1 TIMOTE 1

1Nte Poli le xa ɲin safe in ke. Nte men keta Isa Kirisita la kiladinŋo ti, n Kisibaxa Ala nin Isa Kirisita la yanmaro fe, nin wo mu n gigo ti. 2Timote, ń be ɲin safe in kila í ma, ite men mu ń din soobe ti lannaya silo la. N Fa Ala nin n Marigi Isa Kirisita xa neemo nin hinno nin heero ke í ɲen. 3Awa, a be í xo ń x'a xoleya í ma ɲa men, xa ń taxato tu Maseduwane jamano to, í xa tu Efesi gallo xono. Bawo moxo dolu be non, mennu be moxolu laxaranna sila xotelu ma. Í xa wolu kaba wo xaranŋo ma. 4A fo wolu ɲen xo i xa wo taliyolu nin wo bonson kiikaba xaranŋo dabula. Wo kuwolu be nala soosolo le tila. I nin Alasilo nte boxo la. Ala bulu, lannaya le be moxolu kisila. 5Wo yanmaro kunŋo mu le, walasa a xa xanuya bange, xanuya men be bola jusukun senumanŋo nin hakilo nin lannaya soobe to. 6Dolu xa wo silo bula, x'e fannu sanko soosoli nafantanŋolu to. 7I b'e fannu mafelenin karanmoxolu ti Ala la sariya to. Bari i be men fola, i man wo lon. I be xumala kuwo mennu xan, x'e sinsin i xan, i fannu man wo kuwolu lon. 8N x'a lon xo sariya xa ɲin, nin í x'a muta a mutaɲa ma. 9Alan xa don lon xo, sariya man sigi moxo tilinninŋolu xanma; bari a sigita kujaxukelalu nin moxo murutininŋolu nin Alaɲasilanɲabalolu nin junubekelalu xanma, moxo mennu nte Ala nin fen senunŋolu bunɲala, fa faxalalu nin na faxalalu, moxofaxalalu, 10anin jadolu, anin xe mennu be i ɲoxo ŋininna, anin moxo fiirilalu, anin fanolu, anin mennu be i xalila faniya xan, anin fen wo fen be xaran soobe soosola. 11xibaru Dimanŋo men xarifata nte ma, wo xaranŋo bota wo le to. Wo Xibaru Dimanŋo be heero tigo Ala nin Ala nooroma le la kuwo fola. 12Ń be barako bulala Marigi Isa Kirisita ɲen, wo men xa barako di ń ma xa ń na baaro ke. Ń be barako bulala a ɲen, bawo a lata ń na xa ń sugandi xo ń x'a la baaro ke. 13Haali x'a tara nte tun x'a toxo tiɲa, x'a la moxolu tooro, xa jaxuya moxolu ma. Bari Ala hinnata nte la, bawo nte xa wo ke lonbaliya le xanma. Ń tun man lannaya ke. 14N Marigi x'a la neemaba ke ń ɲen. Lannaya nin xanuya men be sotola Isa Kirisita kafuɲoxoya to, a xa wo di ń ma. 15Xumo fele, wulibalo le mu. Moxo bee xa xan x'a muta. Isa Kirisita nata duniya xono, walasa xa junubekelalu kisi. Nte fan ne mu wo junubekelalu to folo ti. 16Bari nte men mu junubekelalu ɲakunŋo ti, Ala makarita nte la le, walasa Isa Kirisita x'a la muɲo yita, anin nte xa ke ɲayito ti tolu ɲen, mennu be nala lannaya kela a la, xa nilamaya banbalo soto. 17Badabanŋo Mansaxe, Mansaxe sabalo, anin Mansaxe jebalo, nin wo mu Ala kilinpe ti, bunɲa nin tantulo be a ɲen fo abada. Amiini. 18Ń dinxe Timote, ń be ɲin kila in xarifala í ma, x'a la kilaya xumafoninŋolu xan, mennu fota í la kuwo to xa tanbi. Wo xumolu xa barako d'í ma, nin í si lannaya kelo ke. 19Tu lannaya to, xa í jusukunŋo senumanŋo tu. Dolu x'e ban xa i jusukunŋo la tonbenno lame. Wo ɲa ma, i xa i fannu la lannaya tiɲa. 20Himene nin Alekisandere be wo moxolu to. Ń xa i dun Sentane bulu, walasa i xa fata Ala toxo tiɲala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\