1 PIYERE 4

1Kirisita toorota a balo to, wo xanma, alu dulu nin wo miiriya kilinŋo xa sigi, bawo moxo men toorota a balo to, wo x'é fata junubo ma. 2Wo le x'a tu, kabirin saasa, wo xa xan x'a la duniyatotego to ke x'a ben Ala sago ma, a xana a ke x'a ben hadamadinŋo nidiyanɲekuwolu ma. 3Tonɲa la, alu xa waxato men ke Alalonbalolu sagolakuwolu kela xotonin, x'e taxama jadoya xono, anin nidiyanɲekuwolu, nin dolobaminŋo, nin domoliba jaxo, nin minniba jaxo, anin bolibatuli haramuninŋolu, wo waseta. 4Saasa, wolu dabaro be bannin xo alu nte a loxan i nofe bitugun, xa wo ɲoxon jadoya danmatanbinin ke, wo xanma, i be alu nanila. 5Bari men be tobennin xa kiito tege nilamalu nin furelu xan, i si i ɲafo wo ɲen. 6Wo le x'a tu, haali mennu sata, xibaru Dimanŋo fota wo dulu ɲen, kiito tegeta wo mennu xan í xo hadamadinŋolu, x'e tu duniya to, walasa wo xo, i xa nilamaya Ala bulu, Ni Senunŋo barako to. 7Fenŋo bee labanŋo sutiyata. Alu hakili soto, x'alu fannu korosi, walasa alu xa sin xa Ala matara. 8A folo, alu i ɲoxo xanu bete, bawo xanuya si sin xa junube kiika dugu. 9Alu i ɲoxo jigiya, x'a tara alu man ŋuunuŋuunu. 10Alu bee kilin kilin xa solifenŋo men soto, alu i ɲoxo maakuwo ɲiɲa wo la, xa ke Ala la neema sifalu bee marabaxa betolu ti. 11Nin men be xumala, wo xa Ala la xumo lelu lasi moxolu ma. Nin men be moxolu deemala, wo xa deemalo ke Ala la barake dinmaninŋo la, walasa bunɲa xa la Ala xan kuwo bee to, Isa Kirisita barako to. Nooro nin sintigiya mu wo le ta ti, fo abada. Amiini! 12Xanuninŋolu, alu be xotoboli xandimanŋo men xono í xo ta, wo xana alu dabaro ban x'a ke í xo fen ne x'alu soto men man xan x'alu soto. 13Bari alu nitodiya, bawo alu xa alu nidula soto Kirisita la toorolu to, walasa a la nooro yitalunŋo, alu xa ɲaɲa, xa sewo. 14Nin alu nanita Kirisita toxo nofe, heero be alu ɲen, bawo Ala Ni nooroma be alu xan. 15Alu si la tooro kunŋo xana ke moxo faxo ti, walla x'alu xa suuɲalo ke, walla x'alu mu kujaxukela ti, walla x'alu x'e sin bula ŋandi kuwo to. 16Bari nin do toorota xo bawo a mu lannayabaxo ti, wo xana maluya wo la, bari a xa barako bula Ala ɲen wo toxo soto xanma. 17Kiito damutawaxato sita, a dun be folola Ala la moxo lelu ma. Awa, nin kiito be damutala nte lelu ma, wo to mennu man son Ala la xibaru Dimanŋo ma, wolu labanŋo be kela ɲa di? 18Í xo Kitaabo b'a fola ɲa men xo: «Nin moxo tilinninŋo kisi xa xole, Ala ɲasilanbalo nin junubekela ta si ke ɲa di?» 19Wo le x'a tu, mennu be toorola x'a la Ala sago xan, wolu x'e niyo xarifa Dabaxa Ala ma, ate men mu xantigo ti, xa tu ɲumako la.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\