1 TESALONIKENGOLU 1

1Nte Poli nin Silifen anin Timote le be ɲin safe in kila n Fa Ala nin Marigi Isa Kirisita la jama ma, men be Tesalonike. Ala xa neemo nin heero di alu ma. 2N be barako lala Ala ɲen tuma bee alu la kuwo la, xa n hakilo tu alu bee kun n na Alamataralu to. 3Nin n be n Fa Ala matarala, n miiro be tula alu kun, bawo alu x'alu la lannaya yita kewalolu la, x'alu la xanuya yita kebaarolu la, anin alu gigo sigininŋo be N Marigi Isa Kirisita xan bete. 4N badinŋolu, n x'a lon xo Ala keta alu fe, anin xo a x'alu sugandi x'alu ke a ta ti, 5bawo n xa xibaru Dimanŋo lasi alu ma tumo men, n man a ke xuma gansanŋo la; bari n x'a ke barako to anin Ni Senunŋo la deemalo la. N x'a lon du xo n xa men fo alu ɲen, wo mu tonɲa le ti, sikka nte a to. Xa n tu alu bata, n bosilo keta men ti, alu xa wo je. N xa wo ke alu la nafa xanma. 6Alu keta ntelu ladigibaxolu ti, anin Marigi ta, bawo alu xa tooro kiika soto. Bari haali wo, alu xa Ala la xumo muta ɲaɲo to, Ni Senunŋo barako to. 7Wo ɲa ma, alu xa sila beto yita Maseduwane maro nin Akayi maro lannayabaxo bee la. 8Atelu keta sabaabu ti, Marigi la xumo xa me dula kiika, men nte Maseduwane nin Akayi doron ti. Alu la lannaya fota dula bee, fo ntelu maaku nte a la xa wo ɲa fo tugun. 9N naninma alu bata, alu xa n muta ɲa men, anin alu xa i xodi bolikuwo la ɲa men, x'e ɲadi Ala soobe nin Ala nilama la, xa baaro ke wo ɲen, i be wo fola. 10Alu b'a Dinxe nalo laxononin xa bo sanŋo to, a Dinxe Isa, a xa men nakuni xa bo saya to. Ate xa n kisi Ala la kiito masiibo ma, men be nanin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\