon xo nafaba be ɲin kuru in na, bari mennu man la a la, a keta wolu ɲen ɲin ti: «Kurubunlolalu x'e ban kuro men to, wo keta bunŋo jusigikuro ti.» 8A fota Kitaabo dula do xote tugun xo: «Wo kuro si moxolu latakki, fataxulo le mu, men si moxolu laboyi.» Wo moxolu takkita bawo i x'e ban lala Ala la xumo la. Wo le du lategeta i ɲen. 9Bari ate lelu mu siya sugandininŋo nin sadaxalasibaxa mansamalu nin siya senumanŋo anin Ala la moxolu ti. Ala x'alu kili xa bo dibo to, xa taxa alu ti a la keneya maɲoxonjebalo la, walasa alu x'a la kebaara ɲumabalu laxali. 10Folofolo, alu tunnu nte Ala la moxolu ti, bari saasa alu keta Ala la moxolu ti. Folofolo, alu tunnu man Ala la hinno soto, bari saasa, alu xa wo soto. 11N badin xanuninŋolu, alu mu luntanŋo nin siginfe lelu ti ɲin duniya in to. Wo le x'a tu, nte be alu matarala xo alu xa alu fannu muta alu nidiyanɲekuwolu ma, wo mennu be moxo niyo kelela. 12Alu bosila beto ta lannayabalolu to. Wo to, haali nin i x'alu toxojaxo fo, xo alu mu kujaxukelalu ti, i si alu la kewale betolu je, xa Ala tantu wolu koso, a nalunŋo. 13Alu xulu hadamadinŋolu la fanga sigininŋolu bee ɲen, Marigi koso. Alu xulu mansaxe ɲen, wo men be fango bee kunna. 14Alu xulu goferenerolu ɲen, mansaxe xa wo mennu bula xa kujaxukelalu ɲangi, xa ɲumakelalu jagi. 15Ala sago mu le, xo alu xa kewale ɲumalu ke, xa moxo hakilintan kulonbalolu da taxun. 16Alu i taxama í xo moxo hooroyaninŋolu, wo bee nin a ta, alu xana alu la hooroya ke jaxumanŋo buurilanŋo ti, bari alu bosilo xa ke í xo Ala la jonŋolu. 17Alu hadamadinŋolu bee bunɲa, al'alu badin lannayabaxolu xanu. Alu sila Ala ɲa, xa mansaxe bunɲa. 18Baaradinŋolu, alu xulu alu la kuntigolu ɲen, xa bunɲa bee la i xan, mennu xa ɲin anin mennu xono xa di doronnu ɲen nte, bari haali mennu la kuwo xa xole, alu xulu i ɲen. 19Bawo moxo nin tooro men man xan, nin a xa wo muɲa Alaɲasilanɲa koso, wo mu neemo le ti. 20Awa, nin í buwota í la kewale jaxolu koso, bunɲa joman be wo buwolo muɲalo to? Bari nin í toorota í la kewale betolu koso, nin í xa wo muɲa, wo mu neemo le ti Ala ɲa xoto. 21Alu kilita wo le xanma, bawo Kirisita fan toorota alu ɲen. A xa wo ke x'a yita alu la, walasa alu x'a lo a nolu fe. 22Ate man junube si ke, faniya bada man bo a da. 23A nanita tumo men, a man a ta sara. A toorota tumo men, a man fuujali ke, bari a x'a la kuwo tu Ala bulu, wo men mu kiiti tilinninŋo tegebaxo ti. 24Kirisita fan xa n na junubolu ta a balo to, gengenyiro xan, walasa n xa ke moxo saninŋolu ti junubo boxo la, xa nilamaya tilinninɲa xanma. A la joogilida lelu x'alu kendeya. 25Alu tunnu be le í xo saaxa sankoninŋolu, bari saasa, alu x'e koppa alu niyolu negaanibaxo nin i lakantabaxo ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\