1 PIYERE 3

1Awa, musolu, alu dulu xa xulu alu xelu ɲen, walasa nin i dolu man la Ala la xumo la, alu bosilo xa ke sabaabu ti wolu xa lannaya ke, x'a tara xuma man ke i ɲen, 2alu bosila senumanŋo nin alu la bunɲa jelo fe. 3Alu la masito xana ke bantato masito ti: Kunda, sanukenmo, anin faanubetedunŋo. 4Bari alu la masito xa ke xonoto masiti duguninŋo ti, wo mu jusukun ɲuma sabarininŋo le ti, wo mu masitifen banbalo le ti. Nafaba be wo le la Ala bulu. 5Folofolo, musu senumanŋolu men tunnu gigo be Ala xan, wolu tunnu be i masitila ten ne. I tunnu be xulunin i xelu ɲen, 6í xo Saran, men tun be Burehima bunɲala fo a x'a kili xo a marigi. Alu mu wo dinmusolu ti tonɲa la, nin alu be ku ɲuma kela, anin nin alu man a tu fusi x'alu lasila. 7Wo ɲa kilinŋo ma, xelu, alu nin alu musulu xa mara i ɲoxo ma, xa don faamu xo musuya mu miran ti, men xa fe. Alu i bunɲa bawo i nin alu bee be nala Ala la neemo sotola ke ti, nin wo mu nilamaya ti. Alu a ke ten, walasa fusi xana alu la taralolu bali xa muta. 8Wo bee tanbo xo, alu bee xa ben x'alu la miiriyalu ke kilin ti. Alu hinna i ɲoxo la, x'e ɲoxo xanu í xo badinmalu, xa ɲumaya i ɲoxo ma, x'e majigi i ɲoxo ɲen. 9Alu xana ku jaxo sara ku jaxo la, walla xa nanilo sara nanilo la. Bari alu duwawo le ke, bawo Ala x'alu kili tumo men, a xa duwawo le lahido ta alu ɲen. 10Kitaabo b'a fola xo: «Nin moxo men b'a fe xa nilamaya diyabo, anin xa heera lunŋolu je, wo tigo xa xan x'a nenŋo mara xumajaxufo ma, x'a da muta nanbaranteya xumolu ma. 11A xa xan xa í xodi jaxumanŋo la, xa ɲuma ke, xa benŋo ŋinin timinadiya la. 12Bawo Marigi ɲa be moxo tilinninŋolu to, a tulo be i la taralolu la, bari Marigi si a ɲada tirimin kujaxukelalu ma.» 13Awa, nin alu be balannin kubeteko la, jon si ku jaxo ke alu la wo to? 14Haali nin alu be toorola tilinninɲa silo taxamo xanma, heero be alu ɲen. Alu xana sila i ɲa, alu hakilo du xana ɲaxami. 15Bari alu Kirisita bunɲa alu jusukunŋolu la, x'a lon xo alu Marigi le mu. Gigo men be alu la, nin moxo wo moxo x'alu ŋininxa wo ma, alu tobenninŋo xa tara tuma bee xa wo jaabi. 16Bari alu wo ke majigininɲa nin bunɲa xono. Jusukun ɲuma xa ke alu la, walasa nin i x'alu toxo tiɲa tumo men, xo alu mu kujaxukelalu ti, alu bosila beto, Kirisita kafuɲoxoya xono, wo xa ke sabaabu ti, alu toxo tiɲabaxolu xa malu. 17Bawo xa tooro x'é tu ɲuma kela, nin wo le mu Ala sago ti, wo xa fisa don ti xa tooro x'é tu ku jaxo kela. 18Awa, Kirisita fan toorota hadamadinŋolu la junubolu koso sinɲa kilinpe. Ate tilinninŋo sata moxo tilinbalolu ɲen, walasa x'alu ladun Ala la kafuɲoxoya xono. A faxata balasubo boxo la, bari a lakunita Niyo fe. 19Wo Niyo le sabaabo la, niyo men tunnu be kaso la, a taxata wolu waaju. 20Wo lelu tunnu xa Ala sooso kabirin Nuhun na waxato. Ala x'e maxono xa muɲa i xoto Nuhun na xulunba dara waxato. Moxo dondinnu, i muume moxo sagi, wo lelu dunta xulunba xono, xa kisi xa bo jiyo to. 21Wo jiyo tun mu batiselo taagumanseedo le ti, men be alu kisila saasa. Wo xoto nte don ti xo n balo le be kula xa noxo bo a la. A xoto mu le xo n b'a ŋininna Ala fe, a xa jusukun senunŋo di n ma. A be alu kisila Isa Kirisita la kuniyo le barako to, 22wo men taxata sanŋo to, a be Ala kininŋo xoto, a be siginin mansaya la, melekiyolu nin fanga tolu anin sanxulo sintigiyalu bee kunna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\